ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2021

Тырныауз дэт комбинатыр ирагъэжьэж

2021-10-12

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Iуащхьэмахуэ бгы рудник комбинатым и унафэщI Ушаков Игоррэ Тырныауз и вольфрамымрэ молибденымрэ я къыщIэхыпIэр зэтеублэжыным ехьэлIа Iуэхур ирагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тыншрэ щынагъуэншэу

2021-10-12

  • УФ-м щылажьэ курыт школхэм я автопаркыр къэгъэщIэрэщIэжыным сыт щыгъуи гулъытэ щыхуащI ди къэралым. А Iуэхугъуэм лъабжьэ хуэхъур «Къуажэм бгъэдэлъ зэфIэкIхэм хэгъэхъуэныр» федеральнэ программэращ. Абы ипкъ иткIэ УФ-м и Правительствэм фокIадэ мазэм унафэ къищтауэ щытащ апхуэдэ атомашинэ мини 4-м щIигъу школакIуэхэм папщIэ къызэращэхунумкIэ. Абы тету, ди республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам курыт школхэм яритащ автобус 30.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

«ДыгъафIэ къалэр» нэхъыфIхэм халъытэ

2021-10-12

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык дэт, ТворчествэмкIэ сабий академие «ДыгъафIэ къалэ» лицейр къэралым и еджапIэ нэхъыфIу 50-м хэхуащ. Зэгъэпщэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр щIэх-щIэхыурэ езыгъэкIуэкI RAEX агентствэм къихутащ а IуэхущIапIэм и гъэсэнхэм ящыщ куэд къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я «Медицинэ» унэтIыныгъэм лъэпощхьэпоуншэу зэрыщIэтIысхьэфыр. Абы и лъабжьэр — лицейм щызрагъэгъуэт щIэныгъэ куурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бейхэ я хьэщIэр

2021-10-12

  • Ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм яку дэлъ зэхущытыкIэ гуапэр гъэбыдэным, лъэпкъ Iуэхур егъэфIэкIуэным, щIэблэр хабзэ-бзыпхъэхэм щIэпIыкIа хъуным папщIэ Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ КъБР-м и министерствэм къызэригъэпэщащ «Къунакъ — 2021» Iуэхур. Ар екIуэкIащ фокIадэм и 24-м щегъэжьауэ жэпуэгъуэм и 1 пщIондэ. Iуэхум къигъэувырт ныбжьыщIэр (къунакъыр) махуэ зыбжанэкIэ унагъуэ имыцIыхум щыпсэуну, абы къыщекIуэкI хабзэхэр зригъэлъагъуну, унагъуэм я Iуэхухэм хэтыну, здэщыIэ къуажэм е къалэм щIалэгъуалэм папщIэ Iуэхугъуэу къыщызэрагъэпэщхэм екIуэлIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ бзылъхугъэ

2021-10-12

  • Узыншагъэм и плъыр
  • Щхьэлыкъуэдэсхэр Мэз Лилэ зэреджэр узыншагъэм и плъырщ. Дохутыр IэщIагъэм илъэс 46-кIэ урилэжьэным и мызакъуэу, апхуэдиз цIыхур арэзы пщIыным, уи цIэ фIыкIэ жебгъэIэным и уасэр сыт хуэдиз?! Дауи, ар къэлъытэгъуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс 21-м иту тхылъ 12 къыдэзыгъэкIа пщащэ

2021-10-12

  • Ди къэралым щыцIэрыIуэ, зи тхылъхэм, IэдакъэщIэкIхэм щIэупщIэ нэхъ яIэ тхакIуэ ныбжьыщIитхум яхэтщ Адыгейм щыщ ди лъэпкъэгъу пщащэ Мирай Мединэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДАХ-м  и IуэхущIафэхэм ятеухуауэ

2021-10-12

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIащ «Международная Черкесская Ассоциация. Партнерство Адыгских (черкесских) общественных организаций» фIэщыгъэм щIэт тхылъ иныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъыщIагъуа  зэманым текIуэныгъэр  зыIэщIагъэкI

2021-10-12

  • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 10-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НыбжьыщIэхэм дагъэгуфIэ

2021-10-12

  • Черкесск къалэм дэт «Юбилейный» спортымкIэ уардэунэм щекIуэкIащ «Мамлюк Челлендж» тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIауэ зи ныбжьыр илъэс 12-м къыщыщIэдзауэ 17-м нэблагъэ спортсмен 500-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха