ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Иужьыр  гум къонэж

2020-11-24

 • «Форте» (Таганрог) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Таганрог. «Форте арена» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 21-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

 • Судьяхэр: Къуэшыкъуэ (Белореченск), Даниленкэ (Волгоград), Хатмуллин (Химки).
 • «Форте»: Москаленкэ, Гордеочук, Ахмеджанов, Нестеренкэ, Логуа (Краснов, 78), Захаров И., Моргунов, Черкес (Волков, 90+2), Тюфяков, Коротаев (Скуридин, 77), Юрченкэ (Захаров А., 78).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ, Тебэрды, Джатэрывэ, Бахъсэнокъуэ, Пащты, Багъэтыр (Клышэ, 89), Iэпщацэ, Хьэшыр, Бацэ, ХъутIэ.
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Тебэрдым, Iэпщацэм, Багъэтырым, Черкес, Ахмеджановым, Бацэм, Тюфяковым, Пащтым.
 • 88-нэ дакъикъэм джэгум къыхахуащ Бацэр.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ мы илъэсым иужьу зэхэта джэгугъуэм куэдкIэ елъытат ар зэрызэпагъэуну мазищрэ ныкъуэм къриубыдэу езы спортсменхэми топджэгум дихьэххэми яIэну гукъыдэжыр зыхуэдэнур. Пэжщ, «Спартак-Налшыкым» и дежкIэ турнир таблицэм   абы зэхъуэкIыныгъэ щIа-гъуэ хилъхьэнутэкъым, ауэ и фащэр зыщыгъхэм я жыджэрагъымрэ зыкъызэрагъэлъагъуэмрэ гум къинэжынут зэрызагъэпсэхуну щIымахуэм и кIыхьагъкIэ.
 • Дунейм и щытыкIэм и зэран къекIащ щэбэт кIуам Таганрог щызэпэщIэува-хэм. Жэщым а щIыпIэм къыщеха япэ уэсым армырами мыщIагъуэ «Форте арена» стадионым и джэгупIэ губгъуэр зэщIигъэщтати, футболистхэм абы я лъэр щахуэгъэбыдэртэкъым икIи, япэ дыкъищу къыхэдгъэщынщи, текIуэныгъэр тIэщIигъэкIащ.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэр командэхэм трагъэкIуэдащ щытыкIэ гугъум зрагъэзэгъэным. Ахэр езыхэр зэрызэныкъуэкъум нэхърэ удз щIагъуэ зытемытыж джэгупIэ губгъуэм нэхъ къигъэдзыхэрт. Загъэпсэхуну Iуэхур щынэблэгъаращ лъэныкъуитIым  языр япэу гъуэм щебгъэрыкIуэфар. Ар къызэхъулIар профессионал командэ къызэзыгъэпэщыжагъащIэ таганрогдэсхэм зи IэзагъкIэ ефIэкI «Спартак-Налшыкым» и футболистхэращ. Абы игъэгушхуа ди щIалэхэм я тепщэныгъэкIэ джэгум и етIуанэ Iыхьэр екIуэкIащ.
 • Зэкъым, тIэукъым налшыкдэсхэм топ дагъэкIы-фыну щыщытар. Ди гъуащхьауэхэу Бахъсэнокъуэ Алихъан, ХъутIэ Анзор, Бацэ Къантемыр сымэ, адрейхэми Iэмал хъарзынэхэр къахукъуэкIырт бжыгъэр къызэIуахыну. АрщхьэкIэ сыт щыгъуи зы мащIэ дыдэ яхурикъужыртэкъым. Зэм губгъуэ хьэлъэм топыр тэ-мэму къащыхуэгъэIурыщIэртэкъым, зэми «Фор-те»-м и гъуащхьэхъумэхэм        я насыпыр текIуэрт. АрщхьэкIэ 88-нэ дакъикъэм хэгъэрейхэм зыри къадэIэпыкъужыфын хуеякъым, «Спартак-Налшыкым» и футболистиплI зэуэ хуэдитIкIэ нэхъ мащIэ я хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм щебгъэрыкIуам.
 • Таганрогдэсхэр къезыгъэлар губгъуэм и щытыкIэращ: топыр зыIыгъа Бацэ Къантемыр ар къыдэджэгухэми тэмэму яритыфа-къым, езыми Iэмалыр къыхуэгъэсэбэпакъым, мащIэу щIэцIэнтхъукIри. Арати, текIуэныгъэр къытхуэзыхьыфыну щыта ебгъэрыкIуэныгъэр зы мыхьэнэи имыIэу къызэпыуда хъуащ. Абы иригубжьа Къантемыр топыр зыIэригъэхьэжыну зидзащ икIи «Форте»-м и гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым, фэбжь иридзынкIэ шынагъуэу, ириудащ.
 • ЗэIущIэм и судья нэхъыщхьэ Къуэшыкъуэ Юнус Бацэм зыкIи щысхьакъым икIи, етIуанэу дагъуэ хуищIри, джэгум къыхихуащ. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, Белореченск щыщ адыгэ щIалэр а махуэм и лъэпкъэгъухэм хуабжьу къытхуэжумартащ. Бацэр джэгум зэрыхихуам къищынэмыщIауэ, абы дагъуэ хуищIащ Тебэрдым, Iэпщацэм, Багъэтырым, Пащтым. Iыхьэншэ ищIакъым къызыхэкIар и унэцIэм къигъэлъагъуэ хэгъэрейхэм ящыщ Черкеси. Дауи, абы къикIыркъым Къуэшыкъуэм нэфI-ней зэрихьауэ — а щIалэр футбол хабзэм тету лэжьащ.
 • Арати, Урысей Федера-цэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и мыгъэрей Iыхьэр иухащ. Абы кърикIуахэм нэхъ зыубгъуауэ иужькIэ дытепсэлъыхьыжыну ди мурадщ, ауэ иджыпстуи пхужыIэнущ «Спартак-Налшыкыр» зыужьыныгъэм и гъуэгум аргуэру зэрытеувэжар. Щыхьэту урикъунщ мы Iуэхугъуэр: пэщIэдзэ зэIущIиплIым зы очко фIэкIа къыщамыхьауэ ирагъажьэри, япэ текIуэныгъэр щызыIэрагъэхьа фокIадэм (сентябрым) и  6-м лъандэрэ ди щIалэхэм зэ зэкъуэ фIахьауэ аращ. А псом ищIыIужкIэ, иужь джэгугъуиплIым къриубыдэу я гъуэм зы топи къыдрагъэгъэкIакъым, езыхэр блэнейрэ къыхэжаныкIащ. Зи гугъу тщIахэр узыгъэгушхуэщ икIи къэкIуэну дызыщыгугъ ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэ быдэщ. АдэкIэ Iуэхур зэлъытар зэпеуэм и етIуанэ къекIуэкIыгъуэм зэрызыхуагъэхьэзырырщ.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ мы гъэм иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр:«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:6, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:5, «Интер» (Черкесск) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0, «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 2:4, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:3, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 4:0.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020-202I гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щыпищэнур дызыхуэкIуэ илъэсым и гъатхэпэ мазэращ.
 • Жыласэ  Заурбэч.