ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-08-25

 • Зэрызэдэлажьэм зраугъэубгъу
 • Абхъаз. Урысеймрэ Абхъазымрэ мыхьэнэшхуэ ират я зэдэлэжьэныгъэм. Дыгъуасэ Кремлым щызэхуэзащ Урысейм и Iэтащхьэ Путин Владимиррэ Абхъазым и Президент Хаджимбэ Раулрэ.

 • Путин Владимир зэрыжиIащи, Москварэ Сыхъумрэ зэрызэдэлажьэм я зэпыщIэныгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ республикэм и шынагъуэншагъэм теухуауэ. Нэхъыбэу а Iуэхухэр зыхуэунэтIар IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ гъунапкъэхъумэ IэнатIэхэмрэщ. Президентым къыхигъэщащ Урысейм-рэ Абхъазымрэ я зэпыщIэныгъэм фIы къызэрыпэкIуэр.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм Абхъазыр къэрал щхьэхуэу къилъытащ 2008 гъэм шыщхьэуIум и 26-м. Абхъазым щыпсэухэм я нэхъыбэм урысей паспортхэр яIэщ.
 • Сом мелуани 100-м щIигъу
 • Адыгей.Республикэм щIымахуэм унэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ зэрыщагъэплъынум зыхуигъэхьэзырыным сом мелуани 100-м щIигъу тригъэкIуэдэнущ.
 • ИджыкIэ хьэзырщ котельнэхэмрэ бжьамийхэмрэ я процент 80-м щIигъур. Мы Iуэхур нэхъ зэщIэгъэуIуауэ щокIуэкI къат куэду зэтет унэхэр щынэхъыбэ Мейкъуапэ къалэм.
 • — Лэжьыгъэ псори ягъэува пIалъэм, жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу, зэфIагъэкIынущ, — жиIащ Адыгей Республикэм УхуэныгъэмкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм ЖКХ-мкIэ и управленэм и унафэщI Ныбэ Руслан. Лэжьыгъэр зэрекIуэкIым кIэлъоплъ абы теухуауэ къызэрагъэпэща муниципальнэ комиссэхэр. ФокIадэм абыхэм къахыхьэнущ Ростехнадзорым и федеральнэ IэнатIэм и лIыкIуэхэри. .
 • ЕджапIэщIэ къызэIуах
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу Прикубанскэ районым и Холоднородниковскэ къуажэм щыпсэухэм тыгъэ гуапэ хуащIынущ. Абы къыщызэIуахыну хьэзырщ еджакIуэу 180-рэ школ кIуэгъуэм нэмыса сабий 75-рэ зыщIэхуэну школ-сабий сад.
 • ЕджапIэр зэрагъэхьэзырам еплъащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид. Абы гу зылъита щыщIэныгъэхэр икIэщIыпIэкIэ ягъэзэкIуэжынущ.
 • Къуажэдэсхэм я жэрдэмкIэ школым зэрихьэнущ я лъахэгъу моряк-подводник Инэмыкъуэ Башир и цIэр.
 •  УЭРДОКЪУЭ Женя.