ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Дунейпсо утыкур къапоплъэ

2019-07-09

 • Мэкъуауэгъуэм и кIэухым Уфа къалэм щекIуэкIащ иужьрей зэманым зыужьыныгъэшхуэ зыгъуэта бгырыпх бэнэкIэмкIэ Урысейм и чемпионат. Башкортостаным и къалащхьэм къыщызэхуэсат къэралым и щIыналъэ 32-м къикIа а спорт лIэужьыгъуэмкIэ зызыгъасэ спортсмен 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Спартак» — «Автомобилист» —  «Эльбрус» — «Спартак-Налшык»

2019-04-18

 • Нобэ илъэс 60 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэр къэралпсо утыку къызэрихьэрэ
 • Япэ лъэбакъуэхэр зычахэр
 • Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужькIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къыщыщIидзэри, абы ехъулIэныгъэ инхэр иIащ. Къапщтэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ. ГуфIэгъуэшхуэ къытхуихьащ 2005 гъэм — япэ дивизионым етIуанэ увыпIэр щиубыдри, зэи къэмыхъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр премьер-лигэм кIуащ икIи абы щыхэта япэ илъэсым ебгъуанэ хъуащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и гуп нэхъыфI пщыкIухым «Спартак-Налшыкыр» илъэсихрэ ныкъуэкIэ хэтащ икIи дэрэжэгъуэ ин къыдитащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адыгэ щIалэхэр Кърымым щытопщэ

2019-04-02

 • Алуштэ къалэм и спорткомплексым щекIуэкIащ спорт бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ ин. Абы тепщэныгъэр щаубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Шыхъуэ Борис: Щхьэж и гъащIэ гъуэгур къыхехыж

2018-11-27

 • Олимп мафIэр цIыхухэм къыхахьауэ жаIэ, спортым хуаIэ лъагъуныгъэр я гум къыщызэщIагъэнэн папщIэ. Ар пэжу къыщIэкIынущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу 1972 гъэм Олимп чемпион хъури, Шыхъуэ Борис ди щIыналъэм ис сабий минхэр лъакъуэрыгъажэ спортым дригъэхьэхащ. Иджы илъэс къэс абы и щIыхькIэ Шэджэм куейм ныбжьыщIэхэр щызохьэзохуэ икIи Борис нобэкIэ щыпсэу Самарэ къалэм къикIыжурэ зэпеуэхэм кIэлъоплъри, къыхэжаныкIахэм езым и IэкIэ саугъэтхэр яретыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

НэхъыфIхэр  командэ къыхэхам  хагъэхьэ

2018-10-27

 • Шэджэм щIыналъэм щыIэ парадромым иджыблагъэ щекIуэ-кIащ «Параплан — парящий полёт» авиацэ псынщIэ дыдэ спортымкIэ Урысейм и чемпионат. Псори зэгъусэу абы хэтащ къэралым и щIыпIэ 15-м къикIа спортсмен 56-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

2018-08-07

 • ШыщхьэуIум и 4 — 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Iуащхьэмахуэ  лъапэ щызэпоуэ

2018-08-07

 • Илъэс псом къриубыдэу лажьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым щекIуэкIащ бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Сабий 500-м  нэблагъэ хэту

2018-07-03

 • «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр илъэс 95-рэ щрикъумрэ Урысейм и махуэмрэ ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ художественнэ гимнастикэмкIэ чемпионат зэIухарэ «Динамо»-м и зэхьэзэхуэрэ. Мыпхуэдэ зэпеуэхэр илъэс епщIанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩIалэгъуалэм дагъэгуфIэ

2018-04-05

 • Гъатхэпэм и 24-25 махуэхэм Гулькевичи къалэм щекIуэкIащ Ипщэ федеральнэ щIыналъэм ис щIалэгъуалэм бэнэкIэ хуитымкIэ я зэпеуэ. Абы дыщэ медалиплIрэ дыжьынрэ жэзу зырызрэ къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Шуудзэм и щIыхькIэ

2018-04-05

 • 1942 гъэм и гъэмахуэмрэ бжьыхьэмрэ Сталинград и бгъэдыхьэпIэхэр лIыгъэ яхэлъу зыхъумахэм яхэтащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и зауэлIхэр. Ростов областым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыхэкIуэдащ ди шууейхэм я нэхъыбэр икIи 4500-м ящыщу псэууэ къэнэжар и Iыхьэ щанэ иримыкъуращ. Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи псэр зытахэм я фэеплъ зэхьэзэхуэ армэ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Ерчэн Темболэт и цIэр зэрихьэу Нарткъалэ дэт спорткомп-лексым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Нарткъалэ щыцIэрыIуэ IэщIагъэлI телъыджэ

2018-03-30

 • Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур Аруан щIыналъэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, къэралми куэд хуэзыщIа цIыхущ. Нало Залым Алий и къуэр Нарткъалэ щыцIэрыIуэщ. Техник ныбжьыщIэхэм я станц къалэм щиухуэри, щIалэ цIыкIухэр абы дригъэхьэхащ техникэм, щыцIыкIум къыщыщIэдзауэ ар фIыуэ ялъагъуу, я IэкIэ зэпкъралъхьэфу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Олимпиадэ хужьыр Кореем къыщызэIуах

2018-02-10

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан къалэм дыгъуасэ гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахащ XXIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Къэрал 92-м щыщ спортсмен 2925-рэ абы хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩIымахуэ Олимп джэгухэр-2018

2018-02-08

 • Урысейм  щыщ  атлетхэр  Пхёнчхан  макIуэ
 • Кореем и Пхёнчхан къалэм пщэдей гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахынущ XXIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. Абы къыщызэхуэсынущ дунейм и спортсмен лъэщхэр икIи увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэм ахэр ерыщу щIэбэнынущ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Урысей Федерацэм икIахэм я Хэкум и щIыхьыр зэкIэ яхъумэфынукъым. Ахэр зыхущIэкъуну къахуэнэжыр езыхэм я пщIэр яIэтыныращ икIи къызэреджэнур «Урысейм щыщ атлет» къудейуэщ. Иужьу апхуэдэ щытыкIэ ирагъэувауэ щытар Индием и спортсменхэращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Инал и япэ ехъулIэныгъэ

2017-12-09

 • Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорткомплексым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныбжьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Шокъум Ахьмэдрэ ЗакIуий Азэмэтрэ я текIуэныгъэ

2017-11-28

 •  Дагъыстэным хыхьэ Хасавюрт къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 20-м нэмысахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа бэнакIуэ 200-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт