ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-04-17

 • IуэрыIуатэ
 • ХьэщIэ
 • ШукIасэ зы шу къеджащ:
 • — ШукIасэ! — жери.
 •  ШукIасэ хьэщIэщым икIащ.
 • — Еблагъэ!
 • — Себлэгъэнущ, — жиIащ шум, — сыбгъэхьэщIэфынумэ. Себлагъэмэ, уи хьэщIэщым мазищкIэ сисынущ. Махуэ къэс зы мэл схуэбукIынщ, сишми зы мэкъу Iэтэ ишхынущ махуэ къэс, зы шы Iэдэжи сIыгъщи, абыи махуэ и зы Iэтэ ишхынущ. Ар пхузэфIэкIынумэ, себлэгъэнущ.

 • — СхузэфIэкIынущ, — жиIащ ШукIасэ, хьэщIэр хьэщIэщым иришащ, и шымрэ и шы Iэдэжымрэ шэщым щIигъэзэгъащ.
 • ХьэщIэр хьэщIэщым ихьэри, мазищкIэ исащ. МазищкIэ здисым, махуэ къэс зы мэл ишхащ. Мазищыр кIуэри, хьэщIэм жиIащ:
 • — Ыхьы, ШукIасэ, накIуэ иджы, шым дегъэплъ.
 • ШукIасэ шым я ныбэ игъэныкъуатэкъыми, хьэщIэр арэзы хъуащ.
 • — Гъуэгу дытехьэнущи, уи шым къэшэс, — жиIащ хьэщIэм.
 • ШукIасэ и шыр шэщым къыщIишащ. Шым и кIэпкъым къекъури, хьэщIэм ШукIасэ и шыр пхэщIкIэ игъэтIысащ.
 • — Ар шы пхуэхъунукъым, гъуэгум укъытринэнщ. Си шы Iэдэжым къэшэси, нежьэ, — жиIащ хьэщIэм.
 • ХьэщIэмрэ ШукIасэрэ гъуэгу техьэри, мазищ гъуэгу якIуауэ, хы тIуащIэ нэсащ.
 • — Иджы, — жиIащ ШукIасэ и хьэщIэм, — сэ мы тIуащIэм сыдыхьэнущ, уэ хы Iуфэм къыщыспэплъэ. Зы тхьэмахуэкIэ къэзмыгъазэмэ, кIуэж, укъыщIыспэплъэжын щыIэкъым.
 • ШукIасэ и хьэщIэр хы тIуащIэм дыхьащ.
 • Зы тхьэмахуэ дэкIауэ, хы тIуащIэм шыбз гуартэ къыдихури, ШукIасэ и хьэщIэм къигъэзэжащ:
 • — Упсэу? — жери.
 • — Сыпсэущ, — жиIащ ШукIасэ.
 • — Упсэумэ, шыбзым и ужь къиувэ, сэ шыбзым и пэ сиувэнщ. Хы тIуащIэм зы шу къыдэкIынущи, и гугъу умыщI, ар зыхуейр сэращи, ныблэгъэкI, — къыжриIэри, ШукIасэ и хьэщIэр шыбзым и пэ иуващ.
 • Зы теуэгъуэ якIуауэ, хы тIуащIэм къыдэкIа шур ШукIасэ къыщIыхьащ.
 • — Шыбзыр зыхур хэт? — къыщIэгубжьащ шур.
 • — Зыхур плъагъунщ, ущIыхьэмэ, – жери шур блигъэкIащ ШукIасэ.
 • Шур, ихъу-илъри, и джатэ кърихауэ блэжащ.
 • — Мыбы игу фIы илъкъым, — жери ШукIасэ шум и ужь иуващ.
 • Хы тIуащIэм къыдэкIа шумрэ ШукIасэ и хьэщIэмрэ уанэгум къызэриудауэ, ШукIасэ ящIыхьащ: хы тIуащIэм къыдэкIа шум и псэр хэкIат, ШукIасэ и хьэщIэри лъым хэлът.
 •  — Сыт къэхъуар, щхьэ фызэрыукIа?
