ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм и ерыскъы  нэхъыфIхэр

2021-10-09

  • Урысей Федерацэм Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм мы гъэм етIуанэу иригъэкIуэкIынущ «Вкусы России» лъэпкъ зэхьэзэ-хуэр. Абы щагъэлъэгъуэнущ икIи я фIагъыр зыхуэдэр къыщалъытэнущ хэгъэгухэм бренд хъуауэ къыщыщIагъэкI, щагъэкI мэкъумэшхэкIхэр.

  • ИджыкIэ ди къэралым и щIыналъэ 78-м щыщу зэхьэзэхуэм ягъэхьащ ерыскъыхэкIыу 700-м нэс. Ар куэдкIэ нэхъыбэщ нэгъабэ хэтам нэхърэ.
  • Зэпеуэм ягъэхьа мэкъумэшхэкIхэм яхэтщ лъэпкъхэм, хэгъэгухэм я напщIэ телъ ерыскъыхэри, щIыпIэм цIэрыIуэ щыхъуауэ щагъэхьэзырхэри, къызэрыунэхурэ куэд мыщIа, ауэ абы зэрелэжьым зыужьыныгъэшхуэ иIэну гугъэ уэзыгъэщIхэри.
  • Зэхьэзэхуэм ягъэхьа тхылъхэмкIэ зэкIэ япэ итыр Москва областырщ, абы кIэлъокIуэ Ростов областыр, Пермь крайм ещанэ увыпIэр иIыгъщ — абы ерыскъы лIэужьыгъуэу 27-рэ къигъэлъэгъуащ. Нэхъ жыджэру зэхьэзэхуэм хэувахэм ящыщщ Волгоград, Ярославль областхэр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрыр лIэужьыгъуи 6-кIэ хэуват мы Iуэхум, ауэ иджыри тIу ды-щIагъужащ. Мы гъэм «Вкусы России» лъэпкъ зэхьэзэхуэм  я IэфIагъымрэ фIагъымрэ къыщалъытэнущ адыгэ кхъуейм, къэхъун помидорым, минеральнэ псым, дзэлыкъуэ  кIэртIофым,  балъкъэр хъыршыным, мыIэ-рысэм, адыгэ хьэлыуэм,   джылахъстэней къазымрэ цIыртIымрэ.  Зэпеуэм хэтыну жэрдэм зиIахэм я тхылъхэр фокIадэм и 1 пщIондэ ягъэхьащ.
  • Жэпуэгъуэм и 20-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 7 пщIондэ цIыхубэ IэIэт екIуэкIынущ, жылагъуэм езыхэм нэхъ яфIэфI ерыскъыхэкIхэм папщIэ е зыщыщ хэгъэгур даIыгъын щхьэкIэ Iэ яIэту.
  • НэщIэпыджэ  Замирэ.