ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысеймрэ Китаймрэ я Правительствэхэм Санкт-Петербург щрагъэкIуэкIа зэIущIэм хиубыдэу КIуэкIуэ Ю. А. Iэ щIидзащ Китайм щыщ инвесторхэм иращIылIэ зэгурыIуэныгъэм

2016-11-08

  • Дыгъуасэ Санкт-Петербург и Константиновскэ Унэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и премьер-министр Медведев Дмитрий, Китай ЦIыхубэ Республикэм и Къэрал советым и Премьер Кэцян Ли сымэ я зи чэзу 21-нэ зэIущIэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
  •  
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ къэралитIым яку дэлъ сату-экономикэ, инвестицэ, энергетикэ, щIыналъэ зэхуаку, гъунапкъэ зэхуаку зэдэлэжьэныгъэхэм.
  • КIуэкIуэ Ю. А., «Чайна Куньлунь Контрактинг энд Энжиниринг Корпорэшн» компанием и генеральнэ директор Хуантан Чжоу сымэ  Iэ щIадзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым промышленнэ IуэхущIапIэ къыщызэгъэпэщыным теухуауэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм.
  • Документым Iэ щIэдзыным ипэ къихуэу ар гъэхьэзырыным хуэгъэ-за лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкIащ. Китайм и Iуэхузехьэ гупхэм я делегацэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зыбжанэрэ къэкIуащ икIи проектыр гъэзэщIэным пыщIа Iуэхухэм ди щIыпIэм щыгъуазэ зыщащIащ. ЗэгурыIуэныгъэр гъэхьэзырынымкIэ дэIэпыкъуэгъушхуэ хъуащ Урысей Федерацэм и Президентым и Администрацэр, Урысейм и Правительствэр, Урысейм НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэр, Урысейм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэр, Урысейм ЭнергетикэмкIэ и министерствэр.
  • Проектым къыщыгъэлъэгъуащ а лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу щы. Ахэр полимерхэр къыщIэгъэкIынырщ, абджхэм игъэхъуа псы гъэхьэзырыныр, логистикэрщ, гъущI гъуэгу терминалхэр зэтегъэувэнри абы хиубыдэу. Проектым 2016 — 2023 гъэхэм елэжьынущ. IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, ЭТАНА промышленнэ комплексыр зэтегъэувэным Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мызакъуэу, зэрыщыту Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым папщIэ стратегие мыхьэнэ иIэщ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.