ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Фэеплъымрэ гуауэмрэ я махуэм цIыхухэм зэрызахуигъэзар

2017-06-24

  • Мэкъуауэгъуэм и 22-р ди къэралым и тхыдэм щыщ нэщхъеягъуэ махуэщ. Илъэс 76-рэ ипэкIэ Хэку зауэшхуэр къэхъеящ.
  •  
  • Дэ зэпымыууэ ди гум илъщ икIи пщIэшхуэ хуэтщIу догъэлъапIэ бий гущIэгъуншэм икIи лъыгъажэм текIуэн папщIэ уасэшхуэ щIэзыта икIи пхуримыгъэкъужын хэщIыныгъэ зыгъуэта ди цIыху-бэм я лIыгъэр, хахуагъэр, ерыщыгъэр. Зауэм совет цIыху мелуан 27-м я гъащIэр ихьащ. Хэкур, дуней псор фашизмэм щахъумэн папщIэ фронтым кIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щалъхуа цIыху мин 60-м щIигъу. Абыхэм ящыщу мин 40-м щIигъум къагъэзэжакъым.
  • Дэ ди щхьэр яхудогъэщхъ Хэкум и щхьэхуитыныгъэм щIэзэууэрэ зауэ гуащIэм хэкIуэдахэм, плIыщIрэ зы гъэм и сэлэтхэм зэрахьа лIыгъэр, плIыщIрэ зы гъэм и сэлэтхэм я хахуагъэр, тылым и лэжьакIуэхэм я псэемыблэж лэжьыгъэр зэи тщыгъупщэнкъым.
  • ЛIыхъужьхэм я фэеплъыр мыкIуэдыжынщ. Узыншэу илъэс куэдкIэ псэуну ди ветеранхэм сохъуэхъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми мамырыгъэрэ ефIэкIуэныгъэрэ яIэну си гуапэщ.