ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэм  екIуэкIыну  зэIущIэхэр

2021-04-29

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и
 • Япэ гуп
 • ТIощIрэ ебланэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм и 4
 • (гъубж)
 • «Форте» (Таганрог) — «Краснодар-3» (Краснодар)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 •  «Интер» (Черкесск) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) —
 • «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • «Кубань» (Краснодар) — «Черноморец»
 •  (Новороссийск)

Псоми еджэн…

КIуэкIуэ  Казбек  Ищхъэрэ флотым и  хыдзэлIхэм ящIыгъуу  адмирал Головко  Арсений  и  фэеплъ жыгхэр хесэ

2021-04-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Ищхъэрэ флотым и лIыкIуэхэм ящIыгъуу хэтащ адмирал Головко А. Г. и цIэр зезыхьэ скверым жыгыщIэ цIыкIухэр щыхэсэнымрэ абы и фэеплъым деж удз гъэгъахэр щыгъэтIылъынымрэ теухуа Iуэхухэм. Фэеплъыр дзэзешэ цIэрыIуэм хуагъэувауэ щытащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъу илъэсым.

Псоми еджэн…

Щэбэт щIыхьэху

2021-04-27

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэмрэ республикэм и хабзэгъэув орган нэхъыщхьэм и аппаратым и лэжьакIуэхэмрэ щIыгъуу щэбэт щIыхьэхум хэтащ.

Псоми еджэн…

Тхыдэр зи щыхьэт

2021-04-27

 • Ныпыр дамыгъэ къудейуэ щымыту абы мыхьэнэшхуэ егъэзащIэ, лъэпкъым и напэу ялъытэ. А гупсысэм и щапхъэфIщ чэтэн щхъуантIафэр къыхэзыхыу шабзищрэ вагъуэ пщыкIутIрэ къытещу адыгэм зэхалъхьауэ къадэгъуэгурыкIуэ я бэракъыр. Шэч хэмылъу, ди лъэпкъ ныпым тхыдэ псо къытхуеIуатэ.

Псоми еджэн…

2021-04-27

 • ПсэупIэхэм къахохъуэ
 •  Ущыпсэуну дзыхьщIыгъуэджэ хъуа унэхэм цIыхухэр къыщIэгъэIэпхъукIын» щIыналъэ программэм и сэбэп зэкIхэм я бжыгъэм хохъуэ.

Псоми еджэн…

Мэлыжьыхьым и 22-м дигазетымтета «Псыданэ» псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

2021-04-27

 • ЕкIуэкIыу:8. Хэгъуэгу 9. Дзэхуудз 11. Псыданэ 12. Бгъэнылъэ 13. ЩIыбжьэ 14. Мыщэ 15. Къанжэ 16. Дэлэн 18. Бжей 19. Джа 20. Уашхэ 22. Ава 26. Сострэч 28. Гуэгушыпэ 31. Лъэмб 33. Кърым 34. Банэдэгу 36. Сагъэкъэб 38. Щтырыгъу 39. Усэ 41. Жырыпкъ 42. Гухъуш 44. Уфа 46. НапIэ 47. Уэркъ 49. Щхъуэ 51. Ебз 54. Морепа 56. Гъуэгу 59. Лэгъупыкъу 60. ГъэлъэхъущIэ 61. Пшагъуэбэ 62. Дыгъэ 64. Жьауэ 65. Убэрэжьа 67. ЩIыIубнэф 72. Фер 74. Борэн 77. Дон 78. Щынэ 79. Емынэ 80. АнэщIэ 81. Дамэ 82. Тэтэр 83. Ашэмыхьэ. 84. Шыкъулътыр 85. Жьыбгъэ 86. Къыдыр.

Псоми еджэн…

Ислъамым и нур

2021-04-27

 • МахуэлъапIэхэр
 • Рэмэданым  и  кIэухым
 • НэщI мазэр и кум нэсащ. Алыхьым жиIэмэ, мыгувэу ар гуфIэгъуэкIэ къетхьэлIэнущ. Абы и кIэухым ирихьэлIэу дэтхэнэ зы муслъымэнми и къалэнхэм нобэ фыщыдгъэгъуэзэнщ.

