ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэгухьэныгъэм и  тхьэмадэр хахащ

2021-11-30

  • КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэ- зу зэхуэсышхуэм блэкIа илъэсхэм ящIар къыщапщытэжри, къэблагъэ пIалъэм союзым и унафэщIу щытынур хахащ.

  • ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIар филологие щIэныгъэхэм я доктор Гъут Iэдэмщ. Иужьрей илъэсхэм дунейм ехыжа тхакIуэхэм дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ къызэхуэсахэр.
  • ЗэIущIэм зыкърагъэхьэ-лIат КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управле-нэм и унафэщI Къуэжей Артём, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гергоков Жамболэт, УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэм мылъку къегъэщIыным пымыщIа IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI Геляховэ Каринэ сымэ.
  • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин зэгухьэныгъэм и мыхьэнэмрэ къалэнхэмрэ я гугъу ищIащ.
  • ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Беппаев МутIэлип езыр унафэщIу зэрыщыта лъэхъэнэм ялэжьахэм, лъэпкъ литературэхэр зыIууэ лъэпощхьэпохэм къыхуагъуэта хэкIыпIэхэм тепсэлъыхьащ. ТхакIуэхэм, литературэм ехьэлIауэ иIэ гукъеуэхэри ибзыщIакъым Беппаевым. Абыхэм ящыщщ тхылъ къыдэгъэкIыным пыщIа гугъуехьхэр, анэдэлъхубзэкIэ тхэхэм я IэдакъэщIэкIхэр, утыкушхуэ ирахьэфын хуэдэу, зэзыдзэкIын зэрамыгъуэтыр, нэгъуэщIхэри.
  • ТхакIуэ цIэрыIуэхэу Ацкъан Руслан, Биттировэ Тамарэ, Котляров Виктор, Куэшбей Жамболэт, Табаксоев Мухътар сымэ Беп-паевым и докладым арэзы укъищIу къалъытащ. ЩIэуэ хаха унафэщIым нэхъы- бэу гу зылъитапхъэхэмкIи чэнджэщ иратащ.
  • Къызэхуэсахэр зэдэарэзыуэ КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэу хахащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, литературэдж, критик Тхьэгъэзит Юрэ.
  • Тхьэгъэзитыр къыщыпсалъэм щэнхабзэмрэ анэдэлъхубзэмрэ зыхъумэ лъэпкъ литературэхэм зегъэужьыныр къалэн нэхъыщхьэу зэрызыхуагъэувыжыр жиIащ.
  • Инэрокъуэ Данэ.