ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дапщэщ  зэпеуэхэм щыщIадзэжынур?

2020-06-04

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 2019 — 2020 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэмрэ мэкъуауэгъуэм и 21-м щIадзэжыну унафэ щыIэщ. Профессионал Футбол Лигэмрэ (етIуанэ дивизион) Футбол Лъэпкъ Лигэмрэ (япэ дивизион) Iуэхур здынэсам къызэрыщагъэувыIари гурыIуэгъуэщ, иужьу щыджэгуа гъатхэпэм и 17-м здэщыта увыпIэхэр дэтхэнэми къыхуэнэу. АтIэ, дапщэщ щыщIадзэнур 2020 — 2021 гъэхэм щыIэну зи чэзу зэхьэзэхуэм?

  • «Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и унафэщI Мэшыкъуэ Аслъэн дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, ди командэр зыхэт етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къыкIэлъыкIуэ зэпеуэр бадзэуэгъуэм (июлым) и кIэухым — шыщхьэуIум (августым) и пэщIэдзэм щыщIидзэнкIэ хъунущ. Псори зэлъытар коронавирус уз зэрыцIалэм ди къэралым зэрыщыпэлъэщращ.
  • — ЗэкIэ зыми пыухыкIауэ траухуакъым, — дыщигъэгъуэзащ абы. — Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм къыпэзыубыд Iуэхугъуэхэр зэрыIуахыжу «Спартак-Налшыкыр» къызэхуэсыжынущ. Футболистхэм зэкIэ я закъуэу щхьэж и унэм зыщагъасэ. ЩытыкIэр зэфIэувэжмэ, урысейпсо зэхьэзэхуэм пIалъитIкIэ абыхэм Налшык зыщыхуагъэхьэзырынущ.
  • «Спартак-Налшыкым» и гъэсакIуэ гупым зэкIэ зэхъуэкIыныгъэ щыIэкъым. КIэбышэ Заур илъэсыр иухыхукIэ тренер нэхъыщхьэу къэнэну къыщIэкIынущ. Нэхъапэми хуэдэу, абы дэIэпыкъунущ Битокъу Тимуррэ Къумыкъу Артурэ.
  • Командэм щыджэгухэми зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къазэрыпэплъэм шэч хэлъкъым — абыхэм клубым дращIылIа зэгурыIуэныгъэхэр накъыгъэм и 31-м икIащ. «Спартак-Налшыкым» хэт къыхэнэнуми хэкIыжынуми зэкIэ жыIэгъуейщ. Гупым кърагъэгъэзэжыну хущIэкъунущ ди щIыпIэм къыщалъхуауэ нэгъуэщI командэхэм щыджэгу футболист Iэзэхэм.
  • — Мылъкум и гугъу пщIымэ, Iуэхур зэпIэзэрытщ, — къыхигъэщащ Мэшыкъуэм — Зэхьэзэхуэр къызэтрагъэувыIа, иужькIэ нэхъ пасэу ирагъэуха щхьэкIэ къэмынэу, «Спартак-Налшыкым» пыщIа псоми я улахуэр иджыри къэс зэпыуакъым икIи ягъэмэщIакъым.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатымрэ кубокым ехьэлIа зэпеуэмрэ я гугъу пщIымэ, абыхэм мыгувэу щIадзэну я мурадщ. Аргуэрыжьщи, коронавирус уз зэрыцIалэр текIуэтрэ, щIыналъэм и унафэщIхэмрэ «Роспотребнадзор»-м КъБР-м щиIэ и къудамэм апхуэдэ хуитыныгъэ къратмэ.
  • Жыласэ  Заурбэч.