ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэм гулъытэ хуащI

2019-12-12

 • УФ-м и Конституцэм и махуэм ирихьэлIэу, республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ щыщу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа еджакIуэ 22-м Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр дыгъуасэ щратащ КъБР-м и Парламентым.

 • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м и МВД-м Iэпхъуэшапхъуэхэм я IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм      и подполковник Зэгъэщтокъуэ Мурат, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, цIыхубэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ.
 • НыбжьыщIэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ Егоровэ Татьянэ.
 • — Ди къэралым дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу дгъэлъапIэ махуэхэм ящыщщ УФ-м и Конституцэм и махуэр. Абы ирихьэлIэу нобэ къыфIэрохьэ УФ-м и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэр — паспортыр. Си фIэщ мэхъу нобэрей махуэр къыфхуэмыгъэсу фызэрыпэплъар, ар нэрылъагъущ мащIэу фызэрыгузавэмкIэ. Абы и щхьэусыгъуэр гурыIуэгъуэщ. Нобэ къыщыщIэдзауэ фащыщщ тхыдэшхуэ къызыдэгъуэгурыкIуэ къэралыгъуэм и цIыхухэм икIи си гугъэщ фи пщэ къыдэхуэ жэуаплыныгъэхэр гукIи псэкIи зыхэфщIэну. Къыхэзгъэщыну сыхуейт мы Iуэхум ди дежкIи мыхьэнэ зэри-Iэр. Хабзэ дахэ хъуауэ, мыпхуэдэу дызэхуэсурэ, УФ-м и цIыхум и паспортыр ядот еджэным, спортым, щэнхабзэм, гъуазджэм къыщыхэжаныкI ныбжьыщIэхэм. Фи япэ лъэбакъуэхэм куэдкIэ елъытащ фи гъащIэр зэрыхъунури, ехъулIэныгъэу фиIэнури. Мыр щIэдзапIэу аращ. Дыхуейщ фи гъуэгуа- нэр бэIутIэIуншэ хъуну, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысейм я зыужьыныгъэм фыхуэщхьэпэну, — жиIащ Егоровэм.
 • Къардэн Мурат ныбжьыщIэхэм щехъуэхъум, абыхэм я адэ-анэхэми егъэджакIуэхэми фIыщIэ яхуищIащ щIэблэ узыншэ, губзыгъэ къызэрагъэтэджым папщIэ.
 • — Нобэ дыныфхоплъэри, дымыгушхуэн тлъэкIыркъым. Балигъ гъащIэм япэ лъэбакъуэхэр хывочэ, абы ехъулIэныгъэ къыфхудэкIуэну ди гуапэщ. Ди фIэщ мэхъу фи мурадхэм фалъэIэсыным фызэрыхущIэкъунур, ауэ зыщывмыгъэгъупщэ фи нэхъыжьхэм гулъытэ сыт щыгъуи яхуэфщIын зэрыхуейр, — жиIащ Къардэным.
 • — Нобэрей махуэр сыхуейт фигу къинэжыну, адэкIи ехъулIэныгъэхэм фыхущIэкъуну, фи гъащIэр фызэрыхуейм хуэдэу фухуэну. Ди щIыналъэр евгъэфIакIуэу, ди къэралым фрипагэу фыпсэуну ди гуапэщ, — пищащ Зэгъэщтокъуэ Мурат.
 •  ЕджакIуэхэм ящыщу Налшык къалэм и гимназие №29-м и 8-нэ классым щIэс Чэцыбей Алихъан УФ-м и Конституцэм и махуэмкIэ къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ, ныбжьыщIэхэм къыхуащIа гулъытэр зэрагуапэр къыхигъэщащ.
 • Апхуэдэуи адэ-анэхэм къабгъэдэкIыу, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым, депутатхэм фIыщIэ яхуищIу къэпсэлъащ ПщыхьэщIэ Мадинэ.
 • ЗэIущIэм и кIэм Урысей Федерацэм и Гимныр псоми зэгъусэу жаIащ.
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.