 • — Зэшибл дыхъурти, си къуэшихыр мыбы къиукIащ, — жиIащ ШукIасэ и хьэщIэм. — Мыбы и шыбзыракъым сыкъызылъежьар, и щхьэрати, силъ сщIэжащ. Си бийм и щхьэр уанэкъуапэм епхи, си шыр утIыпщыж — уигъэгъуэщэнукъым. Сэ гъащIэ сиIэжкъым, си псэр хэкIмэ, сыщIэлъхьэжи, шыбзыр ху.
 • Ар жери ШукIасэ и хьэщIэм и псэр хэкIащ, и къуэшихым ялъ ищIэжауэ. Хьэдэр щIилъхьэри, зэшиблым я бийм и щхьэр уанэкъуапэм ирипхащ, шыбз гуартэр къызэщIикъуэжри, ШукIасэ гъуэгу къытехьэжащ.
 • Дунейм и щIэрэщIэгъуэ
 • Гъатхэ теплъэгъуэ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

 •  
 •  
 • Псалъэжьхэр
 • Псапэ куэд хъуркъым
 •  Уи гуащIэ еплъи, уи лъэ гъэбакъуэ.
 •  Уи ин жиIэнщ, уи цIыкIу иIуэтэжынщ.
 •  Уи псалъэ гъэIэси, уи нэмыс гъэбыдэ.
 •  Уи шым ижынур пщIэжын хуейщ.
 •  Унэм зыщыгъаси хасэм яхыхьэ.
 •  Чэзу зимыIэ щыIэкъым.
 •  Щхьэж и зекIуапIэ и кIуэдыжыпIэщ.
 •  ЩIалэгъуэрэ дахэгъуэрэ зимыIэ щыIэкъым.
 •  ЩIэблэ зыщIэмыхъуэр лъэпкъ хъуркъым.
 •  Псапэ куэд хъуркъым.
 •  Iэзэгъуэ зимыIэ узыгъуэ щыIэкъым.
 •  Гур кIуэдмэ, лъэр щIэкIыркъым.
 •  Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым.
 •  Данэр лъапэкIэ зэрехуэ.
 •  Насып зиIэм шыIэ иIэщ.
 •  Пщы зыфIэпщым пщылI къыпфIещ.
 •  ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым.
 •  Адакъэр мыIуэкIи нэху щын къанэркъым.
 •  Акъылыр жьыгъэ-щIагъэкъым.
 •  Бжэн щынэ къилъхуркъым.
 •  Гурэ гурэ лъагъуэ зэхуаIэщ.
 •  
 •  
 • ГушыIэхэр
 •  Сэ насып сиIэт, ахъумэ…
 • — Уэлэхьи, Хьэжбий, нобэ сыщIэфлъхьэж пэтамэ, — жиIащ Дизыкъуажэ и ныбжьэгъум щыхуэзам.
 • — Сыту, Iэгъу? Къэхъуар сыт?
 • — Насып уиIэмэ, сыт хэлъ, ахъумэ нобэ сэ къэплъагъур метрибгъу зи кIыхьагъ пкIэлъейм сыкъехуэхащ, ауэ…
 • — Е зиунагъуэрэ, абы дауэ укъела-тIэ? — Хьэжбий гузавэу и ныбжьэгъур щызэпиплъыхьым:
 • — Аракъэ-тIэ, «ауэ» жыхуэсIэр. Сэ насыпыжьыр сиIэти, етIуанэ теувапIэм дежщ сыкъыщехуэхар, — жиIащ Дизыкъуажэ.
 • СызэрыщыIэр къищIэнщ
 • ЦIыхухэм ауан къригъэщIын мурадкIэ Дизыкъуажэ фIыуэ къэзымылъагъу гуэрым хъыбар игъэIуащ ар къуажэпщым и пхъум лъыхъу хуэдэу.
 • Хъыбарыр къуажэ псом щызэлъащIысащ. Ар псоми зэхахауэ Дизыкъуажэ къыщищIэм:
 • — Псоми щызэхахакIэ, езы пщым и пхъум дежи хъыбарыр нэсащ, куэду фIыщ. НэгъуэщI мыхъуми, пщым ипхъу тхьэIухудым ищIэнщ сэри сызэрыщыIэр, — жиIащ абы.
 • Жылау Нурбий.
