ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗызыIэтахэмрэ ехуэхахэмрэ

2016-11-09

 • 2016 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатыр иухащ. Иджы къанэ щымыIэу наIуэ хъуащ саугъэтхэр зыхуагъэфэщахэри гуп нэхъыщхьэр зыбгынахэри.
 •  
 • Мыгъэрей зэхьэзэхуэм псоми щефIэкIащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р. Япэ джэгугъуэм щыщIэдзауэ абы бжьыпэр зэи иутIыпщакъым икIи хуэфащэ дыдэу дыщэ медалхэр Iэрыхьащ.
 • Куэд зыщымыгугъащ мы гъэм щIэуэ къызэрагъэпэща «Союз-Сэрмакъым» етIуанэ увыпIэр зэриубыдар. ЕтIанэгъэ бахъсэндэсхэм ар хьэрхуэрэгъу лъэщ зэрахуэхъунум и щыхьэтщ абы чемпионыщIэр хьэщIапIэ кIуауэ бжыгъэшхуэ дыдэкIэ иужьрей джэгугъуэм зэрыщыхигъэщIари Къэбэрдей-Балъкъэрым и кубокыр зэрызыIэригъэхьари.
 • Ещанэ увыпIэм зыкъомрэ иризэныкъуэкъуащ республикэм и нэгъабэрей чемпион «Къэхъунымрэ» «Тэрчымрэ». ИкIэм-икIэжым, Джылахъстэнейм и футболистхэм жэз медалхэр ялъысащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуп нэхъыщхьэм къыхэнэн папщIэ мы гъэм бэнэныгъэ гуащIэ екIуэкIащ. Турнир таблицэм и кIэух увыпIэхэр «Iэдиихумрэ» «Кэнжэмрэ» яубыду я натIэ хъунур пасэу наIуэ хъуами, ещанэу абыхэм гъусэ яхуэхъунур щызэхэкIар иужь дыдэ джэгугъуэращ. Псынэдахэ и «Родник»-мрэ «Спартак-Налшык-Д»-мрэ очко зэхуэдиз яIэу зэпеуэр яухащ, арщхьэкIэ зи текIуэныгъэхэр нэхъ мащIэ налшыкдэсхэр екIуэтэхын хуей хъуащ. Абыхэм я пIэкIэ етIанэгъэ республикэм и командэ нэхъыфIхэм яхэту джэгуну хуитыныгъэр зыIэрагъэхьащ КъБР-м футболымкIэ и япэ дивизионым и гупитIым щытекIуахэу «Псыкуэдымрэ» Хьэсэней и «Жулдуз»-мрэ. Ещанэу апхуэдэ Iэмал зиIэнур зэхагъэкIынущ зыхэта гупхэм етIуанэ щыхъуахэу «Ислъэмеймрэ» Налшык и «Ансар»-мрэ.
 • КъБР-м футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатым топ нэхъыбэ — 109-рэ — и хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIащ «Союз-Сэрмакъым». Нэхъыбэ дыдэ — 114-рэ — зыдагъэкIар «Бахъсэным» и гъуэращ.
 • Зи гъуащхьэхъумэхэр нэхъ лъэщар «Тэрч» командэращ. Абыхэм къыхудагъэкIар топ 33-рэщ.
 • Иужьрей илъэсхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионатхэм и гъуащхьауэ нэхъыфIыр «Къэхъуным» и пашэ ШащIэ Беслъэнщ. Мы гъэми топ 62-рэ абы и хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм дигъэкIащ. Иужь къит Хьэбылэ Алим 59-рэ къыхэжаныкIащ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм иужьу щызэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: тIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэ «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «Автозапчасть» (Бахъсэн) — 2:1,«ЛогоВАЗ» (Бабугент) — «Велес» (Къэрэгъэш) — 4:3, «Бедик» (Аргудан) — «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — 3:3, «Спартак-Налшык-Д» (Налшык) – «ГорИс-179-Кавказкабель» (Прохладнэ) — 4:1,«Союз-Сэрмакъ» (Налшык) — «Кэнжэ» (Кэнжэ) — 3:0, «Къэхъун» (Къэхъун) — «Iэдииху» (Iэдииху) — 5:0, «Бахъсэн» (Бахъсэн) — «Нарт» (Нарткъалэ) — 5:2, «Родник» (Псынэдахэ) — «Тэрч» (Тэрч) — 0:4; ещэщIанэ джэгугъуэ «Кэнжэ» — «Бедик» — 0:3, «Псыгуэнсу» — «Къэхъун» — 4:2, «Iэдииху» — «Бахъсэн» — 3:1, «Нарт» — «Спартак-Налшык-Д» — 3:4, «ГорИс-179-Кавказкабель» — «Родник» — 2:3, «Тэрч» — «ЛогоВАЗ» — 3:0, «Велес» — «ХьэтIохъущыкъуей» — 3:2, «Автозапчасть» — «Союз-Сэрмакъ» — 0:7.
 • Хьэтау Ислъам.