ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыналъэ  щIалэгъуалэ  проектхэр — урысейпсо  утыкум

2021-05-25

  •  «Урысей щIалэгъуалэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм щIалэгъуалэ проектхэмкIэ дызэрыт илъэсым и гъатхэпэ — мэлыжьыхь мазэхэм къыхилъхьэу иригъэкIуэкIа зэпеуэм щытекIуащ икIи «Спортыр, узыншагъэр хъумэнымрэ хьэл мыхъумыщIэхэм зыщы-дзеинымрэ, туризмыр» унэтIыныгъэмкIэ и грантри къихьэхуащ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым. Институтым къыхилъхьа щIалэгъуалэ проектыр — «БэнэкIэмкIэ кавказ ищхъэрэ студент джэгухэр» зи фIэщыгъэр — теухуат Кавказ щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къадэгъуэгурыкIуэ бэнэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэхьэзэхуэ жыпхъэм илъхьауэ къэгъэпсэужа, ныбжьыщIэхэм къызэдащтэжа зэрыхъунум. Грантыр сом 3800000-рэ мэхъу.

  • Илъэс зыбжанэ хъуащ «Урысей щIалэгъуалэм» мыпхуэдэ грант зэпеуэхэр зэрыригъэкIуэкIрэ. Зэпеуэм хэтыну хуейуэ мы гъэм еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ къэхутакIуэ-проектыщI щхьэхуэхэмрэ къабгъэдэкIыу хъыбарегъащIэ 7771-рэ, еджапIэ нэхъыщхьэу — 198-м къатат, абы текIуэдэну бюджетри сом 9742346695-м къитIасэрт. Къата хъыбарегъащIэхэм къэпщытакIуэхэр хэплъа нэужь, щхьэзакъуэ проектхэм ящыщу 7398-рэ, еджапIэ нэхъыщхьэхэм къабгъэдэкIа проектхэм ящыщу 142-р пхыкIащ. Грант зэхьэзэхуэм хэтащ Урысейм и щIыналъэ 85-м щыщ къэхутакIуэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ.
  • УнэтIыныгъэ зыбжанэу зэхэлъа щIалэгъуалэ проект зэныкъуэкъум къыщыхэжаныкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. КъэпщытакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, щIалэгъуалэм я къэкIуэнум урипсалъэ хъунукъым блэкIам хэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр абы хэмылъмэ, ди япэ ита нэхъыжьхэм къытхуагъэна щэнхабзэр абы хэдмыухуанэу щытмэ. А лъэныкъуэмкIэ укъеплъмэ, институтым и проектыр гъэщIэгъуэнщ икIи щIэщыгъуэщ, сыту жыпIэмэ, зыхуэунэтIар лъэпкъ зэпыщIэныгъэхэр зэхьэзэхуэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ егъэфIэкIуэнырщ. «ЩIалэгъуалэм я гуращэр мамырыгъэр хъумэным, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэунэтIыныр ди гупсысэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ, абы фэрыщIыгъи мыхъуни хэлъу къэплъытэ хъунукъым», — жиIащ и фIэщу «Урысей щIалэгъуалэм» и унафэщI Красноруцкий Па-вел.
  •  
  • ШУРДЫМ  Динэ.