ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэмалыщIэхэр   къагъэсэбэп

2020-04-02

  • «Урысейм и пощт» IэнатIэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэ IэмалыщIэхэр лэжьыгъэм къыщигъэсэбэп хъуащ. Зи гугъу тщIыр посылкэхэр жып телефоным и номер фIэкIа къыумыгъэсэбэпу ебгъэхь зэрыхъуарщ. Апхуэдэ логистикэ оператор зэкIэ зиIэр Урысей пощтым и закъуэщ.

  • Посылкэр зыхуаутIыпщам лъэIэсын папщIэ, абы и жып телефоныр пыщIауэ щытын хуейщ «Урысейм и пощт» мобильнэ гуэдзэным. Посылкэр езыгъэхьым къигъэлъэгъуэн хуейр  ар зыхуигъэхьым и телефон номерым и закъуэщ, и хэщIапIэри и цIэ-унэцIэри къэгъэнауэ. Апхуэдэ Iуэху зехьэкIэм мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыхухэм я зэманыр сэбэпынагъ пылъу къагъэсэбэпынымкIэ, псом хуэмыдэжуи иджырей зэманым: коронавирус уз зэрыцIалэр къызэрыхъейрэ. ЦIыхухэри пощтым и IэщIагъэлIхэри зэдэлэжьэфынущ, зыр адрейм и узыншагъэм зэран хуэхъункIэ шынагъуэ щымыIэу. Iуэхум хэтын хуейр посылкэр къэзыщтэну, абы и уасэр зэпту ар пощтым зыхьыну курьер закъуэращ.
  • — ЦIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэтщIэным епха IэмалыщIэр «Урысейм и пощтым» къыщыдгъэсэбэп зэрыхъуам мыхьэнэшхуэ иIэщ IэнатIэм нэхъри зиужьынымкIэ, апхуэдэуи посылкэр езыгъэхь е зыхуагъэхь цIыхухэм я дежкIи, — IуэхугъуэщIэм щытепсэлъыхьым жиIащ IэнатIэм и унафэщIым электрон коммерцэмкIэ и къуэдзэ Скатин Алексей. — ЛъэныкъуитIри телефоным и мобильнэ гуэдзэнымкIэ кIэлъыплъыфынущ я посылкэр здынэсам, къыщыIахыжыфыну щIыпIэри езыхэр зэрыхуейуэ къыхахыфынущ.
  • Пэжу, иужьрей лъэхъэнэм цIыху куэдым сату Iуэхухэр зэфIагъэкI жып телефоным иIэ IэмалхэмкIэ. Къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэп жып телефон зиIэхэм я Iыхьэ щанэм. НэгъуэщIу жыпIэмэ, къэралым щащэ (щащэху) хьэпшыпхэм я процент 53-р жып телефоным епха мобильнэ гъуэдзэнымкIэ зэIэпах.
  • Экспертхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, апхуэдэ Iуэху зехьэкIэм 2021 гъэм адэкIи зиужьурэ кIуэнущ.
  • къардэн  Маритэ.