ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Прохладнэдэсхэм  я  текIуэныгъэ  ин

2021-10-09

  • Илъэс 12 лъандэрэ къэмыхъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ командэр  Урысей Федерацэм футболымкIэ щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ещанэ дивизионым    и гуп щхьэхуэм и чемпион хъуащ. 2009 гъэм  гупым пашэныгъэр щиубыдат «Малка»-м.

  • ФутболымкIэ Лъэпкъ   Лигэм и ещанэ дивизионым и етIощIанэ джэгугъуэр мы махуэхэм зэхэтащ. Зэхьэзэхуэр иухыным иджыри зы зэIущIэ къэнэжауэ, наIуэ хъуащ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыубыдар. И унэ щыIэу «Динамо-Дагъыстэным» 4:2-уэ ефIэкIа Прохладнэ и «Энергетик»-м турнир таблицэм зыри къыщылъэщIэмыхьэжын хуэдэу зигъэбыдащ.
  • Гъэ джэгугъуэр щыщIидзэм куэдым я фIэщ хъуртэкъым командэм хэт футболистхэмрэ абыхэм яIэ джэгукIэмрэ ехъулIэныгъэ къахьыфыну. «НэгъуэщI командэхэм я футболистхэмкIэ зыдгъэлъэщыну чэнджэщ къыдатырт, — жеIэ «Энергетик»-м и тренер нэхъыщхьэ Волков Александр. — АрщхьэкIэ дэ дызэгурыIуащ: КъБР-м и чемпионатым щыджэгухэр къэралым и ещанэ лигэми хэтыну. Арати, лъэхъэнэм и къалэн нэхъыщхьэр дгъэзэщIащ».
  • Прохладнэдэсхэм здынэсам къыщыувыIэну я мурадкъым, «Энергетик»-р зыхэт дэтхэнэ зы республикэ зэIущIэми щытекIуэну хущIокъу. Ещанэ дивизионым и чемпион фIэщыгъэцIэр абыхэм ящыщу зыми яIакъым иджыри къыздэсым.
  • «Лъабжьэ быдэ димыIэ пэтрэ, щIыналъэхэм я зэдай чемпионатым дыщытекIуащ. Апхуэдэ гуп зэкъуэт зэрызгъасэм щхьэкIэ согуфIэ», — къыпищащ Волковым.
  • Пэж дыдэу, къыхэгъэщыпхъэщи, ди щIалэхэм къызэранэкIащ тхыдэшхуэ зиIэ Къалмыкъым и «Уралан»-р, гугъэшхуэхэр зиIа Ингушым и «Ангушт»-р, Дагъыстэным щыщ командитху, цIыху мелуаным щIигъу щыпсэу Дон Iус Ростов и гупыр.
  • «Иджы футболистхэм я щIыхуэхэр дыпшыныжынщ. Командэм и бюджетыр зэпIэзэрыт щIыжын хуейщ. ЗэIущIэ куэдыкIейм хуэзэ ула- хуэр клубым футболистхэм яритакъым. ЩIалэхэм зашыIэ. Ауэ, сэ псалъэ стащи, улахуэр иратыжынущ. Тхыдэри фэеплъри мыкIуэды-жынщ — «Энергетик»-р Урысей Федерацэм и Ипщэ щIыналъэм и чемпионщ», — къыхигъэщащ прохладнэдэсхэм я тренер нэхъыщхьэм.
  • Гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм кIэлъыплъхэм я дежкIи зэхэкIащ етIуанэ увыпIэр къэзыхьари. Апхуэдэу къыщIэкIащ Нэзрэн и «Ангушт»-р. Иужьрей джэгугъуэм абы къригъэблэгъат Астрахань и «Волгарь-Ю»-р. 3:1-уэ хэгъэрей-хэр зэIущIэм щытекIуащ. Ещанэ увыпIэм щхьэкIэ бэнэныгъэр иджыри иухакъым. Зы очко фIэкIа зэщхьэщыкIыныгъэ ямыIэу абы щIобэн «Динамо-Дагъыстэнымрэ» Астрахань и «Волгарь-М»-мрэ.
  • Джэгугъуэм хиубыдэу екIуэкIа адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «Волгарь-М» (Астрахань) — «Уралан» (Элиста) — 3:1, «Динамо-М» (Мэхъэчкъалэ) —  «Нахичевань» (Дон Iус Ростов) — 2:4.
  • Жыласэ  Замир.