ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2018-05-15

 • Нэхъыжьхэм гулъытэ хуащI
 • Адыгей. ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу блым псэупIэщIэ щратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-03-03

 • ЗыдэIэпыкъупхъэм зыщIагъэкъуэн папщIэ
 • Адыгей.Республикэм  и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  зыкъригъэхьэлIауэ къызэIуахащ Адыгейм и Промышленностым зегъэужьынымкIэ фонд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-02-08

 • Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу
 • Абхъаз. Сталинград зауэр зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур къэралым щагъэлъэпIащ. Хэку зауэшхуэр зи нэгу щIэкIа, Сталинград зауэм хэта ветерану Абхъазым щыпсэужыр зы закъуэщ — Шульгина Валентинэ. Абы къыIэрыхьащ Урысейм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу телеграммэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-02-01

 • Сом 1 мелардым нэс
 • Адыгей.Республикэм и къалащхьэмрэ Мейкъуапэ райо- ным хыхьэ къуажэхэмрэ псыкIэ къызэгъэпэщыным федеральнэ бюджетым сом мелардым нэс къыхуиутIыпщынущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и и УнафэщI Медведев Дмитрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-01-23

 • Нэхъыжьхэм ядоIэпыкъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм 2017 гъэм псэуалъапхъэ къэщэхуным, я унэхэр зэрагъэпэщыжыным теухуауэ сом мелуани 7,2-рэ ятригъэкIуэдащ Хэку зауэшхуэм хэтахэр зэрыс унагъуиблым, зауэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа цIыхуи 138-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-01-18

 • УнагъуэщIэ  450-м щIигъум ядэIэпыкъуащ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ къэралыр зыдэIэпыкъуа унагъуэщIэхэм нэгъабэ процент 15-кIэ хэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2018-01-13

 • ПсыкIэ къызэрагъэпэщ
 •  Адыгей. Республикэм и Мейкъуапэ районым хыхьэ Махуэхьэблэ къуажэм  псы дашэным епха лэжьыгъэр зэфIагъэкIащ. Абы трагъэкIуэдащ сом мелуани 10,8-рэ, нэхъыбэр — сом мелуани 6,8-р — федеральнэ бюджетым къыхэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-12-21

 • Путин Владимир и гулъытэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Темрезов Рашид Москва къыщратыжащ Урысейм и Президентым и ЩIыхь тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-12-19

 • Мейкъуапэ и ИлъэсыщIэ псей
 • Адыгей.Республикэм и щыхьэр Мейкъуапэ ИлъэсыщIэ псейр къыщызэIуахынущ дыгъэгъазэм и 23-м. Iуэху гуапэм хэтынущ таурыхъ лIыхъужьхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-12-15

 • ЦIыху мин 90-м щIигъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Мы гъэм и мазэ 11-м КъШР-м и «Фо псыкъелъэхэр» зыгъэпсэхупIэм щыIащ цIыху мин 90-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-12-07

 • Сом меларди 7,5-рэ халъхьэнущ
 • Адыгей.«Строитель-Юг» ООО-м Адыгейм и Тохъутэмыкъуей районым Green Apple хьэблэщIэ щиухуэну и мурадщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-11-30

 • Сом мелуан 380-м нэблагъэ
 •  Адыгей.Iэщ зыгъэхъухэм федеральнэ программэ къызэращтэрэ республикэм  и апхуэдэ хьэрычэтыщIэхэм сом мелуан  379,9-рэ щратащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-11-23

 • Бзэр хъумэным гулъытэ хуащI
 • Адыгей.Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат адыгэбзэмрэ литературэмрэ ятеухуа зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ «Адыгэ Хасэ — Шэрджэс парламент» республикэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и унафэщIхэм. АР-м и Iэтащхьэм лъэпкъым и бзэм, щэнхабзэм пыщIэныгъэ хузиIэ зэгухьэныгъэ псори зэкъуэувэну къыхуриджащ а Iуэхухэр ягъэкIуэтэным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-11-15

 • ПсэупIэкIэ  къызэрагъэпэщ
 • Адыгей.Республикэм илъэсым и кIэм ирихьэлIэу сабий зеиншэу 170-рэ псэупIэкIэ къызэрагъэпэщынущ, абыхэм ящыщу 145-м псэупIэхэр иратащ. А Iуэхум сом мелуани 146,7-рэ хухахащи, абы щыщу мелуан 15-р федеральнэ бюджетым къыхэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-11-11

 • Жып телефонхэр ират
 •  
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и щыхьэр Черкесск Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм (ВСО) и къалэ къудамэм хэт цIыху 38-м тыгъэ хуащIащ Iэмал щхьэхуэхэмкIэ къызэгъэпэща жып телефонхэмрэ ноутбукхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм