ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-03-05

  • «Архъыз»-р зыфIэфIхэм къахохъуэ
  • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и «Архъыз» зыгъэпсэхупIэр къыщызэIуаха 2013 гъэм щегъэжьауэ абы къакIуэхэм я бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ. Япэ махуэм къыщыщIэдзауэ нобэ къэсыху ски-пасс жыхуаIэм хуэдэу (лыжэ станцым и щIыпIэм удыхьэну, узыхуейм хуэдизрэ удэкIуеину-укъехыжыну Iэмал къозытщ) мелуан ящащ.

  • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием и генеральнэ унафэщI ТIымыжь Хьэсэн зэрыжиIамкIэ, илъэс кIуам курортым щыIащ цIыху мин 290-рэ. 2019 гъэм мазаем и 1-м ехъулIэу цIыху мини 100 абы щыIагъэххэщ, нэхъапэм апхуэдэ бжыгъэм щынэсыр мазаем и кIэрт.
  • Сом мелардиплI и уасэ
  • Адыгей.Республикэм и «Адыгейская ГЭС» АО-мрэ RIM group шэшэн холдингымрэ Адыгейм щаухуэну я мурадщ МВт 80 лъэщагъ зиIэ гидроэлектростанц.
  • ГЭС-м и генеральнэ унафэщI Осмоловский Игорь зэрыжиIамкIэ, ухуэныгъэм теухуа зэгурыIуэныгъэм лъэныкъуитIым Iэ щIадзащ мы гъэм и мазаем. «А проектым текIуэдэнущ сом мелардиплI. Ухуэныгъэр етIанэгъэ щIэддзэнущ икIи 2021 гъэм и кIэм духыну ди гугъэщ. А проектыр пхыдгъэкIмэ, республикэм энергиемкIэ щыIэ гугъуехьхэр щыкIэ нэхъ мащIэ хъунущ», — жиIащ унафэщIым.
  • Осмоловский Игорь зэрыжиIа-щи, ГЭС-р щаухуэнущ Псыжь псыхъуэм, Краснодар псыхъумапIэм и гидроухуэныгъэхэм хэту. Къагъэсэбэпыну гидротурбинэхэр Австрием къыщыщIагъэкIахэрщ. Ахэр щызэпкъралъхьэнущ Шэшэн Республикэм.
  •  УЭРДОКЪУЭ Женя.