ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-08-24

 • Абхъазым и Президентыр хах
 • Абхъаз.Пщэдей, шыщхьэуIум и 25-м , хахынущ Абхъаз Республикэм и Президентыр. Апхуэдэуи ягъэбелджылынущ вице-президентыр.

 • Хэхыныгъэхэм кърихьэлIэнущ кIэлъыплъакIуэ 60-м нэблагъэ. Ахэр къикIащ Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм, Приднестровьем, Нагорнэ Карабахым, Осетие Ипщэм, нэгъуэщI щIыпIэхэми. Япэу апхуэдэ къалэн яIэу республикэм къокIуэ Китаймрэ Германиемрэ я лыкIуэхэр. КIэлъыплъакIуэхэм я нэхъыбэр Урысейм щыщхэрщ.
 • Абхъазым адрыщIкIэ щыIэ хэхыпIэ участкэхэри хьэзырщ. ГуфIэгъуэ щытыкIэм иту апхуэдэ щIыпIэхэр къыщызэIуахащ Черкесск, Москва, Истамбыл. Бюллетенхэмрэ ахэр зрадзэнухэмрэ зы махуэкIэ япэ иту а щIыпIэхэм яшащ.
 • ЩэнхабзэмкIэ унэщIэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Адыгэ Хьэблэ районым и Старо-Кувинск къуажэм къыщызэIуахащ метр зэбгъузэнатIэ мини 5 къызэщIэзыубыдэ ЩэнхабзэмкIэ унэ.
 • — ДыкърихьэлIащ ЩэнхабзэмкIэ унэр къыщызэIуах Iуэху гуапэм. Къызолъытэ щэнхабзэм и жьэгур жэщ-махуэ имыIэу лэжьэн, абы и бжэхэр Старо-Кувинск къуажэм дэсхэм, псом япэу мыбы щыпсэу зэчиифIэ сабий дахэхэм папщIэ сыт щыгъуи зэIухауэ щытын хуейуэ, — яжриIащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид къызэхуэсахэм.
 • ЩэнхабзэмкIэ унэщIэр яухуа «Устойчивое развитие сельских территорий» къэрал программэм ипкъ ит-кIэ. Абы иIэщ концерт гъэлъэгъуапIэ, библиотекэ, вокалымкIэ, сурэт щIынымрэ хореографиемкIэ пэшхэр.
 • ЖыгыщIэ мин 20
 • Адыгей.Илъэс къэс ирагъэкIуэкI «Псэу, мэз!» урысейпсо бжьыхьэ ак-цэм и фIыгъэкIэ Адыгейм щIы гектар 12-м щыхасэнущ щиху, туе, уэздыгъей жыгыщIэ мин 20.
 • Мэз хозяйствэмкIэ федеральнэ агентствэм илъэс къэс бжьыхьэм иригъэ-кIуэкI «Псэу, мэз!» Iуэхур хуэгъэпсащ мэз къулеягъыр зэфIэгъэувэжыным икIи гъэбэгъуэным жылагъуэр къыхэшэным. ФокIадэм и 1-м щыщIэдзауэ жэпуэгъуэм и 3-м пщIондэ екIуэкIыну Iуэхум хыхьэу мэзылъэ щIыпIэхэр ягъэкъэбзэнущ, школхэм лекцэхэр щрагъэкIуэкIынущ. ЕджакIуэхэм жраIэнущ мэз фIыгъуэр хъумэн, фIыуэ лъагъун зэрыхуейр, ар къызэрагъэсэбэпыр. Адыгэ Республикэм МэзхэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Гавришов Сергей зэрыжиIамкIэ, жыг хэсэ-ным хэтынущ мэз лэжьакIуэхэр, волонтёрхэр, МГТУ-и и студентхэр, муниципальнэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр. Гукъыдэж зиIэ дэтхэнэри дэIэпыкъугъу хъунущ мэзылъэр зэщIэгъэкъэбзэнымкIэ.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.