ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уэрэдым псалъэ хадзыркъым

2016-09-26

 • Мыщэм пщIащэ техуэмэ мэгубжь, жыг техуэмэ зеущэху.
 • УзищIасэм и псэ ухуехь.
 • ПцIы зыупсыр щхьэщытхъущ, зызыгъатхъэр
 • джэгуакIуэщ.
 • Нэм нэхъумэ иIэщ.
 • Псым хэлъ пхъэр мэфри, фэм дэлъ гур мэбампIэ.
 • ЩIэныгъэрэ IэщIагъэрэ зэкъуэшщ.
 • Нэпкъым тетыр кхъуафэ хукIэкIэ Iэзэщ.
 • Псыхъуэр жылэ тIысыпIэщ.
 • Уэрэдым псалъэ хадзыркъым.
 • Уэс щесам лъэужь щыIэщ.
 • ПцIы IэфI нэхърэ — пэж дыдж.
 • ЩIопщыкъурэ пэт жьы еубыд.
 • Уанэм лIы имысмэ, пхъэ тыкъырщ.
 • Шу гупыр зэдилъмэ, щхьэж игу илъ ещIэж.
 • ШыфIрэ выфIрэ псыбафэкъым.
 • Фом тхъу хэплъхьэкIэ зэIигъэхьэркъым.
 • «Хэт и щхьэр нэхъ дахэ?» щыжаIэм, шылъэгум и
 • щхьэр къригъэжащ.
 • ЩIалэ гъакIуи, кIэлъыкIуэж.
 • Фоч нэщI лIитIгъэшынэщ.
 • ЩауэщIэм и щIакIуэри и кIуэкIэри дахэщ.
 • Хьэ мыукIытэ къупщхьэ йогъу.
 • ЦIыкIу щхьэкIэ — лъабжьэщ.
 • ХьэгъуэлIыгъуэ махуищ гухэхъуэщ.
 • Шэс псори шукъым.
 • ЩIакIуэр губгъуэ унэщ.