ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшыкдэсхэм  я  IутIыжыгъуэт

2021-10-05

 • «Алания-2» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:5 (0:0). ЕсэнтIыгу. «Ессентуки-Арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 3-м. ЦIыху 300 еплъащ.

 • Судьяхэр: Иваников (Ставрополь), Харченкэ (Дон Iус Ростов), Дюмидов (Элиста).
 • «Алания-2»: Туаев, Кобесов (Изилов, 75), Созанов (Валериевич, 55), Гогниев, Цалагов (Яшук, 55), Калагов, Тамазиевич, Тинаев (Дудаев, 62), Березов, Цакоев, Наниев.
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку, ЛIуп, Шумахуэ И. (Молэмусэ, 83), Дэхъу (Торосян, 83), КIэдыкIуей, Ольмезов, Бэчбо, Черткоев (Бенедык, 66), Хьэшыр (Багъэтыр, 70), Жангуразов.
 • Топхэр дагъэкIащ: Бэчбом, 51 (0:1). Хьэшырым, 52 (0:2). Хьэшырым, 58 (0:3). Жангуразовым, 59 (0:4). Наниевым, 71 (1:4). Бэчбом, 83 (1:5).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Калаговымрэ Наниевымрэ.
 • ФНЛ-м и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ «Алания-2»-м ЕсэнтIыгу къыщригъэблэгъат «Спартак-Налшыкыр». Турнир таблицэм и кIэух увыпIэм щыт «хэгъэрейхэм» зэпэщIэтыныгъэр жыджэру къыщIадзащ. Япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ владикавказдэсхэм хьэщIэхэм я лъэныкъуэмкIэ зыщагъэбыдат. Зы ебгъэрыкIуэныгъэм адрейр къыкIэлъыкIуэу налшыкдэсхэр къыхагъэзыхьырт абыхэм.
 • Етхуанэ дакъикъэр екIуэкIыу «Алания-2»-р япэ ищыным зымащIэщ иIэжар. Хэгъэрейхэм я гъуащхьауэхэм ящыщ зыр зэуа топыр ди гъуащхьэхъумэхэм угловойм ягъэкIуащ.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм и ныкъуэр нэблэгъауэ «Спартак-Налшыкым» джэгур зэпIэзэрыт ищIыжащ. И лъэныкъуэмкIэ  зэпэщIэтыны-гъэр къыIузыгъэкIуэта хьэщIэхэр нэхъ жыджэр къэхъуат, щIэх-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэныгъэхэри къызэрагъэпэщырт. Бжыгъэр къызэIуамыхауэ джэгум и ныкъуэр и кIэм нэблэгъащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа нэужь налшыкдэсхэр япэкIэ кIуэтащ. Ди щIалэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэм хэту топыр къызыIэрыхьа Бэчбо Марат Iэзэу «Алания-2»-м и гъуащхьэхъумэхэм къапекIуэкIри, гъуэм еуащ. Топым хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым къыхуегъэгъэзакъым — 0:1.
 • Губгъуэм и кум къыщыщIадзэжри «Спартак-Налшыкыр» ебгъэрыкIуащ. КъыхудагъэкIа топым иужькIэ зыкъэзымыщIэжа Владикавказ и командэм и футболистхэм я щытыкIэр къигъэсэбэпри, штрафнойм ихьа Хьэшырым бжыгъэр 0:2-м нигъэсащ.
 • ЗэкIэлъхьэужь дыдэу къыхудагъэкIа топитIым «Алания-2»-м и лъэр щIиудыпащ. Iэнкун къэхъуа ди хьэрхуэрэгъухэм джэгур яIэщIэкIыпат. Ди щIалэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым Хьэшырым топыр къыIэрыхьащ. Алан ар Iэзэу хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэхэм яблихри, гъуэм еуащ. Гъуащхьэтетым пэжыжьэ плIанэпэм кIуэ топым зыми къыхуегъэгъэзакъым — 0:3.
 • Аргуэрыжьти, джэгур къызэрыщIадзэжу «Спартак-Налшыкыр» ебгъэрыкIуащ. Штрафнойм иту Жангуразовыр зэуа топыр гъуащхьэхъуэмхэм ящыщ зым техуэри, зэIущIэм и бжыгъэр 0:4-м хуэкIуащ.
 • Жэуапыншэ топиплI зэрыдагъэкIам арэзы къищI хьэщIэхэр нэхъ кIащхъэ къэхъуащ. Уеблэмэ, зэманкIэ набдзагубдзаплъагъэр яфIэкIуэдащ. Апхуэдэ Iэмалыр гулъытэншэу къагъэнакъым  хэгъэрейхэм. ПсынщIэу къызэрагъэпэща контратакэм абыхэм ехъулIэныгъэ къахуихьащ. «Алания-2»-м и гъуащхьэхъумэны-къуэ Наниевыр зэуа топым налшыкдэсхэм гъуащхьауэм къыхуегъэгъэзакъым — 1:4.
 • ЗэIущIэм хухаха зэманыр икIэм нэблэгъауэ, гуIэфIтещIэж иужьрей топыр хэгъэрейхэм яхудигъэкIащ зэпэщIэтыныгъэм бжыгъэр къыщэзыIузыха Бэчбо Марат — 1:5. Къыхэдгъэщынщи, зи ныбжьыр илъэс 30-м щIигъуа Псыкуэд къуажэм щыщ щIалэр «Спартак-Налшыкым» къызэрыхыхьэрэ зэман куэд дэмыкIами, ар псынщIэу гупым хэзэгъащ, футболеплъхэм ягу дыхьэн джэгукIи щIэх дыдэу къигъэлъэгъуэн щIидзащ. Абы и щыхьэтщ мы зэIущIэм тIэунейрэ къызэрыщыхэжаныкIар.
 • ЕпщыкIутIанэ джэгугъуэм и  адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:0, «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:0, СКА (Дон Iус Ростов) — «Динамо» (Ставрополь) — 2:1, «Форте» (Таганрог) — «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:2.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» и унэ щригъэкIуэкIынущ. Жэпуэгъуэм и 10-м абы къригъэб-лэгъэнущ Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-р
 • Жыласэ  Замир.