ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъахэр къезыгъэцIыху джэгукIэ

2019-03-06

  • Интернетым хэIущIыIу щыхъуащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и 4-нэ классым щеджэ Кальнин Давид «Налшык и IункIыбзэIухи 7» зыфIища компьютер джэгур къызэригупсысар. Хьэлэмэтращи, программист ныбжьыщIэм ар и япэ лэжьыгъэкъым, илъэс и пэ абы зэхигъэува «Цифровая школа будущего» проектым текIуэныгъэ къыщихьащ «Первые шаги в науку» зэхьэзэхуэм.

  • Иужьрейуэ абы утыку кърихьа джэгури зыхуигъэхьэзырар а зэхьэзэхуэрщ. ЛIыхъужь нэхъыщхьэу абы хигъэхьар революцэм и пэкIэ къыдагъэкIауэ щыта «Привет из Нальчика» открыткэм къытещ щIалэрщ. Джэгум хэтхэм абы упщIэхэр ярет, жэуапи 10 пэжу къащIэху, зы IункIыбзэIух яретри, адрей Iыхьэм макIуэ, къалэм дэт фэеплъхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ ярегъэлъагъу, щIыпIэ нэхъ телъыджэхэм я тхыдэм зыщагъэгъуэзэну Iэмал ярет. Джэгур щIэщыгъуэ хъун папщIэ, Налшык и гимныр, композитор Къэбэрдокъуэ Мурат елэжьыжауэ, щIигъэуващ. Джэгум упщIэ 70-м нэс къызэщIеубыдэ. Лэжьыгъэм и мыхьэнэращи, джэгу пэтрэ, абы еплъхэм лъахэр ярегъэцIыху.
  • ЩIалэ цIыкIум и анэм зэрыжиIэмкIэ, Давид абы мазитIкIэ елэжьащ, еджэгъуэ зэманым къыщыдэхуэм. Къалэм и щIыпIэхэр абы къытрищIыкIащ унагъуэм щахъумэ сурэтыжьхэм. Компьютер джэгур зэхигъэувэху, Давиди куэд зэригъэщIащ фIыуэ илъагъу щIына-лъэм теухуауэ. КъищынэмыщIауэ, абы къигъэсэбэпащ социальнэ сетьхэм къыщызэIуаха «КъБР-м и фотомузей», «Был такой город Нальчик» гупхэм къралъхьэ хъыбар, гукъэкIыж нэхъ гъэщIэгъуэнхэри. Апхуэдэуи ущыджэгукIэ Мурадели Вано итха «Край мой род-ной — Кабарда» макъамэм (Къэбэрдокъуэ Мурат елэжьыжауэ) уодаIуэ.
  • ЩIалэ цIыкIум куууэ едж инджылызыбзэри. Гитарэ еуэным фIэфIу зыхуегъасэ. Компьютер джэгухэр къигупсысыну зэрыхуейр и адэм къыщищIам, ар мащIэу хигъэгъуэзат, ауэ иужьым езым псори зригъэщIэжащ.
  • Давид и хъуэпсапIэщ мультфильм ищIыну, дунейр къызэхикIухьыну. Налшык зыми емыщхь щIыпIэу абы къелъытэри, хуейщ ар нэхъыбэм яригъэцIыхуну. Ди гуапэщ щIалэм и мурадхэр къехъулIэну.
  • БАГЪЭТЫР  Луизэ.