 • Прозэу тха усэ
 • Лъагъуэ
 • Алэрыбгъу иным трапхъа налкъут хьэдзэ куэду, вагъуэ цIыкIухэр уафэм щолыд. Къыпщохъу ахэр зэIущащэ. Нащхьэ къыпхуащI. КъыпщогуфIыкI. Зи дахагъэм иригушхуэж тхьэIухуд пцIанэу, мазэр утыкум исщ. Ар нуркIэ мэгуашэ… ЩIылъэри зиукъуэдияуэ щылъщ, а жэщ уафэм худоплъейри. Тхьэгъэлэджхэр щыусэ губгъуэри, щэху Iэджэ зыгъэпщкIу мэз Iуври, а псом къащхьэщытыж къурш лъагэри — псори, псори хосыхь псысэ дахагъэкIэ гъэнщIа жэщ мамырым…
 • Мыпхуэдэ жэщыр къызыхуигъэщIар лъагъуныгъэрщ. Хьэуам щыткIу псалъэхэрщ. Малъхъэдисыр зыщIэт нэхэрщ. Лъэнтхъуийуэ зыкъозышэкI Iэхэрщ. Дыгъэ хъуаскIэу укъэзыс бахэрщ…
 • Ауэ сэ си закъуэщ ныжэбэ… Си закъуэ дыдэщ… СокIуэ.. Согупсысэ… Зэуи ГукъэкIыжхэм сахуозэ… СогуфIэ… Сонэщхъей… Сощыгъуэ… Ауэрэ кызбгъэдохьэ Гугъэр… Ар си дамэм къытоуIуэ… Си Iэблэр еубыд… Сырешажьэ… Сыплъэмэ, — лъагъуэщ… Мазэгъуэ жэщым хэкIуэдэж нурыбэ лъагъуэщ…
 • IутIыж Борис.
 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Джэш хьэнтхъупс, хугу хэлъу
 • Джэш лъэсар псы щIыIэм халъхьэри, мафIэ иным тету зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр цIыкIу ящIри, шыуаныщхьэр техауэ дакъикъэ 25-30-кIэ ягъавэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. А псыр иракIут, шыуаныр ятхьэщI, псывэ щIакIэжри, тхъурымбэр къытрахыурэ сыхьэтитI, тIурэ ныкъуэкIэ ягъавэ. Вэным дакъикъэ 15-20 иIэжу шыгъу хадзэ.
 •  Джэшыр зыхэвыкIа псыр иракIут, шыуаныр ятхьэщIри джэшыр иракIутэж. Абы шэ гъэпщта щIакIэ, зэ къытрагъэкъуалъэри хугу лъэса халъхьэ, зэIащIэри шыуаныщхьэр трапIэ. МафIэ щабэм тету хьэзыр хъуху, дакъикъэ 15-18-кIэ ягъавэ.
 • Хьэзыр хъуа хьэнтхъупсым бжьын гъэлыбжьа традзэ, шыуаныщхьэр трапIэри дакъикъитху-хыкIэ щагъэт. Пщтыру Iэнэм трагъэувэ, фалъэм иту, шатэпс текIауэ. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх.
 •  Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): джэш плъыжьу — г 50, хугуу — г 20, япэу зэрагъавэ псыуэ — г 1000, етIуанэу зэрагъавэ псыуэ — г 1000, шэуэ — г 400, шатэпсу — г 40, шыгъуу — узыхуейм хуэдиз.
 • Бжьын гъэлыбжьам: тхъууэ — г 30, бжьыныщхьэ укъэбзауэ — г 30, шыбжий сыр хьэжауэ — узыхуейм хуэдиз.
 • Шэрэ форэ
 • Мы шхыныгъуэр сымаджэхэм иреIэзэн щхьэкIэ зэхалъхьэу щытащ. Сэбэпышхуэ яхуохъу шхалъэ, нерв, тхьэмщIыгъу уз зиIэхэм. Нэхъ къагъэсэбэпыр бжэнышэ хуабэщ, жэмышэ, хывышэ щIэмыхуахэри хъунущ, ауэ гъэпщтауэ щытын хуейщ. Шэ гъэхуэбам е гъэпщтам фо гъэткIуа халъхьэ, фIыуэ зэIащIэжри шхэн и пэ къихуэу, махуэм щэ, зэрыхуабэу ираф.
 • Халъхьэхэр: шэуэ — г 250-рэ, фоуэ — г 40.
