ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхьым и 8-м ди газетым тета «Ажэгъуэмэ» псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

2021-04-17

  •  ЕкIуэкIыу:13. ТхьэкIумэкIыхьудз 14. Ажэгъуэмэ 15. Мэзтхьэрыкъуэж 18. КIарц 19. Санэху 20. ШапцIэ 21. Къадзыху 22. Арджэн 23. Мыкъут 28. Къудас 29. Къэбыстэ 30. Къэрэгъэш 31. Хуэшэ 33. Нып 35. Шыфтыхунэ 36. МышхумпIэ 38. Къамылыхъу 40. ЩIымэракIуэ 43. Сэрэбэгъуэ 44. Пкъынэ 45. Чэщей 46. УIэгъэгын 50. Сэхурангъэгъу 53. МэракIуапцIэ 55. Хьэкъыршдэгу 58. Мещым 59. Шылыч 62. Шэдыгъуей 63. Нэратей 64. Пхъы 65. Къэб 66. Пунэлат 70. ДжэдуукIэ 71. Нозыр 72. Къуэлэн 74. Мыщэхупщей 77. КхъужьIэрысей 78. Жэгундапкъэ 85. БлэпщыпIэ 87. Ташын 88. Банэху 89. Пхъэбгъулъэгу 93. Пхъэмыфей 94.Iэгъэбэгу 96. ХьэсапIэжь 97. ХьэкIэзэпх 99. Ажэ 101. Тхъуий 102. ШэгъэфIэIу 103. Нэрылъагъу 104. ЩIыдэ 107. Нащэ 108. Банэжь 109. ХьэщIэщ 110. Балий 111. Шэрэз 112. Мэкъут 117. Шэмэджгъэдыргъ 118. Бжьэхъунудз 119. ПсыпцIэсэрэш.

  • Къехыу:1. ХьэкIуэ 2. Псылъэдзэху 3. Батыргъэн 4. Бжьын 5. Тхьэрыкъуэфдэгу 6. Хъэуан 7. ТIуп 8. БэрэтIинэ 9. КIэпкъжьэпкъ 10. Дзэл 11. Къэлэр 12. Мэлыхъуэсабын 16. Нартыхупкъэ 17. МыIэрысей 24. Балыджэ 25. ШырыпI26. Шэджыдз 27. Хуэрэджэ 32. Андэгурэ 34. Дыкъуэнагъ 37. ПIынэ 39. Ашэху 41. Лэгъунлей 42. Дунажын 47. Къуэтыр 48. КIыр 49. Къуэныжь 51. Мэжджытжыг 52. Хьэдзакъэрей 54. Мэшыпкъэ 56. ЗейнэпцI57.Iуданэ 58. Медан 60. Чэтэн 61. Щтауч 67. Тобылэгъу 68. Пыжьей 69. Хьэджэш 70. ДжэшнэпцI73. Зэрыджей 75. Хугъуэ 76. Банэдэгу 79. Алмэстыщхьэц 80. НащэгъэфIэIу 81. ВыкIэ 82. Гъашэ 83. Къэдабэщиху 84. ХьэцэпэцэхэкI86. Псыкъуий 90. Гъудэгын 91. Хьэдзэл 92. Кхъуэныжь 95. Гуащэщхьэц 96. Хьэцыбанэ 98. Къэлэрдэгу 100. Дахэкупсэ 105. Гъабгъэ 106. Хьэгъэжь 113. Куэкум 114. Ару 115. Псы 116. Вэбдз.