ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

«StartUp 5642»  зэпеуэр йокIуэкI

2021-11-20

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ, ЩIДАА-м и Президент Къанокъуэ Арсен къызэригъэпэща «StartUp 5642» зэпеуэр йокIуэкI. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хьэрычэт Iуэху мыиным хэтхэм папщIэ къызэригъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хъуэхъум и къарур

2021-11-20

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэм хъуэхъум пщlэшхуэ хуащlу къокIуэкI. Хъуэхъу дахэкlэ дуней къэхъукъащlэхэр къагъэlурыщIэну хэтт. «Хъуэхъур куэд хъуркъым», «Узэхъуэхъур къохъуэхъуж», «Хъуэхъум и пэри и кlэри хъуэхъущ». А псоми къарыкlыр зыт — «Хъуэхъум и къарур инщ, умыщхьэхыу узэрыхъуэхъуэн», жыхуаIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ бзылъхугъэм  и щапхъэ

2021-11-20

 • Адыгэ бзылъхугъэр анэ гумащIэм, унэгуащэ щыпкъэм, бзылъхугъэ IэпэIэсэм, Iущым, гуапэм и щапхъэщ. Апхуэдэщ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ фащэхэр къэзыгъэщIэрэщIэж дизайнер цIэрыIуэ, АР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт усакIуэ Бэджокъуэ Бэлэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Журналист  ныбжьыщIэхэр  ягъэпажэ

2021-11-20

 • Бахъсэн къалэм «Мамырыгъэмрэ щэнхабзэмрэ я парк» къызэрыщызэIуахым ирихьэлIэу, «Баксан» газетым хэIущIыIу ищIауэ щытащ къалэм и гъащIэр къызыхэщ тхыгъэхэм я зэпеуэ зэрыригъэкIуэкIым теухуа хъыбар. Абы къыхэжаныкIахэр газетым и редакцэм щэкIуэгъуэм и 17-м ирагъэблагъэри, саугъэтхэр къратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зеущэ Арсен: Уадыгэнумэ, Iэмалыр гъунэжщ

2021-11-18

 • Нобэ ди псэлъэгъущ сурэтыщI ныбжьыщIэ, и ныбжьым хуумыгъэфэщэн зэфIэкI зыбгъэдэлъ Зеущэ Арсен.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛъэужьыфIэу псэуа лIы щыпкъэ

2021-11-17

 • Гупсысэ жан зэриIэм, Iуэхум зэи зэрыхуэмыщхьэхым, зыпэрыхьэ IэнатIэр зэрыригъэфIакIуэм я фIыгъэкIэ цIыху щэджащэхэм я цIэр лъэпкъым, хэкум и тхыдэм къыхонэ. Апхуэдэу зи IуэхущIафэхэмрэ гъащIэ купщIафIэмрэ дэтхэнэми и щапхъэ нэсу къыт-хуэнащ къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ и министру илъэс 20-м щIигъукIэ лэжьа, «Хэку» зэгухьэныгъэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Налшык къалэ къудамэм я тхьэмадэу щыта Ефэнды Джылахъстэн Къасым и къуэр. Гур щIэгушхуэ IуэхуфIхэм я къызэгъэпэщакIуэущ, цIыхубэм гурэ-псэкIэ яхуэлэжьа IэщIагъэлI нэсущ ар дигу къызэринар. Театрым, музыкэм, гъуазджэм, цIыхубэ творчествэм республикэм зыщыщиужьа лъэхъэнэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ Ефэндым и цIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АвтобусыщIэхэр трагъэувэнущ

2021-11-17

 • Республикэм ис цIыхубэр ирогузавэ 14-нэ маршрутым тет ПАЗ автобуси 7 мафIэм зэрисам. КъэхъукъащIэм икIэщIыпIэкIэ къыхуагъуэта хэкIыпIэхэм топсэлъыхь Налшык къалэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пхъэхуей 300 хасэ

2021-11-16

 • «Мэртэзей» жыг хадэр ящIын зэрыщIадзэрэ илъэсищ хъуами, ирагъэфIакIуэ зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабиймрэ таурыхъымрэ

2021-11-16

 • Лъэпкъым пщэдей иIэкъым, абы кIуэну нобэрей щIэблэм уадэмылажьэмэ, я зэхэщIыкIымрэ дуней лъагъукIэмрэ зумыгъэужьмэ, лъэпкъыпсэ яхыумылъхьэмэ. Абы и IуэхукIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ, ХьэцIыкIу Рае къыхилъхьа гупсысэм адэкIэ къыпыдощэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабиймрэ таурыхъымрэ