 • «Адыгэ шхыныгъуэхэр»
 • тхылъым къитхыжащ.
 • ЖыIэгъуэхэр
 • ЦIыху Iейм къуищIэр епщIэжмэ…
 •  Уежьауэ къэбгъэзэжыныр мыфIми, угубжьауэ къэбгъэзэжыфмэ фIыщ.
 •  Зэмыфэгъу Iэджэу зэхэухуэна гум илъ бампIэр зэхэпхыжыну сыту гугъущэ!
 •  ЦIыху Iейм къуищIэр епщIэжмэ, езым ещхь ухъунущ.
 •  Щхьэл мывитIыр гъавэ имылъу куэдрэ зэщихъуэмэ, къоплъыщэри зэточ. Ещхьыркъабзэщ щхьэри. Псалъэ дыдж куэдым абы лей ирах, щхьэл мывэм ещхьу, зэбгъэпэщыжу зэтеплъхьэжи хъуркъым.
 • ЧЭГЪЭДУ СэIихьэт.
 • Хьэщыкъуей Олег
 • Сабийхэм папщIэ
 • Гъатхэ
 • Гъатхэ, гъатхэ —
 • Нэ къуэлэн.
 • Мазэ набдзэ
 • Дахэ.
 • Дыгъэм щхьэцыр
 • Хуеухуэн,
 • Жьым щхьэцпыщIэ
 • Хепхэ.
 • Удз IэлъэщIыр —
 • ЩIым хуидар –
 • Теубгъуащ
 • И дамэм…
 • ТхьэIухуд
 • Сурэту сщIащ –
 • Ещхьыркъыбзэщ
 • Мамэ!
 •  
 • Оксанэ
 •  Зи гугъу фхуэсщIыну,
 • Оксанэ жыхуэсIэр,
 • Iэсэу гъэсауэ,
 • Уасэ имыIэу,
 • ИIэр игуэшу,
 • ГушыIэ фIэфIу,
 • ФIыр зэхищIыкIыу,
 • ЩIыкIафIэ цIыкIущ.
 • ЦIыкIуми и ныбжьыр,
 • Бжьэм щымышынэу,
 • Шынэ имыщIэу,
 • ИщIэм уехъуапсэу,
 • Псэ къыхигъакIэу,
 • ПкIауэу къипкIыхьу,
 • КIыхьу мыпсалъэу,
 • Псапэри къихьрэ
 • Къихьари къуиту,
 • Итар мыкIуэду,
 • Куэд къратыжу,
 • Пэжу щыту…
 • Зэрыщыту зэрыхъур –
 • Илъэситху къудейщ!..
 •  
 • Къэсшэнут ди унэм
 •  Къэсшэнут ди унэм
 • жираф,
 • СщIам къытхимылъхьэну
 • Iисраф…
 • Къэсшэнут ди
 • унэм махъшэ,
 • Сыхъуамэ къэзлэжьу
 • ахъшэ…
 • Къэсшэнут ди унэм
 • благъуэ,
 • Къысхуадатэмэ
 • унагъуэм…
 • Къэсшэнут унэм
 •  хьэщхьэвылъэ –
 • Хъуркъым зыри
 • абы теплъэ!..
 •  
 • Нобэ бжэкIэ зэзгъэщIащ
 •  
 • Нобэ фIыуэ
 • Сылэжьащ, —
 • Нобэ
 • БжэкIэ зэзгъэщIащ:
 • Зы, тIу, щы,
 • ПлIы, тху, хы…
 • Мис аращи –
 • Къыпызощэ:
 • Блы, и, бгъу…
 • Бгъум кIэлъыкIуэ
 • Бжыгъэр –
 • ПщIыщ…
 • КъыщIэздзэжмэ:
 • Зы, тIу, щы…
 • Сэ уэншэку
 • Соубгъур щIым:
 • Нобэ Iейуэ сезэшащ, —
 • Нобэ
 • БжэкIэ зэзгъэщIащ!
