ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

2019-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэлъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр.

 • Мамхэгъ Назир

  Республикэ МВД-м и пэшышхуэм щызэхуэсат министерствэм, абы и къудамэхэм я унафэщIхэр, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я ветеранхэр, КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и лыкIуэхэр.

 • Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэм я лэжьакIуэм и махуэмкIэ ехъуэхъуну къэкIуат КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и секретарь Тату Къазбэч, КъБР-мкIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, КъБР-м и прокурор Хабаров Николай, Урысей ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Гаглазов Александр, Урысейм и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Бабаев Алим, Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надёжин Михаил, КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министру щыта генерал-лейтенант Щоджэн Хьэчим сымэ.
 • КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Мамхэгъ Назир махуэшхуэ зэхыхьэр къыщызэIуихым я лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ ехъуэхъуащ икIи кIэщIу къытеувыIащ министерствэм и лэжьакIуэхэм яхузэфIэкIым щIэпхъаджагъэм пэщIэтыным, цIыхухэм я фейдэ зыхэлъхэр хъумэным, я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным теухуауэ. Абы къыхигъэщащ я лэжьакIуэхэм я къалэнхэр щагъэзащIэкIэ щыхэкIуади къызэрыхъур. 2019 гъэм и щIышылэм бзаджащIэхэр къатеуэри хэкIуэдащ гъуэгу-плъыр къулыкъум и инспектор полицэм и лейтенант Балъкъэр Аслъэн Артур и къуэр. Къигъэлъэгъуа хахуагъэм папщIэ полицэм и офицерым къыхуагъэфэщащ ЛIыгъэм и орденыр, мыпсэужу.
 • — Дэ тщыгъупщэркъым игъуэ нэмысу тхэкIыжахэр. Ахэр егупсысакъым я щхьэми я Iыхьлыхэми. Абыхэм а лъэбакъуэр ячащ я къалэным хуэпэжу нэщIысауэ я къулыкъу къалэныр ягъэзащIэу, ТхьэрыIуэм тету, — жиIащ полицэм и полковникым.
 • Мамхэгъ Назир фIыщIэ яхуищIащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я ветеранхэм:
 • — Ди ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэщ фэ фи щапхъэр, — къыхигъэщащ абы.
 • Министерствэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэм зэIущIэм щратащ ведомствэм и медалхэр, щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
 • Зи махуэр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ, узыншагъэ, ехъулIэныгъэ яIэну зэрагуапэр жаIащ Тату Къазбэчрэ Щоджэн Хьэчимрэ.
 • КъБР-м и Хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я советым и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Думай Борис тепсэлъыхьащ республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэм я тхыдэм, псалъэ гуапэхэмкIэ захуигъэзащ иджырей хабзэхъумэ лэжьакIуэхэм.
 • Гаглазов Александр республикэ МВД-м и лэжьакIуэ нэхъыфI зыбжанэм яри- тащ КъБР-м щыIэ УФСБ-м и щIыхь тхылъхэр.
 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэм и махуэм теухуа зэIущIэм къыщызэхуэсахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ, я нэгу зрагъэужьащ къэрал кIуэцI къулыкъум и капитанхэу Тембот Венерэрэ Фединэ Любоврэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт, дунейпсо макъамэ зэпеуэхэм я лауреат Жаникаев Эльдар сымэ.
 • УАРДЭ Жантинэ.