ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Си бзэ — си псэ, си дуней

2019-03-14

 • Псалъэхэр Джэдгъэф Борис,
 • макъамэр Молэ Владимир
 • яйщ.
 • Iуащхьэмахуэу уэгу пкIэлъейм
 • Хасэшхуэр щызэхуос.
 • ЖаIэр нобэ Къэбэрдейм
 • Къайсэри щызэхох:

 • Ежьу:
 •  
 • Си бзэ — си псэ, си дуней,
 • Анэбзэу си уэрэд,
 • Лъагъуныгъэу сигу мыжейм,
 • Сигу мыжейм укъолъэт
 • Адыгэу тетым щIы хъурейм,
 • Ей, маржэ, жыфIэрей:
 • Си бзэ — си псэ, си дуней,
 • Си бзэ — си дуней.
 •  
 • Япхъуатэ си бзэр къуалэбзум,
 • Пшынэбзэу, зэIэпах.
 • Мэзкуу щIодэIур си макъ зум,
 • Аммани щызэхах.
 •  
 • Ежьу
 •  
 • Йоубзэ си бзэр мы дунейм.
 • Ар пшэплъу кърекIут
 • Си Iуащхьэмахуэу уэгу пкIэлъейр
 • Тырку лъахэми лъоIэс.
 •  
 • Ежьу