ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыгуэрым ещхь хъуным хущIэмыкъу

2018-03-08

  • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэм-кIэ и къэрал институтым «Киномрэ телевиденэмрэ я режиссурэ» факультетыр ехъулIэныгъэ иIэу къэзыуха Ашэбокъуэ Дамирэ (Налшык къалэ щыщщ) жылагъуэ Iуэхухэми зэфIэкI хъарзынэхэр къыщегъэлъагъуэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэр диплом плъыжькIэ къиуха нэужь,    «1 КъБР» телеканалым редактору икIи режиссёру лэжьэн щыщIидзащ. Ар КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм, «ЩIэблэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтщ. Псапэ зыпылъ Iуэхухэр, пшыхьхэр жыджэру къызэрегъэпэщ.
  •  
  • ЦIыхум и сабиигъуэр гъэнщIауэ зэрыщытам куэд иIыгъщ, и гупсысэр щызэрыубыд пIалъэу ар зэрыщытым къыхэкIыу. Дамирэ адэ-анэм кърагъэлъэгъуа сабиигъуэмкIэ фIыщIэ мыухыж яхуещI, зыми щагъэщIакъым, сыт хуэдэ и мурадри къыдаIыгъащ.
  • ИлъэсиплIым щегъэжьауэ гъуазджэхэмкIэ сабий школым кIуа Дами-рэ лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэр, къафэр, театр гупжьей жыпIэми, зэпымыууэ зыгуэрым дихьэхыу къыдэкIуэтеящ.
  • Школым сыт хуэдэ зэхыхьэ къыщызэгъэпэщын хуейми, хъыджэбзым фIэфIу езым и жэрдэм хилъхьэрт. А Iуэхум абы щыпищащ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым. «ЩIэблэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хыхьащ, Iуэху щIэкIэм теухуауэ абдеж нэхъы- бэ къыщищIащ икIи а лэжьыгъэм нэхъри дихьэхыпащ. АдэкIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ Жылагъуэ палатэмрэ хагъэхьащ. «Жылагъуэ Iуэхум ущыхэткIэ, псом нэхърэ нэхъыщхьэр ар пфIэгъэщIэгъуэнын зэрыхуейрщ, уи гупсысэри теухуауэ щытыпхъэщ цIыхур зыгъэпIейтейм хэкIыпIэ къыхуэбгъуэтыным папщIэ», — жеIэ Дамирэ.
  • Ашэбокъуэ Дамирэ дэфтэрхэр зи лъабжьэ «Дивизия» фильмыр игъэхьэзыращ, Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьа 115-нэ шуудзэм теухуауэ. А гуп цIэрыIуэм и политотде-лым и унафэщIу Дамирэ и адэшхуэм и адэ Бозий Кушбий зэрыщытар къэплъытэмэ, а лэжьыгъэм жэуаплыныгъэшхуэ хэлъу хъыджэбзыр бгъэдыхьат. «1КъБР», НОТР «Нальчик» телеканалхэм зэгъусэу ящIа а лэжьыгъэр художественнэ щIыкIэ гуэри хэлъу хъуащ, цIыхум и гупсыси гукъеуи къыщыгъэлъэгъуауэ. КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и программэ щхьэхуэм хыхьэу, фильмыр курыт школ-хэм щагъэлъэгъуащ. «Фильмым къыхощыж ди хэкуэгъу щIалэу мини 3-м щIигъур хахуэу, сэшхуэ фIэкIа ямыIыгъыу, бийм зэрыпэщIэтар. Си адэшхуэм и адэр зауэм къелри къигъэзэжат, абы и фIыгъэкIи дэ нэхъыбэ къэтщIащ. Сэ а лэжьыгъэм куэд къыхэсхащ, иужькIи къысщхьэпэжыну, — къыхегъэщ Дамирэ.
  • Киноиндустриер къапщтэмэ, хъыджэбзым и щапхъэр режиссёр Тарковский  Андрейщ, сурэтыщI гъуазджэрамэ — ар Дали Сальвадорщ. Ауэ ар зыгуэрым ещхь хъуну хущIэкъуркъым, нэхъыщхьэр — сэбэп зэрыхъунымрэ и Iуэху еплъыкIэм, дуней лъагъукIэм зэрызригъэузэщIынымрэщ.
  • Дамирэ телевиденэм щIалэгъуалэм ятеухуа нэтынхэр щегъэхьэзыр, абыхэм я зэманыр иджыпсту зэрагъакIуэмрэ зыдихьэххэмрэ, я зэфIэкIыр зыхуэдэр къигъэлъагъуэу. Езыри абыхэм зэращыщыр къэплъытэмэ, узыгъэгуфIэщ гурэ псэкIэ лэжьыгъэм бгъэдэтхэр зэрымымащIэр.
  •  
  • БАГЪЭТЫР  Луизэ.