ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи гъащIэр мамырыгъэм щIэзыта

2017-10-14

 • Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстремизмэм пэщIэтынымкIэ и центрым и оперативнэ лэжьакIуэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур и фэеплъ пхъэбгъу.
 •  
 • Зэхуэсым хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м и министр Ромашкин Игорь, экстремизмэм пэщIэтынымкIэ гъэзэщIакIуэ властым и лэжьыгъэр зэзыгъэуIу IуэхухэмкIэ КъБР-м и министр Къуэшырокъуэ Залым, Аруан районым и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Бозий Руслан, Хэкур яхъумэу зи гъащIэр зытахэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ и къудамэм и унафэщI, урысеидзэм хэту Шэшэн Республикэм зи къуэр щыхэкIуэда Хьэлышх Розэ, Бэрэздж Артур и ныбжьэгъухэр, лэжьэгъухэр, КъБР-м щыIэ МВД-м и щIыналъэ органхэм я унафэщIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ.
 • Илъэс 35-рэ фIэкIа зи ныбжьыр иримыкъуа Бэрэздж Артур гуузу дунейм ехыжащ. Хабзэхъумэ IэнатIэм щылэжьэн щыщIидза дыдэм щегъэжьауэ абы гу зылъригъэтат щIалэ Iэдэбу, пэжу, лэжьыгъэм сыт и лъэныкъуэкIи ета цIыхуу. 2008 гъэм Налшык и УВД-м ведомствэм щIэмыт хъумакIуэу уващ Артур. И лэжьыгъэм арэзы къызэрищIым къыхэ-кIыу, куэд дэмыкIыу ар ягъэкIуащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстермизмэм пэщIэтынымкIэ районхэм зэдай къудамэ №2-м и оперативнэ лэжьакIуэу.
 • Хабзэм къемызэгъыу IэщэкIэ зэщIэузэда гупхэм зыщагъэпэщкIу щIыпIэхэр къэхутэным ехьэлIауэ 2012 гъэм жэпуэгъуэм и 12-м центрым и лэжьакIуэхэм Iуэхугъуэхэр ирагъэкIуэкIырт. Полицэм и лэжьакIуэхэм гу лъызыта щIэпхъаджащIэхэм зыщагъэпщкIуащ Налшык щыIэ Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым тет унэ №38-м и подвалым. Хабзэхъумэхэр щекIуалIэм, абыхэм гранатитI къыщIадзащ икIи IэщэкIэ къахэуэн ирагъэжьащ.
 • Къыпэщылъ шынагъуэм къримыгъэкIуэту, полицэм и лейтенант Бэрэзджыр унэ щIыхьэпIэм нэс кIуэтащ икIи щIэпхъаджащIэхэр къызэрыщIэкIыжыну лъагъуэр зэхуищIащ. Апхуэдэу Артур ихъумэн хузэфIэкIащ мамыр цIыхухэр икIи зэман кIэщIым къэса хабзэхъумэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм хабзэм къемызэгъыу IэщэкIэ зэщIэузэда гупыр къызэтрагъэувыIащ. А зэхэуэм къыщылъыса уIэгъэхэм Бэрэздж Артур къелакъым.
 • ГъащIэм и шынагъуэм епхауэ и къулъыкъур хахуэу, лIыгъэ хэлъу икIи псэемыблэжу зэригъэзэщIам папщIэ, УФ-м и Президентым и унафэкIэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур къыхуагъэфэщащ ЛIыхъужьыгъэм и орденыр. Къэхъун къуажэ администрацэм и унафэм ипкъ иткIэ, абы и цIэр фIащынущ уэрамыщIэхэм ящыщ зым.
 • Зэхыхьэм щыщIидзэм фэеплъ пхъэбгъур къызэIуахащ Ромашкин Игоррэ Артур и адэ Бэрэздж Мухьэмэдрэ.
 • «Нобэ дыщIызэхуэсар ди лэжьэгъум, ди ныбжьэгъум хуэфэщэн пщIэ хуэтщIыну аращ. Гуауэр къызэ- рыхъурэ илъэситху дэкIами, мы пэшым щIэсхэм сахоплъэри, дыгъуасэ къэхъуа хуэдэу къысфIощI. Зи гъащIэ гъуэгум и щIэдзапIэм хэкIуэда ди лэжьэгъухэм хьэлъэщ утепсэлъыхьыну. Фэ псори фыщыгъуазэщ 2012 гъэм республикэм щыщыIа щытыкIэ гугъум. Махуэ къэмынэу зэзауэхэр къэхъурт. Ар зыхуэмышэчахэр хэкIыжащ, ауэ Артур хуэдэ щIалэхэр къэнащ икIи псэемыблэжу телэжьащ республикэм мамыр гъащIэр щызэфIэгъэувэжыным. Абы езым къыхихащ и гъащIэ гъуэгур. Шэч хэмылъу, мурад куэд иIащ а щIалэщIэм. Сэ ар сцIыхуу щытакъым, ауэ сощIэ адэ-анэм цIыхухъу нэсу, хэкупсэу зэрагъэсар», — жиIащ Ромашкин Игорь.
