ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэхэм ятеухуа маркэхэр къыдагъэкI

2020-08-25

  • Адыгэхэр зэрыс къэрал куэдым ди лъэпкъым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къызытещ маркэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщыдагъэкI ди къуэшхэм я жэрдэмкIэ.

  • Апхуэдэ маркэхэр щыIэщ Iуащхьэмахуэ, адыгэ фащэм, адыгэ къафэм, нэгъуэщI куэдми хуэгъэпсауэ. Иужьрей илъэсхэм Тыркум къыщыдагъэкIа маркэхэм ящыщу зыбжанэм я сурэт къытIэрыхьащ. Ахэр теухуащ Адыгэ Республикэм и махуэм, Хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэм, Адыгэм и щыгъуэ-щIэж махуэм, Адыгэбзэм и махуэм, лъэпкъ лIыхъужь ЩэрэлIокъуэ Дыгъужьокъуэ Къызбэч.
  • Маркэхэм я теплъэр дахэщ, удэзыхьэхщ. Ауэ нэхъыщхьэр абыхэм я купщIэрщ, адыгэ лъэпкъым и тхыдэ гъуэгуанэмрэ нобэ щIыхь хуищIу къыдекIуэкI Iуэхугъуэхэмрэ зэратеухуарщ. ТхылъымпIэ кIапэ цIыкIухэмкIэ зэпыщIа мэхъу блэкIамрэ къэкIуэнумрэ, къэралым, лъэпкъым я дыгъуасэмрэ нобэмрэ. Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэд яхъумэ абыхэм.
  • Зи гугъу тщIы маркэхэр бжыгъэкIэ куэд хъуркъым икIи ящэну къыдагъэкIакъым. Ахэр зытеухуа Iуэхум и фэеплъу езыр-езыру зэбграгъэкIыну аращ.
  • Къэбарт Мирэ.