ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэз пхъэншэ хъурэ?

2018-09-22

 • Мывэ дзыкIэ зымыщIэм
 • и щхьэм къохуэж.
 • Мывэ къуршым мэш трасэркъым.
 • МэжэщIалIэм къэрабгъэри
 • лIыхъужь ещI.
 • Мэз пхъэншэ хъурэ?
 • Насып зиIэм шыIэ иIэщ.

 • Нобэрей Iуэхур пщэдей
 • пумыгъаплъэ.
 • Ныбгъуэр бгъасэми, хьэсэр
 • и плъапIэщ.
 • Нэгур гум и гъуджэщ.
 • Нэм и узыр нахуэщи, гум
 • и узыр щэхущ.
 • Нэм илъагъу Iэм ещI.
 • Нэфыр тхьэкIумафIэщ.
 • Нэхъыбэм ящIэр хабзэщ.
 • Нэхъыжь кIэлъыджэркъым — кIэлъокIуэ.
 • Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ.
 • Акъыл зимыIэм уэуейр ептын?!
 • Ахъшэр щэ бжыгъуэщ.
 • Бажэм сишх нэхърэ дыгъужьым срешх.
 • Акъылыр къалэнкъым, хабзэр убзэнкъым.
 • Яхуэмыущий ущиекIэ Iэзэщ.
 • Делэм уи пыIэ хуэгъэтIылъи блэкI.
 • ЦIыхухъум и лIыгъэ, цIыхубзым и щэн.