ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-09-29

 • Адыгэ фащэм и махуэр ягъэлъапIэ
 • Адыгей. ФокIадэм и 28-м АР-м щагъэлъэпIащ Лъэпкъ фащэм и махуэр. ГуфIэгъуэ Iуэхухэр щекIуэкIащ Мейкъуапэ дэт Къэрал филармонием.

 • Художник-модельер цIэрыIуэ, Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Стащ Юрий, республикэм и модельер щIалэхэм ягъэхьэзыра лъэпкъ фащэхэр ягъэлъэгъуащ. Къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ сабий творческэ гупхэм. Республикэм щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ папщIэ пщыхьэщхьэм адыгэ джэгу зэхаублащ.
 • — Махуэшхуэм и мыхьэ-нэ нэхъыщхьэр лъэпкъ фащэхэр гъэлъэгъуэнырщ, ахэр хъумэнырщ, — жиIащ Адыгэ Республикэм Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хэхэсхэм запыщIэнымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр.
 • Лъэпкъхэм я ЩIалэгъуалэ совет
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид къыхилъхьащ КъШР-м Лъэпкъхэм я ЩIалэгъуалэ совет къыщызэрагъэпэщыну.
 • Темрезов Рашид зэрыжиIамкIэ, щIалэгъуалэр дэIэпыкъуэгъушхуэ хъунущ лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэр республикэм щыгъэбыдэнымкIэ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIэблэр лэжьыгъэкIэ къызэгъэпэщынымрэ абыхэм ябгъэдэлъ творческэ зэфIэкIыр пхыгъэкIыным-рэ.
 • Мэзкуу  щызэхашэ
 • Абхъаз.ФокIадэм и 30-м Мэзкуу и «Красная Пресня» паркым щекIуэкIынущ Абхъазым и «Апсны» фестиваль.
 • Мэзкуудэсхэр щыгъуазэ ящIынущ Абхъазыр дыгъэм, тенджызым я мызакъуэу, щэнхабзэм и къэралу зэрыщытым. ЦIыхухэм я нэгу зрагъэужьынущ «Амцабз», «Черкесия» къэфакIуэ гуп цIэрыIуэхэм, уэрэджыIакIуэхэу Викторие Лабиерэ Амрэ Барганджиерэ, Леонтьев Авангард къеджэнущ Искандер Фазиль и IэдакъэщIэкIхэм щыщ пычыгъуэхэм.
 • Къызэхуэсхэм папщIэ абхъаз пщафIэхэм ирагъэкIуэкIынущ мастер-классхэр, гупыж зыщIхэр ирагъэсэнущ аиладж, хъынкIэл, хачапури гъэхьэзырыным.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.