ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ажалищэм къела

2020-07-11

 • Къамэ дзитI зыIуту,
 • Ар хэтащ зауищым,
 • Уащхъуэ гъуэгу къриту,
 • Къелащ ажалищэм.
 • Финляндием и мэзым
 • ЩыхьэщIащ зекIуэлIыр,
 • Абдеж шэгын гъуэзым

 • Щепэмащ зауэлIыр.
 • Мэзкуу зыхъумахэм
 • Яхэтащ жыджэру,
 • Фашист щхьэрыуахэм
 • Игъэжащ ялъ уэру.
 • Сталинград зэхэуэм,
 • Хэтащ и гуащIэгъуэм,
 • Жэщ топхэр щымыуэм,
 • Ар ещакIуэт благъуэм.
 • ТIасхъэщIэх псэхэхыу,
 • Бийм я щIыб къыдыхьэт,
 • Есахэр щхьэфIэхыу,
 • ХыщIэу игъэпыхьэт.
 • Самурай нэкъитхъми
 • Лъигъэсащ хуэфащэ.
 • Мухьэб мыщхьэщытхъуми,
 • Зэпичат гъуэгуищэ!
 • ИтIани игу пхъэхауэ
 • Псэуфащ зекIуэлIыр,
 • Игу бийм тепщэхауэ,
 • Псэхужащ зауэлIыр.
 • Дэрмывэм и лIыгъэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэр щыгъэтауэ, Совет Союзу щытами цIыху куэд щыбгъуэтынкъым Фин зауэми, Хэку зауэшхуэми, Япон зауэми лIыгъэ хэлъу хэтауэ, псэууэ къыхэкIыжауэ.
 • Таурыхъхэм щаIуатэм ещхь апхуэдэ гъуэгуанэ хьэлъэ зэпичу и Хэку узыншэу къекIуэлIэжахэм ящыщщ КъШР-м и къалащхьэ Черкесск щыпсэуа Дэрмывэ Мухьэб Хьуд и къуэр. Ар Краснодар крайм хыхьэ Кургъуокъуей къуажэм 1914 гъэм къыщалъхуащ. 1930 гъэхэм абы пэщIэдзэ еджапIэр Успенскэ станицэм къыщиухри, мэзхъумэхэр щрагъаджэу Владикавказ дэт техникумым щIэтIысхьащ.
 • ЕхъулIэныгъэфI иIэу Мухьэб техникумыр къиуха нэужь, Ермэлыхьэблэ дэта, Дзэ Плъыжьым папщIэ офицерхэр щагъэхьэзыр училищэм ящтащ. Ар щытхъу тхылъкIэ къиухри, Ленинград дзэ округым взводым и унафэщIу ягъэкIуащ. Офицер щIалэм куэд дэмыкIыу къыщIихуащ Фин зауэм и гъуэзыр. Абдеж къыщигъэлъэгъуа лIыгъэмрэ акъылым-рэ къапэкIуэу ар ягъэуващ тIасхъэ-щIэх взводым и унафэщIу, и япэ Вагъуэ Плъыжь орденри и бгъэм къыщылыдащ.
 • 1941 гъэм Хэку зауэшхуэр къыщыхъейм абы къыхуагъэфащэ тIасхъэщIэх ротэ щхьэхуэ, бийм и щIыб Прибалтикэ Iэшэлъашэм щызэуэну. ЩIалэм и пщэ къралъхьэр пылъхьэншэу зэригъэзащIэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр етIуанэу кърат, лейтенант нэхъыжь цIэри щIыгъуу.
 • Прибалтикэ щIыналъэм абы и ро-тэр щызэуащ 1941 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм нэс. А зэманым бийм Мэз- куу къищтэныр къалэн нэхъыщхьэу игъэуват, дзэ къыхэхауэ, зэуэным нэхъ хуэкъулейуэ иIэр къриутIыпщати, Мухьэб и тIасхъэщIэх ротэр абыхэм я щIыбым дагъэувэ.
 • Мэзкуу епщIа дзэр зэтекъутэным Дэрмывэм и ротэм хилъхьа гуащIэмрэ лIыгъэмрэ я щыхьэту, ди хэкуэгъу щIалэм Вагъуэ Плъыжь орденыр ещанэу къыхуагъэфащэ. А орденыр еплIанэу Мухьэб къыщилъэщащ Сталинград и Iэшэлъашэм щекIуэ- кIа зэхэуэ иным.
 • 1944 гъэм нэмыцэр Хэкум ихужын щыщIадзам, Мухьэб къыщохутэж Прибалтикэм. Абдежым тIасхъэщIэх ротэм я унафэщIым къыщигъэлъэгъуа лIыгъэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр етхуанэу кърат. «Хэку зауэ» орденым и япэ нагъыщэр абы къилэжьащ илъэсиплIкIэ зыпэщIэта бийр къызэрыкIауэ щыта гъуэмбым щраукIыхьыжам.
 • 1945 гъэм Мухьэб зауэр иухакъым, адрей куэдым хуэдэу. Абы къыхудэхуащ и лIыгъэмрэ и акъылым и жанагъымрэ япон сэлэтхэм яригъэлъагъун. А зэманым Дэрмывэм «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэр къратыну лъэIу тхылъ и командирхэм ягъэхьэзырат, ауэ ар зигу темыхуахэр къыкъуэкIри, адыгэлIым къилэжьа цIэр Бэракъ Плъыжь орденкIэ зэрахъуэкIыжащ, майор нагъыщэри къыхущIагъужащ.
 • Зауэ нэужьым Мухьэб и къулыкъур дзэм щрихьэкIащ 1956 гъэм нэсыху. А гъэм Хрущёвым офицер куэд дзэм къыхигъэкIауэ щытащ. Мухьэби абыхэм яхэхуэри, 1957 гъэм Черкесск къалэм къигъэзэжащ.
 • Абы и ордениблым къадэкIуэу, зауэм къыщилъэща медаль зыбжа-ни иIащ. Зауищым я лIыхъужь ха- хуэр 1985 гъэм дунейм ехыжащ. Ауэ къэнащ и лIыгъэм щыхьэт техъуэ орденхэр, медалхэр, ахэр щIэзыплъыкIын, иригушхуэн, ириинын къуэрылъхухэр, Iыхьлыхэр, лыджанэхэр. Апхуэдэу щыхъукIэ, Мухьэб езыр къытхэмытыжми, фэеплъ мыкIуэдыжын дунейм къытринащ.
 • ГЪУКIЭКЪУЛ Даут.