ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-05-23

 • Накъыгъэм и 23, махуэку
 •  Шылъэгум и дунейпсо махуэщ. А псэущхьэхэм я бжыгъэр дунейм мащIэ зэрыщыхъуар, ахэр хъумэным хуэгъэза Iуэхухэр икIэщIыпIэкIэ къызэгъэпэщын зэрыхуейр я тегъэщIапIэу, а махуэр США-м щагъэувауэ щытащ 2000 гъэм.
 •  Азербайджаным щагъэлъапIэ экологиемрэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэр
 •  Таджикистаным и щIалэгъуалэм я махуэщ

 •  1769 гъэм франджы инженер Куньо Николэ зы сыхьэтым километритху зыкIу япэ автомашинэр зэпкърилъхьауэ щытащ.
 •  1879 гъэм урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тургенев Иван «Оксфорд университетым щIыхь зиIэ и доктор» цIэр къыфIащащ. Дуней псор къапщтэми, тхакIуэхэм ящыщу аращ а цIэр япэ дыдэу зыхуагъэфэщар.
 •  1801 гъэм инджылыз инженер Тревитик Ричард бахъэкIэ зекIуэ автомобиль къигупсысащ. Абы зы сыхьэтым километр 14,5-рэ икIуфырт.
 •  1904 гъэм Венэ (Австрие) къыщызэIуахащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатыр.
 •  1949 гъэм ФРГ-м и Конституцэр (Закон нэхъыщхьэр) къащтащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ хэIущIыIу ящIащ Германие Федеративнэ Республикэ къызэрыунэхуар.
 •  Швецием щыщ щIэныгъэлI цIэрыIуэ, а къэралым щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ президенту щыта, къэкIыгъэхэр, псэущхьэхэр класс-классурэ япэу зэхэзыгъэщхьэхукIа Линней Карл къызэралъхурэ илъэс 312-рэ ирокъу.
 •  Совет кинорежиссёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист, Хэку зауэшхуэм хахуэу зэрыхэтам и дамыгъэ куэд зыхуагъэфэща Чухрай Григорий къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 •  Шахматист цIэрыIуэ, дуней псом и чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, УФ-м и Къэрал Думэм и депутату щыта Карпов Анатолий и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 •  Адыгэ хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэ, «Шиферник» ОАО-м (Краснодар) и генеральнэ директор Сагуэ Хьид и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 •  Урысей актрисэ цIэрыIуэ, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гузеевэ Ларисэ и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 24-рэ, жэщым градус 13 — 14 щыхъунущ.
 • Накъыгъэм и 24, мэрем
 •  Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэщ. УФ-м и мызакъуэу, ар щагъэлъапIэ славян лъэпкъхэр щыпсэу къэралхэми.
 •  Паркхэм я европэпсо махуэщ
 •  Европэм щагъэлъапIэ зэгъунэгъухэм я махуэр
 •  1844 гъэм телеграф IэмалкIэ япэ хъыбарыр зэбгригъэхащ США-м щыщ Морзе Сэмюэл. Вашингтон иригъэхри абы телеграммэ игъэхьат Балтимор къалэм.
 •  1900 гъэм «Аврора» кхъухьыр Санкт-Петербург деж псым япэу щытехьащ. Абы метри 127-рэ и кIыхьагът, метр 16,8-рэ и бгъуагът. Крейсерыр псым щытраутIыпщхьэм кърихьэлIат Урысейм и пащтыхь Николай ЕтIуанэр.
 •  1925 гъэм дунейм къытехьащ «Комсомольская правда» газетым и япэ номерыр.
 •  1932 гъэм Ленинградрэ Москварэ яку дэлъ уэгу гъуэгуанэм техьащ пощтым и хьэлъэхэр зыгъэIэпхъуэ кхъухьлъатэхэр.
 •  1956 гъэм Луганэ (Швейцарие) япэу щызэхэтащ уэрэджыIакIуэхэм я «Евровидение» дунейпсо зэпеуэр.
 •  2008 гъэм Урысейр щытекIуащ уэрэджыIакIуэхэм я «Евровидение» дунейпсо зэпеуэу Сербием и къалащхьэ Белград щекIуэкIам. Ди къэралым и тхыдэм апхуэдэ къызэрыщыхъуар а зэрщ, ар зыхузэфIэкIари ди лъахэгъу, КъБР-м и цIыхубэ артистБилан Димэщ.
 •  Урыс тхакIуэшхуэ, Нобель, Ленин саугъэтхэм я лауреат, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Социалист Лэжьыгъэм тIэунейрэ и ЛIыхъужь Шолохов Михаил къызэралъхурэ илъэси 114-рэ ирокъу.
 •  Совет Союзым и ЛIыхъужь Иуан Хьэсэн къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 •  Тыркум щыпсэу адыгэхэм ящыщ спортсмен, 1948 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ чемпион щыхъуа Бильге Газанфер къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 •  Урыс усакIуэ, Нобель и саугъэтыр зрата Бродский Иосиф къызэралъхурэ илъэс 79-рэ ирокъу.
 •  Шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ Анзор Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 25-рэ, жэщым градус 16 — 17 щыхъунущ.