ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бгырыс щIалэр къэралпсо зэпеуэм щытокIуэ

2021-11-30

  • Новгород Ищхъэрэ къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ курыт щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ щрагъэгъуэт колледжхэм, техникумхэм я студентхэр зыхэта къэралпсо зэпеуэ. Абы къыщапщытащ апхуэдэ курыт еджапIэхэм IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызэзыгъэгъуэт щIалэгъуалэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэмрэ Iэзагъымрэ.

  • Ди республикэм щыщ студентхэри жыджэру хэтащ урысейпсо зэхьэзэхуэм. Хэтам и мызакъуэу, абы щытекIуахэми халъытащ. Апхуэдэу, Промышленность псынщIэмкIэ колледжу Налшык дэтым и студент Бабочиев Борис пашэ щыхъуащ зэпеуэм и унэтIыныгъэхэм ящыщ зым.
  • ЩIалэщIэр щеджэ колледжым и унафэщIым и къуэдзэ, абы и унэтIакIуэ Со- къур Иринэ зэрыжиIэмкIэ, Борис зэпеуэм егугъуу зыхуигъэхьэзырат.
  • — ЗэрытекIуэным теухуа гупсысэхэр и гъуазэу Борис хыхьащ зэхьэзэхуэм. ЩIалэ жыджэрым, творческэ зэчий зыбгъэдэ-лъым къыхихат «КъэгъэщI!» унэтIыныгъэр. Къыхэзгъэщыну сыхуейт а зэпеуэм хэтыну гукъыдэж зыщIахэм я бжыгъэр куэд хъууэ зэрыщытар. Ди еджапIэм и закъуэ апхуэдэ лъэIу тхылъу 53-рэ икIащ. Псори зэхэту къапщтэмэ, абы хэтащ студент 400-м нэс, — жеIэ щIалэщIэм и егъэджакIуэм. — Абыхэм ящыщу финал ныкъуэм нэсащ цIыхуи 8. А гупми пашэ щыхъуащ Борис.
  • Егъэджэныгъэр егъэфIэкIуа зэрыхъуфыну щIыкIэхэм епха и гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа и проектым Борис зэпкърыхауэ щытепсэлъыхьащ къэпщытакIуэхэм я пащхьэм. Абыхэми ар фIым я фIыжу къалъытащ икIи зэныкъуэкъу лъэпкъ хэмылъу, Налшык икIа студент щIалэщIэм текIуэныгъэр къыхуагъэфэщащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Бабочиев Борис хуэдэу студентхэм я къэралпсо зэпеуэм щытекIуа ныбжьыщIэхэм иратынущ сом мелуан зырыз, я проектхэм итхэр ирагъэзэщIэну. Ахэр зэпеуэм хуэзыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэмрэ унэтIакIуэхэмрэ яхуэупсэнущ сом мини 100 — 150-рэ зырызкIэ. Апхуэдэу гулъытэншэ ящIынукъым щIалэгъуалэ зэчиифIэхэр щеджэ IуэхущIапIэхэри. Абыхэми ахъшэ саугъэткIэ яхуэупсэнущ зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэр.
  • КЪАРДЭН Маритэ.