ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сыт етщIэнур иужь дакъикъэхэм?

2021-10-26

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 24-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяр: Шамарэ (Дон Iус Ростов).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ И., Ольмезов, Шумахуэ З., Дэхъу, Бэчбо, Торосян, Хьэшыр, Жангуразов, Бажэ, ЛIуп.
 • «Динамо-Мэхъэчкъалэ»: Хамхоев, Кагермазов, Алибеков, Красильниченкэ, Ибрагимов, Халимбеков, Гаджиев, Бигулаев, Глухов, Базаев, Юсупов.
 • Топыр дигъэкIащ: Юсуповым, 90+8 (0:1).
 • Урысей Федерацэм футболмыкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу вэсэмахуэ «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Мэхъэчкъалэ и «Дина-мо»-р. Зэхьэзэхуэм щыпашэхэм ящыщ хьэщIэхэм зэпэщIэтыныгъэр хуэм дыдэу къыщIадзащ. Налшыкдэсхэри къыщIыхэбгъэщын джэгум и япэ дакъикъэхэм къыщагъэлъэгъуауэ пхужыIэнукъым. ЕбгъэрыкIуэныгъэ псынщIэ закъуэтIакъуэхэ къызэрагъэпэщыну зэрыхэтам и гугъу умыщIмэ, зэпэщIэтыныгъэр нэхъыбэу щекIуэкIыр губгъуэм икурт.
 • Япэ Iыхьэм щыщу «Спартак-Налшыкым» и ехъулIэныгъэхэм ящыщу хэбгъэхьэ хъунущ епщыкIутхуанэ дакъикъэр екIуэкIыу бжыгъэр къызэIуахыным пэгъунэгъу зэрыхуэхъуар. Хэгъэрейхэм я ебгъэрыкIуэныгъэм хэту ди щIалэхэр лъэщу зэуа топыр «Динамо»-м и гъуащхьэтетым ерагъыу къригъэгъэзэри угловойм игъэкIуащ.
 • ЩэщIрэ еханэ дакъикъэр екIуэкIыу мэхъэчкъалэдэсхэм жыджэру зыкъызэкъуахри, зэрыгупу ипэкIэ кIуэтащ. АрщхьэкIэ зыбжанэрэ налшыкдэсхэм я гъуэм бгъэдыхьа пэтми, Iэмал шынагъуэхэм Iуэхур нэсакъым.
 • ЗэIущIэм и етIуанэ Iыхьэри япэм къызэрыщхьэщыкIышхуэ щымыIэу щIидзэжащ. Дэтхэнэ зы командэри щтэIэщтаблэу, ипэкIэ кIуатэмэ и щIыбагъымкIэ къыдэнэхэри я закъуэу къамыгъэну, ебгъэрыкIуэныгъэ цIыкIухэр къызэрагъэпэщырт. АрщхьэкIэ абыхэм ящыщу гъуэм нэсыр мащIэт, лъэныкъуитIым и гъуащхьэхъумэхэри псэемыблэжу лажьэрт.
 • Апхуэдэхэм ящыщ штрафнойм пэмыжыжьэу топыр къызыIэрыхьа Хьэшырыр «Динамо»-м и гъуащхьэтетым хуэзанщIэ щыхъум лъэщу еуащ. Иужьрейм къигъэлъеижа топым кIэлъеуэжыну ди щIалэхэм ящыщ зыри кIэлъысакъым.
 • ЗэпэщIэтыныгъэр иухыным дакъикъэ зыбжанэ фIэкIа къэмынэжауэ, мэхъэчкъалэдэсхэр ипэкIэ кIуэтащ. Иджырей зэIущIэм очко щафIэкIуэдым пашэхэм къазэрыкIэрыхунур абыхэм фIы дыдэу къагурыIуэ хуэдэт. «Спартак-Налшыкым» и штрафнойм къыщыхъуа зэпэщIэтыныгъэм топыр къахихри, «Динамо»-м и футболисхэм ящыщ зы ди гъуэм къеуащ. Апхуэдэ къекIуэкIыкIэм хуэхьэзыр Антиповым топыр къищтащ.
 • ХьэщIэхэм я иужьрей ебгъэрыкIуэныгъэм ехъулIэныгъэ къахуихьащ. ЗэIущIэм и зэман нэхъыщхьэм къыщIагъуа дакъикъиплIым и иужьрейм «Спартак-Налшыкым» и гъуэм пэмыжыжьэу штрафнойм къыщеуащ «Динамо»-р. Зэман кIыхькIэ ди щIалэхэм ягъэува «блыным» топыр Iэзэу щхьэпридзри иужьрей секундхэм и командэм текIуэныгъэ къыхуэзыхьа топыр дигъэкIащ Юсуповым.
 • Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:3, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:3, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 0:1, «Чайка» (Песчанокопское) — «Форте» (Таганрог) — 1:1, «Дружба» (Майкъуапэ) — «Алания-2» — (Владикавказ) — 1:1, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Ротор-2» (Волгоград) — 1:1, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Кубань-Холдинг» (Павловская) — 0:1.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» Волгоград щригъэкIуэкIынущ. Жэпуэгъуэм и 31-м ар IущIэнущ «Ротор-2»-м.
 • Жыласэ  Замир.