ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IутIанэ

2021-06-02

  • ЕкIуэкIыу: 1. КъэкIыгъэм щыщ Iыхьэ. 3. Бдзэжьей ин лъэпкъ. 6. Шы Iэпслъэпс. 11. Мэз псэущхьэ цIыкIу. 12. Жыгым къыпыкIэ. 13. КъэхъукъащIэм щыгъуазэ узыщI. 14. Нышым щыщ нэхъыжь Iыхьэ. 16. ЩоджэнцIыкIу Алий и «Къамботрэ Лацэрэ» поэмэм хэт лIыхъужь. 20. Шы лъэпкъ. 21. Щыгъыным ирадэ. 24. Финляндием щыIэ кхъухь тедзапIэ. 26. Орхидея жыхуаIэ удз гъэгъам адыгэбзэкIэ зэреджэр. 27. Зи лъэдийр хужь шы. 29. Махъсымэ, санэху хуэдэхэр щахъумэу щыта фэндырэ цIыкIу. 30. Уэд, лы куэд зыкIэрымылъ. 31. Бейм и унэм щыхуэлажьэ цIыху. 33. Нарт лIыхъужь. 36. Набгъэм къигъэсэбэп Iэмэпсымэ. 38. ХьэцэпэцэхэкI пхыр. 39. ЦIыху къанлы. 42. Дыжьыныр зэрыхалыкI. 44. Дунейм ехыжахэм къеупщIу жыхуаIэ.

  • 47. ПхъащIэ Iэмэпсымэ. 48. Георгинэ жыхуаIэ удзым адыгэбзэкIэ зэреджэр. 49. Сирень жыгым адыгэбзэкIэ зэреджэр. 50. Пшахъуэ лIэужьыгъуэ. 52. КъэкIыгъэм трищIэ псыIэгъэ. 54. ЦIыхубз Iэмэпсымэ цIыкIу. 57. Сату щащIкIэ къагъэсэбэп. 58. Бгым и лъагапIэ дыдэ. 60. Зебрэм адыгэбзэкIэ зэреджэр. 62. Шым и теплъэ. 63. Джанэм щыщ Iыхьэ. 67. Хьэцэпэцэ хьэдзэр зрищIэ. 70. Щтауч мывэм щахъуэ Iэмэпсымэ. 71. Хомутым шыгукъур зэрырапх фэ кIапсэ. 74. Хьэпщып, щыгъын щахъумэ унэлъащIэ. 75. Псы къызэрахь Iэмэпсымэ. 77. Лым хищIэ хьэпIацIэ жылэ. 79. Жэщу вэм щхьэкIэ жаIэ. 80. Гладиолус жыхуаIэ удзым адыгэбзэкIэ зэреджэр. 81. Сабийхэр зэрыджэгуу щыта къупщхьэ. 83. ЦIыхум ипшынын хуейуэ тралъхэ. 85. Бжэным фIыуэ илъагъу удз. 86. Вакъэ. 87. Сосрыкъуэ и шым зэреджэр. 89. Унагъуэр зей цIыхубз. 90. ПщIантIэм щыхатIэу щыта фIэдзапIэ. 91. ЦIыхубзыцIэ.
  • Къехыу: 1. Уэхрэ лъагапIэу зэхэт щIыпIэ. 2. КIыхьузэтелъхьа мэкъумылэ. 4. Литературэм и жанр. 5. ФэзэрагъэщабэIэмэпсымэ. 7. ГъавэхъумапIэ. 8. Сабыныпсырзэрыхъу. 9. ПсымзэрыщызекIуэ. 10. ХадэхэкI. 12. ХьэкъущыкъузыхатхьэщIэ псы. 15. ГъукIэрзэлэжь. 17. Ахъшэжьгъей. 18. Ущышхэзэман. 19. ПхъэбыдэмкъыхащIыкIыушырыкъузэрызэщIаукIэ. 20. Псы къэукъубея. 22. ПсыпцIэIуфэмкъыщыкIудзщабэ, шабийящIу, уэншэкумиралъхьэущытауэ. 23. ХуэрэджэмнэгъуэщIузэреджэр. 25. КъекIуудунеймтетадыгэмхэлъужыхуаIэ. 28. ЛышхуэзыкIэрымылъцIыху. 31. ХьэгъуэлIыгъуэмщыщIыхьэ. 32. Унагъуэмкъыщагъэсэбэпхьэпшып. 34. США-м и ипщэрабгъумщежэх псы. 35. ФочлIэужьыгъуэ. 37. Шэ, гынщащIкIэкъагъэсэбэпудз. 40. ЩIэныгъэм и лэжьакIуэ. 41. ЩхьэхынэмIуэхуищIэмэ, ипкIынукъыфIэщIIэпкълъэпкъ. 43. Пасэрейбгъэныщхьэунэ. 45. АравиемщыIэкъэралцIыкIу — султанат. 46. ЦIыхубзпыIэ. 47. ЦIыхухъуцIэ. 50. ТхьэмыщкIэмудэIэпыкъумэ, къыпэкIуэ. 51. IэтауэблынымкIэращIыхьущытателъхьэпIэ. 52. ЩIэппхырзэупсея. 53. Ахъшэ. 55. ЗауэлIкуэдым я унафэщI. 56. ЩIыIэмипсыIэгъэмиущызыхъумэщыгъын. 59. IэпкълъэпкъымщыщIыхьэ. 61. ЗэкIэрызышхэ. 64. Зыдэплъеин, зэрыгъуэзэнзимыIэ. 65. Къэнжалымелэжь. 66. ЦIыхухъумицIыхубзмикъагъэсэбэпщыгъыныгъуэ. 68. IэщэмзэрызыщахъумэIэмэпсымэ. 69. ЦIыхуIэфIейлъэфIейрзрагъэщхьпсэущхьэ. 70. МазэцIэ. 71. Бзулъэпкъ, щхьэпапцIэу. 72. Дызэрытпщыхьэщхьэ. 73. ВенесуэлэмщыIэкъалэ. 76. ПIастэныкъуэщIымкъыхахшхыныгъуэ. 78. Пасэрейлъэпкъыжь. 82. Хымхэспсэущхьэабрагъуэ. 84. АфрикэмщыIэкъэрал. 88. АдыгэунэцIэ.