Псоми еджэн…

ЦIыхубэ артисткэ Мэшыкъуэ Феня

2021-04-27

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, игъэзэщIа ролхэмкIэ цIыхум я гум гуапэу къинэжа Мэшыкъуэ Феня дунейм зэрехыжрэ илъэс щрикъум ирихьэлIэу ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фэеплъ пшыхь къыщызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Дэнэ  дахагъэр  къыщежьэр

2021-04-27

 • Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ, Беслъэней жылэм къыщалъхуащ, Черкесск къалэм щопсэу Абыдэ (Уэхъутэ) Ася. Куэдым хуэIэкIуэлъакIуэщ: сабий гъэсакIуэщ, IэпэIэсэщ, сурэтыщIщ, ментальнэ арифметикэри къигъэIэсащ. Унагъуэщ — Едыджрэ Асярэ бынитI яIэщ. ЩIалэри хъыджэбзри студентщ. Бзылъхугъэ жыджэрым и цIыху щIыкIэр фэдгъэцIыхуну ди гуапэу, упщIэ зыбжанэм къыпэдгъэджэжащ.

Псоми еджэн…

Тхыдэр къретхыкIыж, и цIэр дыщэпскIэ хигъэувэурэ

2021-04-27

 • Гъатхэпэм и кIэм Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ щызэхэта Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым хуабжьу дыщыкIэлъыплъащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм. Куэд дыдэ щIэхъуэпсырт Урыш Анзор абы ди къэралым зэи къыщымыхъуа щыхузэфIэкIыну. Ар къехъулIэн папщIэ адыгэ щIалэр яхэхуэн хуейт медалхэм ящыщ зы зратынухэм. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Анзор епщыкIулIанэу зэкIэлъхьэужьу (2008 — 2021 гъэхэм) къэралым и бэнакIуэ нэхъыфIищым яхэхуэнут. Иджыри къэс ар зыхузэфIэкIа щыIэтэкъым.

Псоми еджэн…

Мыхьэнэшхуэ зыгъуэта зэхьэзэхуэ

2021-04-27

 • «Динамо» урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и дамыгъэм щIэту Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Дети Кавказа» тхэквондомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

«Терчаночка» гупыр япэ йощ

2021-04-27

 • Гъатхэпэм и кIэхэм Псыхуабэ щекIуэкIащ «Пятигорск зажигает звезды — 2021» XII дунейпсо зэпеуэр. Абы пашэ щыхъуащ Тэрч районым Сабий творчествэмкIэ и центрым и «Терчаночка» къэфакIуэ гупыр.

Псоми еджэн…

Адыгэ ныпыр. Абы и тхыдэр, и мыхьэнэр

2021-04-24

 • Псалъэм къикIыр
 • Адыгей жьабзэм «быракъ», къэбэрдей жьабзэм «бэракъ» жаIэу хэт псалъэр зэрымыадыгэбзэр наIуэщ. Абы и пIэкIэ адыгэ псоми ди зэхуэдэу зетхьэр «нып» псалъэр аращ.
 • Адыгей жьабзэмкIэ «ны» жиIэмэ, «анэ» жиIэу аращи, «нып» псалъэм си гум къигъэкIыр анэрщ, хэкурщ, Хэку-анэр псом нэхърэ зэрынэхъапэрщ, зэрынэхъ лъапІэрщ.
 • Нып жыхуаIэр, нобэ зэрыгурыIуэгъуэщи, щэкIым къыхэщIыкIа къэрал дамыгъэу аращ. Къэралым и паспорт пэлъытэщ ар, ущеплъкIэ зей щIыналъэр, лъэпкъыр кърипцIыхуу. Ауэ лъэпкъхэми нып зиІэ яхэтщ. Мис дэ ди адыгэ ныпри лъэпкъ ныпщ.

Псоми еджэн…

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд ДАХ-м щагъэлъапIэ

2021-04-24

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и вице-президент, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъур мэлыжьыхьым и 17-м щагъэлъэпIащ «Трек» рестораным. ГуфIэгъуэ пшыхьыр къызэригъэпэщащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Псоми еджэн…

Медаль зэмылIэужьыгъуиплI

2021-04-24

 • БэнэкIэ хуитымкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэ Наро-Фоминск щекIуэкIащ. Зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм я зэпэщIэтыныгъэм хэтащ ди бэнакIуэхэри.

Псоми еджэн…