ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апхуэдэ гуауэ афIэкIа зэи къремыхъу

2018-03-30

 • Кемеровэ къалэм дэт «Зимняя вишня» сату-зыгъэпсэхупIэ центрым къы­щыхъуа гузэвэгъуэм зэкъуигъэуващ ди къэ­ралым и цIыхубэр, зы­щыпсэу щIыналъэми зы­щы­щ лъэпкъми емы­лъытауэ. «Кемеровэ, уэ дып­щIыгъущ» пэкIухэр щекIуэкIащ  Урысей Федерацэм и къалэ, къуажэ куэдым. Гъатхэпэм и 28-м, къэрал псор щыщыгъуэ махуэм, апхуэдэ  зэхуэс­хэр щызэ­хэтащ ди республикэм и щIыпIэхэми.
 •  
 • Дзэлыкъуэ районым ис щIалэгъуалэм гъатхэ­пэм и 27-м къызэрагъэпэщащ мафIэсым хэкIуэдахэм я фэеплъ зэхуэс. Ар къыщIадзащ зи псэр щызынахэм зэрахуэ­­щы­гъуэ дакъикъэкIэ. ­Гуих-­псэихым хэкIуэда цIыху 64-м ящыщу 41-р сабийуэ зэрыщытыр хуабжьу къазэрехьэлъэкIыр щыжа­Iащ пэкIум.
 • — ЦIыху пхэщIыныр дапщэщи гузэвэгъуэщ, ар ­сабийуэ щытмэ, гуауэр тIуа­щIэу мэбагъуэри, нэхъ шэчыгъуейщ, — жиIащ ­КъБР-м Iуэху куэд щы­зэфIах и щIалэгъуалэ цент­рым Дзэлыкъуэ щIыналъэм щиIэ къудамэм и лэ­жьакIуэ Теувэжыкъуэ Иринэ. — ХэкIуэдахэм дахуэ­щыгъуэу уэгум ду­тIып­щынщ уэздыгъэ нэхунэ цIыкIухэр къыщыблэ шар гъэпщахэр. Абыхэм ядз нэхугъэр я псэм хуэщ­хьэпэн ухъу…
 • Балъкъэр усакIуэ щэджащэ Кулиев Къайсын «Сабийхэр зэи иремылIэ!» и усэм зыхэщIэгъуэу къеджащ акцэм хэтахэм ящыщ Маргъущ Залым. А усэм куэдым я нэпсхэр къригъэкIуащ. ЦIыхухэр гукIи псэкIи яхуэгузэващ зи Iыхь­лыхэр, благъэхэр къэхъу­къащIэ къызэ­ры­мы­кIуэм хэкIуэдахэм.
 • — ПэкIур и кIэм нэсами, дэ тщыщ дэтхэнэми и гум куэдрэ гуауэу илъынщ ди хэкуэгъухэм къатепсыха гу­зэвэгъуэм кърикIуахэр, — зэIущIэр щызэхуищIы- жым жиIащ Дзэлыкъуэ ­районым и библиотекэхэм я лэжьыгъэр зи нэIэм щIэт Тхьэщокъуэ Лианэ. — Абы зи гъащIэр ихьа балигъхэми сабийхэми дахуолъаIуэ ахърэтыр нэху яхуэхъуну. Ар тщызыгъэгъупщэн гузэ­вэгъуэ Тхьэм димыгъэлъагъукIэ.
 • Кемеровэ къалэм къы­щыхъуа мафIэсым хэкIуэдахэм яхуэгъэпса фэеплъ пэкIу гъатхэпэм и 27-м къыщызэрагъэпэщащ КъБКъУ-ми. Студентхэм я жэрдэмкIэ зэхаша а зэ­хуэсыр къызэрызэIуахари Кулиевым а и усэ цIэры­Iуэращ. КъэхъукъащIэм хэкIуэ­­дахэм дакъикъэкIэ яхуэщыма нэужь, къызэ­хуэсахэм уафэм яутIыпщащ шар хужь гъэпщауэ 64-рэ. Апхуэдиз мэхъу мафIэсым къемылахэм я бжыгъэр…
 • Акцэм щекIуэкIа Iуэху­гъуэхэм ящыщщ ­КъБКъУ-м и Студсоветым университетым и щIыхьэпIэ нэхъыщ­хьэм деж фэеплъ стенд зэрыщагъэувари. Абы къы­щыгъэлъэгъуат мафIэ­сым хэкIуэда сабийхэм я псэ цIыкIухэм я нэщэнэ мелыIыч цIыкIу. «Мамэ схужефIэж фIыуэ слъагъуу зэрыщытар», — псалъэхэу Викэ хъыджэбз цIыкIум жиIахэмрэ «Уи гъусэу дощыгъуэ, Кемеровэ!» къы­­хуеджэныгъэмрэ кIэ­щIэт­хэжат мелыIычым и сурэтым.
 • Гуих-псэихым цIыху гъащIэ куэд зэрихьар гущIы-хьэ зэращыхъуар гъатхэ­пэм и 28-м къыщагъэ­лъэгъуащ Аруан районми. Нарткъалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм и гупэм деж щызэхаша фэеплъ пэкIум цIыхуищэхэр къекIуэлIат. Пшапэр щызэхэуэм ирихьэлIэу нарткъалэдэсхэм уафэгум ираутIыпщхьащ шар хужь гъэпща куэд.
 • Зэхуэсхэм кърихьэлIахэри абыхэм хэтыну Iэмал зимыIахэри гурэ псэкIэ яхуо­щыгъуэ гуауэ къызы­теп­­сыхахэм. Абы хэкIуэдахэм я псэхэр жэнэтым Тхьэм ихь. Апхуэдэ гуауэ дя­пэкIэ зэи къремыхъу… 
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.