ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхубэ артисткэ Мэшыкъуэ Феня

2021-04-27

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, игъэзэщIа ролхэмкIэ цIыхум я гум гуапэу къинэжа Мэшыкъуэ Феня дунейм зэрехыжрэ илъэс щрикъум ирихьэлIэу ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фэеплъ пшыхь къыщызэрагъэпэщащ.

 • Феня дэлэжьахэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ а бзылъхугъэ гуащIафIэм теухуа гукъэкIыж дахэхэр щаIуэтэжащ пшыхьым. Куэдым ящIэ Мэшыкъуэр артист телъыджэу зэрыщытам и мызакъуэу, цIыху нэсу, бзылъхугъэ ерыскъыфIэу дунейм зэрытетар.
 • Театрым и артистхэр къызэхуэсахэм ядэгуэшащ Феня и гъусэу спектакль щагъэувхэм деж къащыщIа хъыбархэмкIэ. ГушыIэр зи щIасэу щыта бзылъхугъэм и дуней тетыкIа дахэм хуэдэу, гукъэкIыж дахэ защIэщ къигъэнар.
 • Пшыхьым щагъэлъэгъуащ Мэшыкъуэр щыджэгуу щыта спектаклхэм щыщ пычыгъуэхэр.
 • — Феня тхьэмыщкIэр пандемием и пэщIэдзэ дыдэм дунейм ехыжати, хуэфащэ пщIэ хуэтщIыжыфатэкъым. Ар дигу къеуэрт театрым щылажьэ псоми, абы къыхэкIыу, ди театрым и унафэщIхэм абы и фэеплъ пшыхь ящIыну къыщыхалъхьэм, псоми дэтIыгъащ. Нобэр къыздэсым дыхуозэш а цIыху гуапэм, — жиIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIэхумахуэ ФатIимэ.
 • Мэшыкъуэ Феня Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Къубэ-Тэбэ къуажэм къыщалъхуащ 1947 гъэм фокIадэм и 18-м. Курыт еджапIэ нэужьым ар щIэтIысхьащ щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр щагъэхьэзыру Налшык дэта училищэм. Ар къиухри, Феня къыщалъхуа къуажэм кIуэжащ, ауэ куэдрэ абы щымылажьэу, къалащхьэм къигъэзэжащ икIи ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал драмэ театрым и студием щIэтIысхьащ.
 • Утыку итыкIэм и щэху куэд щызригъэщIащ абы а IуэхущIапIэм, актрисэ IэщIагъэми нэхъри щыдихьэхащ. Москва къалэм Щукиным и цIэр зэрихьэу дэт театральнэ еджапIэ нэхъыщхьэм щIэтIысхьэнуи щытегушхуар аращ. 1975 гъэм ар къиухри, актрисэм къигъэзэжащ адыгэ театрым икIи абы и гуп зэкъуэтым занщIэу хэзэгъащ. Абы къыщыщIэдзауэ Феня и гъащIэр къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIауэ щытащ лъэпкъ театрым.
 • Гукъинэжщ абы игъэзэщIа дэтхэнэ ролри — ар гушыIэ ирехъу, цIыхум и гущIагъщIэлъхэр къыщиIуатэ спектаклу щрырет.
 • Мэшыкъуэ Феня и творчествэр лъэныкъуэ куэду зэтепщIыкIырт — ар актрисэ зэчиифIэу зэрыщытым, утыкум дахэу зэритым къыдэкIуэу, егъэджакIуэ Iэзэт — Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и доцентт, актёр Iэзагъымрэ бзэмкIэ егъэджакIуэт. И лэжьыгъэфIым папщIэ Феня мызэ-мытIэу ягъэпэжащ, къэрал гулъытэ къыхуащIу — абы хуэфащэ дыдэу къыфIащащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артисткэ» цIэ лъапIэр, «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденыр къратащ.
 • Абы и гъащIэ гъуэгуанэр къикIуащ къыхиха IэщIагъэм хуэпэжу, и гъащIэм гъуазэу щигъэувахэм къытекIакъым. Актрисэ щыпкъэм цIыхугъэшхуэ хэлът, гумащIэт, и IэщIагъэм фIы дыдэу хищIыкIырт, гъащIэр фIыуэ илъагъурт, и гур дахагъэм сыт щыгъуи хузэIухат.
 • Лъэпкъ гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа Феня къыдэлэжьахэм, и творчествэр фIыуэ зылъэгъуахэм я гум хэмыгъуэщэжын лъагъуэ щыпхишащ. И ахърэтыр нэху Тхьэм ищI!
 • Тэрчокъуэ  Дисэ.