ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Ю. А. Къэрал Эрмитажым и унафэщI Пиотровский М. Б., Урысейм и цIыхубэ артист, кинорежиссёр Сокуров А. Н. сымэ яхуэзащ

2016-11-08

  •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щахуэзащ Къэрал Эрмитажым и генеральнэ директор Пиотровский Михаил, Урысейм и цIыхубэ артист, кинорежиссёр Сокуров Александр сымэ.
  •  
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щэнхабзэм и IэнатIэм щызэдэлэжьэным, зэщIыгъуу проект щхьэхуэхэр гъэзэщIэным, Эрмитажым и экспозицэ Налшык щыгъэлъэгъуэным. КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ гуманитар, щIэныгъэ IэнатIэхэм, егъэджэныгъэм япыщIа лэжьыгъэхэм зегъэубгъупхъэу къызэрилъытэр икIи хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ республикэм сытым дежи гулъытэ яхэлъу къызэрыхущытым папщIэ.
  • «Эрмитажым и махуэхэр — Кавказ Ищхъэрэм» программэм ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Къэрал Эрмитажымрэ зэрызэдэлажьэм хиубыдэу щэкIуэгъуэм и 4-м музей цIэрыIуэм и IэщIагъэлIхэр лекцэхэм къеджащ, Сокуров А. Н. и творческэ мастерскойр къэзыухахэм Эрмитажым теухуауэ траха фильмыр утыку къралъхьащ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.