ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

БзитIкIэ къыдокI

2021-04-17

  • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Выдающиеся поэты Кавказа» серием хыхьэ зи чэзу тхылъыр. Абы ихуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэкIэ щыIэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим и усэ къыхэхахэр.

  • Хабзэ хъуауэ, саугъэт папщIэу къыдагъэкI, зи бжыгъэр экземпляр 1000, напэкIуэцI 300-м щIигъу тхылъыр урысыбзэкIи инджылызыбзэкIи традзащ.
  • — Нэгъабэ япэу едгъэжьа «Выдающиеся поэты Кавказа» сериер къызэIутхащ Кулиев Къайсын и усэхэмкIэ. Иджырейр хухэтхащ КIыщокъуэ Алим и усэхэр бзитIымкIэ теддзэным. Хэку зауэшхуэм щызэрыцIыхуу ныбжьэгъу зэхуэхъуа усакIуэ телъыджэхэр дунейм ехыжами, абыхэм я псалъэхэр тщIыгъущ, я пщIэр зэманми имыгъэкIуэду. ГъащIэм и мыхьэнэр къызыгурыIуэ усакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр щIэбэнащ дуней псом мамырыгъэр щытепщэным. КъыкIэ-лъыкIуэ серием Гамзатов Расул и усэ къыхэхахэр хэдгъэхьэну дубзыхуащ, — жеIэ Котляров Виктор.
  • Зи анэдэлъхубзэмкIэ тхэуэ щыта КIыщокъуэ Алим IуэрыIуатэм, лъэпкъ хабзэмрэ щэнхабзэмрэ фIыуэ щыгъуазэт. ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ тхакIуэм Iэмал иIэт и хэку цIыкIум щекIуэкI гъащIэр нэгъуэщI щIыналъэхэм щыIэхэм иригъэпщэну.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.