ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДжэдыгущIэм и уасэр

2020-06-04

 • ЩIалэр и къэшэным и адэм йопсалъэ:
 • — Уи пхъур иджыпсту арэзы хъуащ къыздэкIуэну.
 • — Пхуэфащэщ! Пщыхьэщхьэ къэс емынэм укъихурэт-тIэ мыбы?!

 • *  *  *
 • Дохутырыр къэгубжьауэ сымаджэм йошхыдэ:
 • — Уи фэр щIагъуэкъым! БжесIатэкъэ: махуэм тутынипщIщ узэфэн хуейр!
 • — Сэ фIы дыдэу сощIэж ар. Ауэ, емыкIу сыкъыумыщI, тутын зэи емыфам и дежкIэ ари мащIэкъым!
 • *  *  *
 • — Си псэм хуэдэ, уи ахъшэ гъэтIылъыгъэр къэзгъуэтри, си ныбжьэгъу цIыхубзхэм я гъусэу рестораным щизгъэсыкIащ, — цIыхубзым зыхуегъафIэ и щхьэгъусэм.
 • — Ягъэ кIынкъым, си дуней нэху, ар джэдыгущIэ къыпхуэсщэхуну зэхуэсхьэсу арат…
 • *  *  *
 • — Гъур зэрызащI шей къэсщэхуащ, — зы цIыхубзым адрейм зыхуегъэщIагъуэ.
 • — НтIэ, дауэ къыпщыхъурэ? — къоупщI мыдрейр.
 • — Тортым и гъусэмэ, ари гурыхьщ…
 • *  *  *
 • И секретаршэр зэрыIуигъэкIыр жримыIэфу зыкъомрэ зрилъэфыхьащ унафэщIым. ИкIэм-икIэжым, мыр жриIэну къигупсысащ:
 • — Уэ уи къалэнхэр апхуэдизкIэ дагъуэншэу уогъэзащIэри, удимыIамэ тщIэнур тщIэртэкъым. Апхуэдэу щытми, блыщхьэ къакIуэ къыщыщIэдзауэ уэрыншэу дызэрыхъум деплъын хуей хъунущ.