ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыужьыныгъэм  и  гъуэгум  тету

2020-01-14

  • Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр.

  • Бжыгъэр зи лъабжьэ апхуэдэ технологие лъагэхэр еджэным, лэжьыгъэм япэу къыщызыгъэсэбэпыф хъуахэм ящыщщ Бахъсэн щIына-лъэм хыхьэ Ислъэмей жылэм дэт курыт школ №1-р. Бахъсэн районым    и администрацэм и пресс-IэнатIэм      и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, школым и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ ИлъэсыщIэм и япэ лэжьэгъуэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ «дунейпсо бэджыхъым» зыпащIэф апхуэдэ Iэмал гъуэзэджэмкIэ. А лэжьыгъэр зэфIэха зэрыхъуам я щхьэкIэ зыщагъэгъуэзэну IуэхущIапIэм иджыблагъэ щыIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуныжь МуIэед, КъБР-м бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Ащхъуэт Ислъам, Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм       и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур сымэ. Ахэр арэзы техъуащ Интернетым и лэжьэкIэ псынщIэм. Телефон кIапсэхэмкIэ зэпыщIауэ школым ипэкIэ иIа Интернетым еджакIуэхэм Iэмал къаритыртэкъым а технологиер хуиту, нэсу дерсхэм къыщагъэсэбэпыну, электрон пощтым ирилэжьэну, Интернет напэкIуэцIхэм хэплъэну. Иджы Iуэхур нэгъуэщIщ: мегабит 50 зи псынщIагъ, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым ныбжьыщIэхэм къахузэIуих Iэмалхэр гъунапкъэншэщ, ауэ щыхъукIи серверым къытемыхьэлъащэу щытщ.
  • — Апхуэдэ Iэмал гъуэзэджэр фиIэ зэрыхъуамкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу псоми, — жиIащ къыщыпсалъэм Къуныжь МуIэед. — Иджы, шэч хэмылъу, егъэджакIуэхэри абыхэм я гъэсэнхэри лъэпощхьэпоуншэу фыхэтыфынущ иджырей егъэджэныгъэм къыхыхьэ технологиещIэхэм. Угъурлы фхуэхъуну ди гуапэщ.
  • Iуэхугъуэр къызэщIеубыдэ «ХъыбарегъащIэ инфраструктурэ» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ зэхагъэува «КъБР-м бжыгъэ технологием зыщегъэужьыным теухуауэ» лъэпкъ программэм. 2021 гъэ пщIондэ зэфIахыну апхуэдэ лэжьыгъэхэр къыщыгъэлъэгъуа а дэфтэрым тепщIыхьмэ, псынщIагъышхуэ зиIэ ИнтернетымкIэ лэжьэну Iэмал къыхузэрагъэпэщынущ  социальнэ  IэнатIэхэм.
  •  
  • Къардэн   Ритэ.