ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хабзэубзыху IуэхущIапIэм и лэжьыгъэм щIедзэж

2019-09-24

  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татья- нэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу щыIэ Геккиев Заур, республикэм и прокурор Хабаров Николай, депутатхэр, КъБР-м и Правительствэм и лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

  • ЗэIущIэм щаубзыхуащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу хэтыныр. «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI АфэщIагъуэ Михаил жиIащ ар пщэрылъ щащIыну Ульбашев Мухьэрбий къызэрагъэлъагъуэр. Абы теухуауэ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей», КПРФ, ЛДПР, «ЩхъуантIэхэр» партхэм я щIыналъэ къудамэхэм я унафэщIхэр къыщыпсалъэм, а Iуэхум арэзы зэрытехъуэр жаIащ. «ФIыщIэ фхузощI мы Iуэхур къызэрыздэфIыгъам папщIэ. ДыхущIэкъун хуейщ КъБР-м и Парламентым, къэралым къапэщылъ къалэнхэм дызэрыпэлъэщынум», — къыхигъэщащ Ульбашевым.
  • ЗэIущIэм депутат къалэнхэр щыщхьэщахащ Самофаловэ Светланэ, езыр къызэрылъэIуам къыхэкIыу.
  • Депутатхэм ягъэбелджылащ КъБР-м и Парламентым Лъэпкъ IуэхухэмкIэ и комитетымрэ (и унафэщIу цIы-хуищ хахащ: Бердюжэ Владимир, Къудали Мухьэмэд, Рахаев Анатолэ сымэ) Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм теухуауэ лэжьэну комитет 12-рэ. Абы хэтынухэмрэ я унафэщIхэмрэ яубзыхуащ.
  • КъБР-м и Парламентым ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и комитетым и унафэщIу хахащ Мэлбахъуэ Борис, Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэтынымкIэ комитетым и унафэщIу — Кривко Михаил, БюджетымкIэ, налогхэмрэ финансхэмкIэ комитетым — АфэщIагъуэ Михаил, Экономикэ политикэмкIэ, зыужьыныгъэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ комитетым — Iэпщэ Заур, МэкъумэшымкIэ, щIыуэпсыр къэгъэсэбэпынымкIэ, экологиемрэ дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымкIэ комитетым — ТекIушэ Артур, ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу IуэхумкIэ комитетым — Байдаев Сэлихь, УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм-рэ гъэсыныпхъэ-энергетикэ IуэхущIапIэхэмкIэ и комитетым — Токъу Руслан, ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ комитетым — Къэжэр Хъусен, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ комитетым — Емуз Нинэ, ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ политикэмкIэ комитетым — Пащты Борис, Физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ комитетым — Бэрэгъун Арсен, Къэпщытэныгъэмрэ регламентымкIэ комитетым — Къардэн Мурадин.
  • Апхуэдэуи хахащ депутатхэм я хэхъуэмрэ мылъкумрэ теухуауэ къагъэлъагъуэм и пэжагъым кIэлъыплъынымкIэ КъБР-м и Парламентым и комиссэм хэтынухэр, КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэм я Парламент зэгухьэныгъэм, ТелерадиовещанэмкIэ федеральнэ комиссэм хагъэхьэнухэр.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.