ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэм дагъэгуфIэ

2021-10-12

  • Черкесск къалэм дэт «Юбилейный» спортымкIэ уардэунэм щекIуэкIащ «Мамлюк Челлендж» тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIауэ зи ныбжьыр илъэс 12-м къыщыщIэдзауэ 17-м нэблагъэ спортсмен 500-м щIигъу.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэ 24-рэ къыщахьащ. Я ныбжь, хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ Тхьэмокъуэ Элинэ (кг 33-рэ), Бекъул Миланэ (кг 44-рэ), Геграевэ Даринэ (кг 44-рэ), Къэзанш Даринэ (кг 49-рэ), КIэблахъуэ Рузанэ (кг 55-рэ), Усен Дамир (кг 41-рэ), Щокъуий Ислъам (кг 51-рэ), Багъ Идар (кг 55-рэ), Жылау Андемыркъан (кг 73-рэ).
  • Зи ныбжьыр илъэси 10 — 11-м итхэм я деж «Мамлюк Челендж» фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм къыщахьащ псори зэхэту медаль 12, абыхэм ящыщу 5-р дыщэщ.
  • Пашэныгъэхэр яубыдащ Елгъэр Алинэ (кг 26-рэ), Теувэжыкъуэ Руслан (кг 28-рэ), Малкандуев Дамир (кг 32-рэ), Щоджэн Басир (кг 34-рэ), Коробкэ Александр (кг 41-рэ).
  • Спортсменхэр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзращ Ахъмэт Амир, Кугъуэндокъуэ Ялдар, Унэжокъуэхэ Къантемыррэ Абделджабаррэ, Тикаев Индрис, Хъан Станислав, Хъурей Беслъэн, БжэныкIэхэ Рахьимрэ Резуанрэ.
  • Къэхъун  Бэч.