ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэм  яхуэгъэпсауэ

2021-04-29

  • Налшык къалэм дэт «Принт Центр» типографием КIэрашэ Михаил къыщыдигъэкIащ тхылъитIу зэхэт — «Белэмыкъуэ», «Къыншыуей» — и лэжьыгъэр.

  • КIэрашэм и сабиигъуэм къыщыщIэдзауэ и балигъыпIэри къиубыду и     гъащIэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн куэд хъыбару итхыжащ. Тхылъым ахэр итщ урысыбзэкIи адыгэбзэкIи. Къэбгъэлъагъуэмэ, рассказхэм яхэтщ сэ зэздзэкIахэри. Ахэр «Си къуажэ лъапIэу Къаншыуей», «Мэзджэд», «ЩакIуэхэр» фIэщыгъэхэр зиIэхэрщ.
  • Япэ хъыбарым Михаил къыщалъхуа и къуажэм и теплъэр къыщыщигъэлъагъуэкIэ абы и дахагъэм зэрызыщимыгъэнщIым наIуэу топсэлъыхь. Щапхъэу къехь жылэм къыщыщIэж псынэпсым и сэбэпынагъыр, гъэм и зэманхэм я гъусэу, къуажэм и теплъэми дахащэу зэрызихъуэжыр, уи нэгу къыщIегъэхьэ абы узыщрихьэлIэ къэкIыгъэхэр, Курп псы цIыкIум и къарур.
  • «Мэзджэд» рассказым удихьэхыу ар щытопсэлъыхь джэдкъуртыр зэщымыщу джэдыкIэ тIощIрэ щым зэрытесам, къришам тхур бабыщу, щыр шылэджэду (цесаркэу), пщыкIутхур езы мэзджэдым ейуэ къызэрыщIэкIам икIи щIэжьей зэмыщхьхэр зэримыгъэшхыу зэгурыIуэу къызэригъэхъуам.
  • Ещанэ рассказым («ЩакIуэхэр») КIэрашэм къыщегъэлъагъуэ я сабиигъуэм зэрахьа хахуагъэр, зэклассэгъу цIыкIуиблыр щIымахуэ уаеу щакIуэ кIуауэ зэрыщытар, щхьэж и унагъуэ тхьэкIумэкIыхь яхьу ягъэтхъэжыну я гугъэу. ЩэкIуэну ежьахэм къащыщIахэр теплъэгъуэ хьэлэмэтхэмкIэ  Михаил ди нэгу къыщIегъэувэ, языныкъуэми сабийхэм къащыщIынкIэ хъунум утогузэвыхь.
  • КIэрашэ Михаил апхуэдэ хъыбар хьэлэмэтхэр и тхылъым щызэхуихьэсыжащ, сабийхэм зэрафIэгъэщIэ-гъуэнынум егупсысу, бзэ шэрыуэкIэ тхауэ.
  • Багъэтыр  Луизэ.