ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

СурэтыщIым и  гъащIэмрэ гуащIэмрэ ятеухуауэ

2021-07-22

  • Налшык Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Мухадин Кишев. Я родился художником» тхылъыр.

  • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин и монологхэр зэхуэзыхьэсар ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт Ступин Сергейрэ и щхьэгъусэ, редактор Татьянэрэщ. Абы илъэситI и пэкIэ гупыж ищIат художникым и гъащIэмрэ гуащIэмрэ ятеухуа тхылъ къыдигъэкIыну.
  • СурэтыщI цIэрыIуэм къикIуа творческэ гъуэгуанэм къыдэкIуэу лэжьыгъэм щызэхуэхьэсащ КIыщым гъуазджэм ехьэлIа и гупсысэхэмрэ еплъыкIэхэмрэ. Абы и псалъэм къыхощ махуэ къэс сурэт зымыщI художникыр художник нэсу къызэримылъытэр.
  • — Тхылъыр ди IуэхущIапIэм къызэрыщыдэкIар си гуапэщ, — жеIэ Котляров Виктор. — КIыщым и «Ладони протяни к огню души моей» япэ тхылъри 2003 гъэм ди тхылъ тедзапIэм щыхутеддзауэ щытащ.
  • КIыщ Мухьэдин и щхьэгъусэ икIи и менеджер Мосс Жаклин къызэрыджиIамкIэ, монологхэр испаныбзэрэ инджылызыбзэкIэ зэрадзэкIыу къыдагъэкIыну я мурадщ. Ар щIалъхьэнущ сурэтыщIым Испанием къыщыхузэIуах музейм.
  • КъыдэкIыгъуэр саугъэтыфIщ тхакIуэхэм, сурэтыщIхэм, КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэм дихьэххэм я дежкIэ. Экземпляр 1000 хъу тхылъым художникым и сурэт куэди хагъэхьащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.