 • ЛIыхъужьым дакъикъэкIэ хуэщыгъуа нэужь, къызэхуэсахэм захуигъэзащ Къуэшырокъуэ Залым: «Нобэ тхыдэм къыхыдонэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуэ пажэхэм ящыщ зым и фэеплъыр. Дэтхэнэ цIыхухъуми и къалэнщ и унэмрэ Хэкумрэ ихъумэ-ну. Артур хуэдэхэм я фIыгъэщ дэ къэрал, республикэ мамырым дыщып-сэуну Iэмал зэрыдиIэр. И гъащIэр итами, къыхиха гъуэгуанэм пэжу тетащ Артур. Дэ абы хуэтщIэжыфынур зыщ — и фэеплъ дахэр тхъумэнырщ, и псэр щIитар хэдмыгъэкIуэдэнырщ. Бэрэздж Артур и ныбжьэгъухэмрэ и лэжьэгъухэмрэ ноби я къулыкъур ягъэзащIэ, республикэм мамырыгъэр щахъумэу. Зы щIэпхъаджащIэ хуэфэщэн тезыр имыхьауэ къэнакъым. ФIыщIэ хузощI Артур и гъэсэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа егъэджакIуэхэм. Сабийхэм захуэзгъазэу яжесIэну сыхуейщ мы фэеплъ пхъэбгъур псом япэрауэ зыхуэгъэзар фэрауэ зэрыщытыр. Махуэ къэс мы еджапIэм фыкъыщыщIыхьэкIэ, Артур хуэдэ фызэрыхъунум фыхущIэкъу».
 • «ПщIэ зыхуэтщI адэ-анэхэм, еджакIуэ цIыкIухэ! Нобэ зы лъэныкъуэкIэ махуэ гуауэщ, ауэ абы къыдэкIуэуи фэеплъ махуэщ. Дэ дигу къыдогъэкIыж и къалэныр, напэр, адэ-анэм къыхалъхьа хьэл-щэныр псом нэхъапэу зыгъэува щIалэщIэр. Ар куэд и уасэщ. Артур хуэгъэзауэ псалъэ дахэхэр щыжаIащ мы пэшым. Псом япэрауэ ар зыхуэгъэзар фэращ, сабийхэращ. Фэ фолъагъу цIыху пэжыр, хэкупсэр зэрыщытын хуейр. Дэ щхьэкIэ ахэр я гъащIэм щысхьакъым. ФIыщIэ хузощI ди хьэщIэхэм, КъБР-м щыIэ МВД-м и министрым, абы и лэжьакIуэхэм зи псэр зыта я лэжьэгъухэм я фэеплъыр зэрахъумэм папщIэ», — захуигъэзащ къызэхуэсахэм Бозий Руслан.
 • Курыт еджапIэм лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкI къыдэкIуэтей ныбжьыщIэхэр хэкупсэу къэгъэхъун папщIэ. Иджырей фэеплъ зэхыхьэм абыхэм хуабжьу зыхуагъэхьэзыращ. ЦIыкIухэр Артур и гъащIэм тепсэлъыхьащ, усэхэм къеджащ.
 • «Илъэситху и пэкIэ къэхъуар зэи тщыгъупщэнукъым. Ди къуажэгъу щIалэщIэм, ди еджапIэр къэзыухам и гъащIэр пасэу къызэтеувыIащ. Дэ дрогушхуэ Бэрэздж Артур, абы и фэеплъыр мыкIуэдыжынщ», — жиIащ Къэхъун дэт курыт еджапIэ №2-м и унафэщI Джатокъуэ Хьэуелэ.
 • Урысейпсо зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкIыу Хьэлышх Розэ Бэрэзджхэ я унагъуэм иритащ фэеплъ медаль.
 • Зи гугъу тщIы зэхыхьэм кърихьэлIахэм лъэпкъым къыбгъэдэкIыу захуигъэзащ Артур и шыпхъу ХьэтIэхъу Олесэ: «Илъэситху ипэкIэ нобэ хуэдэ махуэм дэ тфIэкIуэдащ си дэлъху закъуэр. Ди адэ-анэм я псэм ящыщ Iыхьэ яхэщIащ. Ди унагъуэм къыбгъэдэкIыу фIыщIэ хузощI дызыщымыгъупщэ КъБР-м щыIэ МВД-м и унафэщIхэм, Артур и лэжьэгъухэм».
 • КъБР-м и Музыкэ театрым и солист Дэгу Каринэ игъэзэщIащ «Хэкум тыгъэ хуащIа гъащIэ» уэрэдыр. Ар ятхауэ щытащ Бэрэздж Артур и фэеплъу. Зэхыхьэм и кIэухыу къызэхуэсахэм удз гъэгъахэр тралъхьащ фэеплъ пхьэбгъум.
 • Мэзкуу  Къанщобий.