ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэгуарэ Джамилэ японыбзэкIэ «мэпсалъэ»

2019-01-19

  • Дуней псом къыщацIыху ди лъэпкъэгъу дирижёр телъыджэ Темыркъан Юрэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъу илъэсым, 2013 гъэм, Санкт-Петербург дэт «Скифия» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIауэ щытащ Хьэгуарэ Джамилэ «Юрий Темирканов. Монолог» зыфIища и тхылъыр.

  • Иджы хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — «Монолог» тхылъым Токио щоджэ! Ар «Альфа-Бета» тхылъ тедзапIэм японыбзэкIэ къыщыдэкIащ маэстрэм и гуащIэм дихьэх зэдзэкIакIуэ Iэзэ Огавэ Кацунари и фIыгъэкIэ. Тхылъыр псом япэу а бзэм къызэрагъэтIэсар зэрымыщIэкIэ къэхъуа Iуэхукъым — Японием куэдым ирепх Темыркъаныр, Токио и оркестрхэм, езым и гупым щIыгъуу абы щит концертхэм щегъэжьауэ ныбжьэгъу куэд зэрыщиIэм деж щыщIэкIыжу.
  • Маэстрэм и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуауэ дунейм япэу илъэситху ипэкIэ къытехьа лэжьыгъэр щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ зэрырахьэрэ блэкIа зэманым псы Iэджэ ежэхащ, куэдым зихъуэжащ. Ауэ зэрыщытауэ къэнащ абы и творческэ гъуэгуанэ бгъуфIэр, зэчий ин зыбгъэдэлъ Юрэ и Iэзагъэр.
  • Тхылъым япэу сыкъыщеджам щыгъуэ сигу ирихьауэ имыхужхэм ящыщщ Темыркъан Юрэ «зи щхьэм щымыдыхьэшхыжыф цIыхур ахьмакъщ» зэрыжиIар. Мыр-щэ! «Псэр жьы зэрымыхъумрэ Iэпкълъэпкъым и щытыкIэмрэ зэгурыбгъэIуэну егъэлеяуэ гугъущ». ЗэрымыщIалэжыр къыхигъэщми, 2018 гъэм къриубыдэу куэдым яхузэфIэмыкIын зрагъэхъулIэфащ Темыркъан Юрэрэ ар зи унафэщI гупымрэ — Санкт-Петербург и симфоние оркестрым къэралибгъум концерт щэщI щитащ. Дыгъэгъазэ мазэм Темыркъаным Санкт-Петербург щригъэкIуэкIащ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Гъуазджэхэм я утыку» дунейпсо фестивалыр.
  • Японием «Дыгъэ къыкъуэкIым» и орден иIэщ (и мыхьэнэкIэ къэралым щыетIуанэ дамыгъэщ), ар 2015 гъэм Темыркъаным къратащ, Токио илъэс куэд хъуауэ щригъэкIуэкI лэжьыгъэ купщIафIэм, Урысеймрэ а къэралыгъуэмрэ я цIыхухэр лъэпкъ макъамэхэмкIэ зэпэгъунэгъу щIыным хуищI хэлъхьэныгъэшхуэм къыпэкIуэу.
  •  

    «Монолог» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Хьэгуарэ Джамилэ.

  • ИСТЭПАН Залинэ.