 •  
 •  Псалъэзэблэдз
 •  
 • ЕкIуэкIыу:4. ХадэхэкI зыхэт хьэсэм хищIэ хабзэ цIыв лъэпкъ. 5. Лы лей зытелъ цIыху. 6. КIуэ пэтми бжьиз зымыкIу. 7. … нэужьым удзыр къызэщIэрыуащ. 11. Джатэ, сэшхуэ, … 12. Мэжджытым хэтщ … джапIэ. 17. Шыуанышхуэ. 19. Адыгэ IуэрыIуатэм къыхэщыж цIыхубз пелуан. 20. ГъэшхэкI. 22. Къуажэм … щыхуэхъум, шууейм нэхъ хуэм зищIащ. 24. Хэку зауэшхуэм и зэманым фронтым и командир нэхъыщхьэу щыта, маршал, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь. 26. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ театрым и джэгуакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людэрэ уэрэджыIакIуэ Iэзэ Къул ФатIимэрэ я къуажэ. 28. Ахъшэ … 29. Егъэлеяуэ ерыщ. 32. «Гукъыдэж» псалъэр нэгъуэщIу зэрыжаIэ. 34. ГъэшхэкI. 35. ЩIакхъуапхъэ. 36. Колхоз тхьэмадэу щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь … Башир.
 • Къехыу:1. ХъумакIуэ, къэрэгъул, … 2. Жыг зытеуэри мэгурым, … зытехуэри мэгурым. 3. Илъэситху ипэкIэ Бразилием щекIуэкIа дунейпсо Олимп зэхьэзэхуэхэм дыжьын медаль къыщызыхьа адыгэ щIалэ. 5. ЩIыпIэ хуабэхэм щыIэ псэущхьэ пIащэ, тонн зытхухых къишэчу. 8. Лажьэ зимыIэу ягъэкIуэда куэд иужькIэ … ящIыжащ. 9. Щтырыгъу. 10. Нэпсей, зи мылъкум тегужьеикIа цIыху. 11. Нартыху, гуэдз, хьэжыгъэ, нэгъуэщI ерыскъыпхъэхэр зракIутэ. 13. ХьэщIэ лъапIэм хуаукI Iэщым зэреджэ. 14. Таурыхъхэм узыщрихьэлIэ псэущхьэ шынагъуэ, щхьэ зыбжанэ фIэту. 15. Адыгэ макъамэ Iэмэпсымэ. 16. ЗэрышагъащIэхэм я пэш. 18. Гъэмахуэм Iэщым я фэр изых бадзэшхуэ. 21. Пасэрей зауэлIым и джанэ, гъущI хъарурэ зэрылъу. 23. Дыгъэм и плъыфэ. 24. Къалэ-лIыхъужь. 25. Iэзэ къашэри … ирищIщ. 26. Ди унэр … Iэджэу зэтетщ. 27. Бгым и лъагапIэ. 30. Шэд хуабэм зыхигъэджэрэзэну зи щIасэ Iэщ. 31. ТхакIуэхэу, журналистхэу Къэрмокъуэхэ Мухьэмэд, Хьэмид, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, уэрэдусхэу Согуэ Данил, Щомахуэ Хьэсэнбий, уэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим сымэ я къуажэ. 33. … и щIагъ нанэ щыIэкъым. 35. ГушыIэр … и щIасэщ.
 • Зэхэзылъхьар Мыз Ахьмэдщ.
 •  
 •  Мэлыжьыхьым и 10-м ди газетым тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
 • ЕкIуэкIыу:4. Нахътэ. 6. Алъп. 7. Щыхь. 9. Тау. 10. Бжы. 11. Чэт. 13. Шал. 14. Нэд. 16. Тхъупс. 18. Тобэ. 21. Арыкъ. 22. Абазэ. 23. Тохуэ. 26. Тэрч. 27. Ригэ. 28. КIыщ. 30. КIей. 31. Тут. 33. Мэкъу. 34. Хъушэ. 35. Цей. 37. Хукхъуэ. 39. Шырыкъу.
 • Къехыу:1. Пащты. 2. Щтауч. 3. Гулъ. 5. ЛIы. 6. Анэл. 8. Хьэкъун. 10. Бахъуэ. 12. Тебэ. 13. ШынакъыкI. 15. Дамэлей. 17. Сибэч. 18. Тезыр. 19. Цым. 20. Боз. 24. КIэщт. 25. Бгыкъу. 29. Щхьэц. 30. КIытэ. 32. Тхъурыжь. 33. МэзылI. 36. Ер. 38. Кхъуэ.