ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-02-09

 • ЛъэныкъуитIыр зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и лIыкIуэхэр щыIащ Азербайджаным. КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ Азербайджаным и Президент Алиев Ильхамрэ Баку щызэхуэзащ. РеспубликитIым я Iэтащхьэхэр зэгурыIуащ зэдэлэжьэну.

 • Темрезов Рашид Азербайджаным и Iэтащхьэм фIыщIэ хуищIащ зэрырагъэблэгъам папщIэ. ЖиIащ Азербайджанымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ экономикэм хуэщхьэпэн Iуэху зэдащIэнымкIэ IэмалыфIхэр зэраIэр, абы лъэныкъуитIми яфI зэрыхэлъыр.
 • КъШР-м икIа гупыр щыIащ IуэхущIапIэ ехьэжьауэ тIум — хадэхэкIхэр щагъэкI «Грин-Тек» ООО теплицэ комплексымрэ CNIM франджы компанием иухуа икIи къигъэсэбэп Балаханинск заводымрэ. Ар кIэрыхубжьэрыхум зэхэдзауэ щелэжь IуэхущIапIэщ.
 • Темрезовым зэрыжиIамкIэ, проектитIри Къэрэшей-ШэрджэсымкIэ сэбэпщ. ЗэрытщIэщи, республикэм куэд щIауэ щолажьэ Урысейм щынэхъ ин «Южный» агрокомбинатыр. 2019 гъэм къару зыгъуэта хабзэщIэм ипкъ иткIэ еужьужьым щелэжьыну завод яухуэным яужь итщ.
 • Сабий театрым  зиужьын папщIэ
 • Адыгей. Республикэм и филармонием и «Золотой кувшин» театрым федеральнэ ахъшэ сом мелуани 5,8-м щIигъу къыIэрыхьащ. Ар Адыгейм щыIэ сабий театр закъуэщ.
 • Адыгейм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм гъуазджэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI Щоджэн Бэллэ зэрыжиIамкIэ, республикэм и сабий театрым субсидиер къратащ «Культура малой Родины» фIащауэ «Урысей зэкъуэт» партым, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр щIыгъуу, иригъэкIуэкI Iуэхум хиубыдэу.
 • Ахъшэр трагъэкIуэдэнущ Iэмэпсымэхэр къащэхуным, гуащэхэм я театрыр сыт и лъэныкъуэкIи зэIузэпэщ ящIыным.
 • «Золотой кувшин» гуащэ театрыр 2000 гъэм къызэрагъэпэщащ, илъэс къэс Адыгейм, Урысей Ипщэм спектакли 120-м нэблагъэ щегъэлъагъуэ. Театрым и къалэн нэхъыщхьэщ лъэпкъым къыхэкIа драматургхэм я пьесэхэмкIэ спектаклхэр игъэувыныр, къытщIэхъуэ щIэблэм анэдэлъхубзэр ящIэн папщIэ. Къапщтэмэ,  «Шэрджэс амазонкэхэм я дыщэ» спектаклым УФ-м и Президентым и грантыр в 2016 гъэм къыщихьащ «100 лучших проектов в области искусства» номинацэм.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.