ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2021

БлэкIам ирогушхуэ, къэкIуэнум фIыкIэ щогугъ

2021-10-07

 • Мы адыгэ жылэжьым узэрыдыхьэу къыбощIэ ар Дзэлыкъуэ районым зэрыщыщыр: уэрам дэкIыпIэ къэс и бгъум къэнжал Iувым къыхэщIыкIа пхъэнкIиидзыпIэхэр щыгъэуващ, щIыналъэм и адрей щIыпIэ псоми хуэдэу. ЗанщIэу уогупсыс ди къэралым иджыри куэдым къыщамыщта, ди республикэми и кIэм щынамыгъэса «пхъэнкIий реформэкIэ» зэджэм и Iыхьэ гуэр мыбы щызэфIэха зэрыхъуам. НэгъуэщI зыми гу лъыстащ сызэрынэсу — къуажэр жьыуэ зэрызэщIэхъаем.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Республикэ зыбжанэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Бейтыгъуэн Iэуес и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

2021-10-07

 • Зи гуащIэр ин
 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм 1951 гъэм фокIадэм и 28-м къыщалъхуащ щэнхабзэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI Бейтыгъуэн Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Къэралпсо олимпиадэхэм я мардэщIэхэр

2021-10-07

 • Ди хэкум щылажьэ курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. БлэкIа илъэсхэм еплъытмэ, 2021-2022 гъэ еджэгъуэм екIуэкIыну зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ. Апхуэдэ Iуэху зехьэкIэщIэхэм лъабжьэ яхуэхъуащ «Сириус» къэралпсо егъэджэныгъэ центрым и унафэщIхэм иджыблагъэ къыхалъхьа жэрдэмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэр зэIуощIэ

2021-10-07

 • Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм я тха-кIуэ ныбжьыщIэхэр жыджэру Владикавказ щекIуэкIа тхакIуэхэм я урысейпсо школым хэтащ. Ар къызэригъэпэщащ Социально-экономикэ, акъылыфIагъэ программэхэмкIэ (СЭИП) фондым, Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ федеральнэ агентствэмрэ «Юность» журналымрэ и дэIэпыкъуэгъуу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу а зэхыхьэм тхакIуитху хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ЩыIащ  апхуэдэ  зэман»

2021-10-07

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу къыщызэIуахащ пасэ зэманым къалащхьэм и теплъэу щытам и щыхьэт сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. И сурэт гъэтIылъыгъэхэр и гуапэу музейм къритащ Ставрополь щIыналъэм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Кузнецовэ Наталье.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЩIыпIэ дахащэхэр

2021-10-07

 • Луганэ гуэлыр Италиемрэ Швейцариемрэ я зэхуакум щыIэщ, Альп къуршхэм я лъащIэм хуэзэу. Абы километр зэбгъузэнатIэ 49-рэ къызэщIеубыдэ, метр 288-м нэс и кууагъщ, псыежэх мыин зыбжанэ холъадэ, ауэ хэжыр Трезэ и закъуэщ. Гъэм и сыт хуэдэ зэманми зэрыдахащэщ, бдзэжьей лъэпкъыфIхэмкIэ къулейщ. Хьэуар сыт щыгъуи щыкъабзэщ, пшагъуэ зэи щхьэщыхьэркъым. Мыбы я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэжыну цIыху куэд щопэкIу накъыгъэ мазэм къыщыщIэдзауэ жэпуэгъуэр къэсыху.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Республикэм и тхыдэ напэкIуэцIхэр

2021-10-07

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ лъэпкъ къэрал библиотекэм жэпуэгъуэм и 1-м щекIуэкIащ «Кабардино-Балкария: от прошлого и настоящего — к будущему» сурэт-тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ иныр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АдэкIи зэпеуэ инхэр къыпоплъэ

2021-10-07

 • Норвегием щекIуэкI бэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам домбеякъ медаль къыхуихьащ ди лъэпкъэгъу Бижо Тимур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЕгъэджакIуэм и пщIэр яIэт

2021-10-07

 • ЕгъэджакIуэхэм я дунейпсо махуэм хиубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым гуфIэгъуэ зэIущIэхэр щекIуэкIынущ. «ЕгъэджакIуэ тхьэмахуэкIэ» зэджа урысейпсо Iуэхум ипкъ иткIэ, жэпуэгъуэм и 4-м щегъэжьауэ и 10 пщIондэ ди къэралым «Iэнэ хъу- рейхэр» щызэхашэнущ, зэхьэзэхуэхэмрэ зэпеуэхэмрэ щыIэнущ. Дунейм къыщекIуэкI санитар мардэхэр къызэпамыудын щхьэкIэ, зэIущIэ екIуэкIынухэм хэтыну цIыхухэр ямыгъэмащIэу махуэ бжыгъэкIэ яшэщIащ. А тхьэмахуэм и кIуэцIкIэ интернетым «#фIыуэслъагъуегъэджакIуэ» зыфIаща флешмобхэр къралъхьэнущ, нэхъ гукъинэж ящыхъуа дерсхэм я видеотеплъэгъуэхэмрэ сурэтхэмрэ кърагъэувэнущ, уней напэкIуэцIхэр хъуэхъубзэкIэ ягъэнщIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЛIыхъужьу зэуахэм я фэеплъщ

2021-10-07

 • Къэхъун къуажэм дэт курыт школ №1-м ФокIадэм и 25-м щекIуэкIащ волейболымкIэ щIалэгъуалэ гупхэм зэIэпах кубокыр къэхьынымкIэ зэпеуэр. Ар траухуат Аруан районым щыщу Афганистаным щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха