ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ

2018-03-08

 • Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
 • Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ.
 • Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
 • Анэм «сипхъу закъуэ и псэ» щыжиIэм, пхъуми «си псэ» жиIэу хуежьащ.
 • Нанэ хьэлIамащIэщ, дадэ кIэрыщIэнщ.
 • Пщащэр пагэмэ, ябгынэж.
 • Уи анэ зыуб уи щхьэ дэгъэсыс. (Пэж жызыIэм дыжыIэ, жыхуиIэщ).
 • Уи анэ къобэнми зромыгъэуд.
 • Уи гуащIэ еплъи уи лъэ гъэбакъуэ.
 • Дахэр зыгъэдахэр и набдзитIщ.
 • Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ.
 • НысащIэ мышынэ-мыукIытэр мэлыщхьэ фIэбзам щошынэ.
 • Фыз бзаджэ нэпсрыгуащIэщ.
 • Фыз фэрыщI лIыгъапцIэщ.