2021-11-13

 • Адыгэр дымащIэ тIэкIущ. ДыщымащIэкIэ, сабийуэ къытхэхъуэм ди лъэпкъ нэщэнэхэр къатещу, ди щхьэхуэныгъэхэр лъапIэныгъэу къалъытэу къызэрыдгъэхъуным демылIалIэмэ, бжыгъэкIэ дыбэгъуами, лъэпкъым хэхъуэ димыIэу утыку дыкъинэнкIэ шынагъуэ къытлъэIэсащ. Адыгэ гупсысэкIэр, дуней еплъыкIэр, дуней къыгурыIуэкIэр къищтэурэ, адыгэм къыдэгъуэгурыкIуэ хабзэхэр дуней тетыкIэу къищтэурэщ сабийр лъэпкъым къупщхьэ зэрыхуэхъунур. А псор абы зэрыпкърыхьэр псалъэкIэщ. Дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ цIыхумрэ зэпызыщIэр аращ — гупсысэм псалъэр фащэ хуохъу. Дыпсэлъэн зэрыхуейм дегъэгупсысэ, гупсысэр нэхъ IупщIу дунейм къытедгъэхьэн папщIэ, хуэкIуэ псалъэм долъыхъуэ, къыхыдох. Гупсысэр увыIэ имыщIэу зызыужь Iуэхугъуэщи, ар наIуэ зэрытщIыну псалъэхэмкIэ дыкъулеиныр Iэмалыншэ мэхъу. Абы ехьэлIауэ цIыхум иIэну ехъулIэныгъэр елъытащ и анэдэлъхубзэр зэрищIэм и фIагъым, псалъэхэм яхэлъ мыхьэнэр тэмэму къызэрыгурыIуэм, ахэр екIуу зэпищIэу зыхуей гупсысэр псалъэухам, тхыгъэм, къэпсэлъэныгъэм зэрыригъэзагъэм. Апхуэдэ фIагъ цIыхум и псэлъэкIэм, гупсысэкIэм хэлъын папщIэ щысабийм щыщIэдзауэ адыгэбзэ курых зэхихыу, и дунейм зезыгъэужьын псалъэмакъ драгъэкIуэкIыу къэтэджын хуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тыгъэм я нэхъ лъапIэр

2021-11-13

 • Хы ФIыцIэ Iуфэм Iус Агуий-Шапсыгъ адыгэ къуажэм и «Шууей Хасэ» зэгухьэныгъэм и щIыналъэ зэхуаку къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы «Шууей Хасэм» 2021 гъэм къызэригъэпэща Iуэхухэр, зыхунэса- къехъулIахэр къыщапщытэжащ, дызыхуэкIуэ илъэсы-щIэм я мурадхэр щагъэбелджылащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэзхэр  дывгъэхъумэ

2021-11-11

 • «Экологие» лъэпкъ проектым хыхьэу ди къэралым щокIуэкI «Мэзхэр тхъумэнщ» зи фIэщыгъэ урысейпсо Iуэхугъуэр. Абы и щIыналъэ Iыхьэр гъэзэщIэн Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщIадзэнущ щэкIуэгъуэм и 13-м щегъэжьауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Саугъэт  лъапIэр зыхуагъэфэща Къардэн  Ренат

2021-11-11

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студент Къардэн Ренат Ежевский А. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтым и лау-реат хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыт  «Circassia»  щIыфIащар?

2021-11-11

 • Дуней хъурейр зы IуданэкIэ зэпызыщIэ Интернетым и фIыгъэкIэ умыщIэ куэд къызэрыпщIэм хуэдэ дыдэу, убэлэрыгъыу ущыщыуи къохъу. И щхьэусыгъуэр къыпхуэмыщIэу, укъыщигъэуIэбжьи къыпхуохуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Политик Iэзэ,  цIыху гуапэ

2021-11-11

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору хэт, ЩIэныгъэхэм-кIэ Дунейпсо Адыгэ академием и президент Къанокъуэ Арсен и цIэм и мызакъуэу, и щхьэкIи и IуэхущIафэкIи къацIыхуну хунэсащ езыр къыщалъхуа республикэм. Абы и гугъу щытщIкIэ ди нэгу къыщIэувэжыр ди хэку цIыкIум папщIэ зэфIигъэкIа Iуэху дахэхэрщ, КъБР-м и Iэтащхьэу лэжьэху дэтлъэгъуа Iэзагъымрэ жумартагъымрэщ. Иджырей гупсысэкIэ зиIэ, зыхуигъэувыж къалэнхэр зэрызригъэхъулIэн Iэмалхэр къэзыгъуэтыф политик Къанокъуэ Арсен УФ-м и Президентым 2005 гъэм фокIадэм и 28-м къыхилъхьэри, КъБР-м и Iэтащхьэу ягъэуват. Ар а IэнатIэм зэрыпэрыт илъэсибгъум къриубыдэу ди лъахэм исхэм я деж пщIэшхуэ къыщилэжьащ,   и Iулыджыр щызэфIэуващ, и зэфIэкIыр къэрал псом къыщалъытащ. Урысейм ис эксперт-политолог куэдым жаIэрт Къанокъуэ Арсен КъБР-м и Iэтащхьэу щIагъэувар экономист-Iуэхузехьэ лъэщу, абы и лъэныкъуэкIэ зэфIэкI къызэрымыкIуэ бгъэдэлъу зэрыщытыр арауэ. Пэж дыдэуи, абы щыхьэт техъуащ Къанокъуэм УФ-м и хэгъэгу нэхъ къыкIэрыхухэм ящыщыр илъэс зыбжанэм къриубыдэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм экономикэ и лъэныкъуэкIэ пашэ зэрыщищIар. КъБР-м и УнафэщIу щагъэува махуэм щегъэжьауэ ар иужь ихьащ республикэм и экономикэм зегъэужьыным, инвестицэхэмрэ иджырей технологиехэмрэ къигъэсэбэпкIэрэ, туризмэм зегъэубгъуным, мэкъумэш IэнатIэмрэ промышленностымрэ егъэфIэкIуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха